» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja LVI z dnia 31.08.2010r.

Tytuł:  UCHWAŁA NR LVI/509/2010 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Tarnogórski.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2013-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA NR LVI/513/2010 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2013-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LVI/515/2010Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Załączniki:
1) 1
2) 2

Data wprowadzenia: 2010-09-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LVI/514/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz na realizację wydatków bieżących Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2010-09-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LVI/512/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu powołania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) 1
2) 2
3) 3

Data wprowadzenia: 2010-09-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LVI/511/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr L/479/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie realizacji projektu "Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole" w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka’

Załączniki:
1) 1
2) 2

Data wprowadzenia: 2010-09-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LVI/510/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/460/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, budynków znajdujących się na działce gruntu Nr 2059/1 o powierzchni 0,8898 ha, zapisanej w KW Nr 41945, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 54, na rzecz spółki Auto Land Service sp. z o. o., z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2010-09-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr LVI/508/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XLIX/462/2010 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2010-09-07

WIĘCEJ »