Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2021-04-22

Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.43.2021.AN - rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz budową przyłaczy - z PSG Sp. z o.o.
Utworzenie dokumentu: Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w 2020 roku
Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2021 roku
Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2021 roku
Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2021 roku
Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2021 roku
Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2021 roku
Utworzenie pozycji menu: Bilans z wykonania budżetu
Utworzenie pozycji menu: Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dot
Usunięcie dokumentu: 2021
Utworzenie pozycji menu: Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielony
Utworzenie pozycji menu: Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Utworzenie pozycji menu: Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Utworzenie pozycji menu: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Utworzenie pozycji menu: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
Utworzenie pozycji menu: Nadwyżka/deficyt
Utworzenie pozycji menu: Należności
Utworzenie pozycji menu: Zobowiązania
Utworzenie pozycji menu: 2021 rok
Usunięcie pozycji menu: 2021 rok
Utworzenie pozycji menu: 2021 rok
Utworzenie dokumentu: 2021
Edycja dokumentu: BA.6743.18.25.2021.AN- Rafał Gębka - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Edycja dokumentu: BA.6743.18.25.2021.AN- Rafał Gębka - budowa wewnętrznej instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.5.2021 - Aneta Pytlos - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

2021-04-21

Edycja dokumentu: BA.6743.18.5.2021.ESD - Gmina Tarnowskie Góry - przebudowa wewn. instalacji gazu
Utworzenie dokumentu: opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 181/923/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 181/922/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 181/921/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dariuszowi Łuczakowi - naczelnikowi Wydziału Gospodarczego
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 181/920/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XXIX sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 181/919/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2021 - 2024"
Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 181/918/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przekazania gmino Powiatu Tarnogórskiego zadania Powiatu Tarnogórskiego związanego z przygotowaniem i zapewnieniem działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania Powiatu
Utworzenie pozycji menu: Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2021 roku
Edycja dokumentu: Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: Lista osób popierających projekt
Edycja dokumentu: Przykładowy cennik budżetu partycypacyjnego
Edycja dokumentu: Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: Lista osób popierających projekt
Edycja dokumentu: Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: Przykładowy cennik budżetu partycypacyjnego
Edycja dokumentu: Wykaz nieruchomości powiatowych
Utworzenie dokumentu: Protokół nr 24/21 z posiedzenia Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska z dnia 23.03.2021 roku
Utworzenie dokumentu: Protokół nr 26/21 z posiedzenia Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu z dnia 23.03.2021

2021-04-20

Edycja dokumentu: Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego
Edycja dokumentu: Lista osób popierających projekt
Edycja dokumentu: Wykaz nieruchomości powiatowych
Edycja dokumentu: Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego
Utworzenie dokumentu: Wykaz nieruchomości powiatowych
Utworzenie dokumentu: Przykładowy cennik budżetu partycypacyjnego

| Następne