» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Projekty uchwał » Projekty uchwał z poprzednich sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2011 rok

Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 grudnia 2011 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020
2) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok
3) w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
4) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą długu
5) w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok
6) w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach, której przedmiotem będą ...
8) w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2011-2018
9) załącznik do uchwały w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2011-2018
10) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2012 rok
11) w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2012 rok

Data wprowadzenia: 2011-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 29 listopada 2011 roku

Załączniki:
1) w sprawie aktualizacji załącznika do uchwały Nr XVI/177/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórsk
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognoza kwoty długu na lata 2011-2020
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok
4) w sprawie wyrażenia zgody na przejecie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z Powiatu Lublinieckiego przez Powiat Tarnogórski
5) w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr VI/73/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON
6) w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
7) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Profesjonalizm w Urzędzie"
8) w sprawie wyrażenia zgody na ponowne użyczenie nieruchomości położonej w Nakle Śląskim przy ulicy Parkowej dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim
9) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/207/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zasad i warunków używania sztandaru Powiatu Tarnogórskiego
10) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2012 rok

Data wprowadzenia: 2011-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 25 października 2011 roku

Załączniki:
1) Zmiana statutu PZOFO
2) Strategia Rozwoju Kultury
3) WPF
4) Zmiana w budzecie
5) Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

Data wprowadzenia: 2011-10-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 września 2011 roku

Załączniki:
1) 1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok
2) 2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognoza kwoty długu na lata 2011-2020
3) 3) w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości
4) 4) w sprawie przyjęcia "Zasad korzystania z herbu, flag i innych weksyliów Powiatu Tarnogórskiego"

Data wprowadzenia: 2011-09-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 30 sierpnia 2011 roku

Załączniki:
1) w sprawie zwolnienia w wysokości 10 % z opłat komunikacyjnych, ...
2) w sprawie zmiany i rozszerzenia zakresu realizowanych przez Powiat Tarnogórski zadań Wojewody Śląskiego z zakresu sprawowanej ochrony zabytków, przekazanych porozumieniem z dnia 3 marca 2009 roku
3) w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognoza kwoty długu na lata 2011-2020
6) w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na koszt właściciela
7) w sprawie poparcia działań Rad Sołeckich Gminy Ożarowice mających na celu objęcie Gminy Ożarowice obszarem działania zespołu ratownictwa medycznego właściwym dla Powiatu Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2011-08-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 28 czerwca 2011r.

Załączniki:
1) projekty uchwał 28-06-2011

Data wprowadzenia: 2011-06-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 31 maja 2011r.

Załączniki:
1) PLAN PRACY RADY POWIATU- ZMIANA
2) w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Tarnogórskiego na lata 2011 - 2020
3) w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późniejszymi zmianami
4) zmiany w budzecie
5) zmiany w budzecie

Data wprowadzenia: 2011-05-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję 10 maja 2011r.

Załączniki:
1) Załącznik nr 1
2) Załącznik nr 2

Data wprowadzenia: 2011-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 kwietnia 2011r.

Załączniki:
1) 1
2) 1
3) 1
4) 1
5) 1
6) 1
7) 1
8) 1
9) 1
10) 1
11) 1
12) 1
13) 1
14) 1
15) 1

Data wprowadzenia: 2011-04-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 29 marca 2011r.

Załączniki:
1) 1
2) 2
3) 3
4) 3a
5) 4
6) 5
7) 6
8) 7
9) 7a
10) 7b
11) 8
12) 8a
13) 9

Data wprowadzenia: 2011-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję Rady Powiatu w dniu 22 lutego 2011r.

Załączniki:
1) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr III/38/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Gór
2) Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenie przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2010 roku
4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenie przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2010 roku cz.2
5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenie przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2010 roku cz.3
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2020
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2020 cz.2
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2020 cz.3
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok CZ.2

Data wprowadzenia: 2011-02-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję Rady Powiatu w dniu 25 stycznia 2011r.

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty - Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z działalności komisji za 2010 rok
2) 1a
3) w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru budynku w Nakle Śląskim (gmina Świerklaniec) powstałego w dniu 28.12.2010 r. w wyniku wybuchu butli z gaze
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok
5) 4a
6) 4b
7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020
8) 7a

Data wprowadzenia: 2011-01-13

WIĘCEJ »