Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2020-10-23

Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 71/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia szczególnej organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19
Utworzenie dokumentu: Protokół nr 18/20 z posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego w dniu 24.09.2020r.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.96.2020.RP - Michał Leksy - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Edycja dokumentu: BA.6743.16.23.2020.EKG - MAX - MS Sp. z o.o. - budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem

2020-10-22

Utworzenie dokumentu: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Świadczenie usługi ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zapewnienie i prowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca składowania odpadów na terenie nieruchomości po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”
Edycja dokumentu: BA.6743.12.20.2020 - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Budowa sieci gazowej
Edycja dokumentu: BA.6743.12.20.2020 - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Budowa sieci gazowej
Edycja dokumentu: BA.6743.12.19.2020 MP, sieć ciepłownicza wraz z przyłączami, Veolia Południe Sp. z o.o.
Utworzenie dokumentu: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania"
Utworzenie dokumentu: ZAWIADOMIENIE Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci drenażu rozsączającego, służącego do wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych z budynku jednorodzinnego, zlokalizowanego na działce nr 121/148 obręb Szałsza, w ramach zwykłego korzystania z wód.
Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 70/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21 października 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia działalności środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej podległych Powiatowi Tarnogórskiemu
Utworzenie dokumentu: Protokół Nr 18/20 z posiedzenia Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych w dniu 23 września 2020 r.
Edycja dokumentu: BA.6743.18.94.2020.RP - PSG Sp. z o.o. - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową trzech przyłączy
Edycja dokumentu: BA.6743.18.93.2020.RP - PSG Sp. z o.o. - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza

2020-10-21

Edycja dokumentu: BA.6743.12.18.2020.OM , sieć ciepłownicza z przyłączami, Veolia Południe Sp. z o.o.
Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2020 roku
Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2020 roku
Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2020 roku
Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kwartał 2020 roku
Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2020 roku
Utworzenie dokumentu: BA.6743.14.52.2020. EKG - Melanie Ellis - Budowa wewnętrznej instalacji gazu w istniejącym budynku mieszkalnym
Utworzenie dokumentu: Protokół nr 18/20 z posiedzenia Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska z dnia 22.09.2020 roku
Utworzenie dokumentu: UCHWAŁA NR 143/769/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie udzielenia Ewie Brachaczek – dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn.:„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiatach województwa śląskiego (V)” w latach 2021-2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Utworzenie dokumentu: UCHWAŁA NR 143/768/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie udzielenia Joannie Stomskiej – dyrektorowi Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu Erasmus na lata 2021-2027, Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze kształcenia dorosłych, kształceni i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej
Utworzenie dokumentu: UCHWAŁA NR 143/767/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu lokalu nr 5 położonego przy ul. Park 6 w Brynku, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego z przeznaczeniem na lokal mieszkalny
Utworzenie dokumentu: UCHWAŁA NR 143/766/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tarnogórskiego za rok szkolny 2019/2020
Utworzenie dokumentu: UCHWAŁA NR 143/765/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
Utworzenie dokumentu: UCHWAŁA NR 143/763/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028
Utworzenie dokumentu: UCHWAŁA NR 143/762/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: UCHWAŁA NR 143/761/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: UCHWAŁA NR 143/760/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: UCHWAŁA NR 141/759/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: UCHWAŁA NR 141/758/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
Utworzenie dokumentu: UCHWAŁA NR 141/757/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie udzielenia Jerzemu Jankowskiemu – dyrektorowi Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do przystąpienia do programu mLegitymacja szkolna z Ministerstwa Cyfryzacji
Utworzenie dokumentu: UCHWAŁA NR 141/756/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie Stypendium Powiatu Tarnogórskiego dla Studentów
Utworzenie pozycji menu: Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 października 2020 roku
Utworzenie pozycji menu: Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2020 roku
Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.32.2020 PTC - Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu.

2020-10-20

Utworzenie dokumentu: Wniosek o zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego informacji o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic działki nr 364/266 z działkami sąsiednimi (działki nr 1288/264; 364/266; 365/266; 1499/307; 1459/304) w dniu 17.11.2020r. o godz. 08:30 w Reptach Śląskich przy ul. Stanisława Staszica (obok budynku nr 114)
Utworzenie dokumentu: Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nr 434/32; 435/33; 542/31 z działkami sąsiednimi w dniu 17.11.2020r. o godz. 12:00 w Przezchlebiu przy ul. Szkolnej 30
Utworzenie dokumentu: Protokół nr 20/20 z posiedzenia Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu z dnia 22.09.2020r.
Utworzenie dokumentu: BA.6743.13.11.2020.MMP- PSG Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.- Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia D32 oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia D25
Utworzenie dokumentu: BA.6753.15.13.2020 - wewnętrzna instalacja gazu - Danuta Brix
Utworzenie dokumentu: Projekty uchwał na sesję w dniu 27 października 2020 roku
Utworzenie dokumentu: Sesja w dniu 27 października 2020 roku
Utworzenie dokumentu: Zmiana nieistotna w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.
Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
Edycja dokumentu: BA.6743.15.12.2020 MP, sieć gazowa, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

| Następne