» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Projekty uchwał » Projekty uchwał z poprzednich sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2012 rok

Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 20 grudnia 2012 roku

Załączniki:
1) w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok
2) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2013 rok
3) w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2013 rok
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok
5) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków
6) sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013 - 2015"
7) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/327/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacj
8) w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/513/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z PRDPP ...
9) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego
10) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego
11) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/446/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2
12) w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6
13) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sobieskiego 5
14) w sprawie zamiaru likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 23

Data wprowadzenia: 2012-12-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 listopada 2012 roku

Załączniki:
1) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego
2) w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/473/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 roku zmienionej uchwałą Nr LIV/581/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach ...
3) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVI/453/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęÄ
4) w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/224/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON z późn. zm.
5) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu
7) w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/509/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udział
8) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego
9) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2013 rok
10) w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/232/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu i określenia liczby ..

Data wprowadzenia: 2012-11-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 30 października 2012 roku

Załączniki:
1) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVI/433/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli ...
2) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2015 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne
3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na zadania inwestycyjne
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu
6) w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
7) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ...
8) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu tarnogórskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tarnogórski oraz warunków i zasad korzystania z tych pr
9) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego
10) w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/171/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Data wprowadzenia: 2012-10-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 2 października 2012 roku

Załączniki:
1) w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
2) w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu kontroli Zarządu Powiatu nad Przedsiębiorstwem NOVA sp. z o.o.
3) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Doświadczony pracownik - sprawny urząd"
4) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki "WSP S.A." ...
5) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok wraz z autopoprawkami
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu wraz z autopoprawką
7) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Data wprowadzenia: 2012-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekt uchwały na nadzwyczajną sesję w dniu 6 września 2012 roku

Załączniki:
1) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki "WSP S.A." ...

Data wprowadzenia: 2012-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 28 sierpnia 2012 roku

Załączniki:
1) w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 3243 S - ul. Powstańców w Nakle Śląskim położonej na terenie gminy Świerklaniec
2) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Gotowi do startu - staż!"
3) w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały XXI/224/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON
4) w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/269/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 z siedzibą w Tarnowskich Górach
5) w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/270/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach
6) w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/271/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach
7) w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/272/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach
8) w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/273/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 z siedzibą w Tarnowskich Górach
9) w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/274/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 z siedzibą w Tarnowskich Górac
10) w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/275/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 14 z siedzibą w ...
11) w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/276/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 16 z siedzibą w Radzion
12) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz ustalenia jej składu osobowego
13) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/249/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej .
14) w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/267/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego
15) w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do otwartego projektu konkursowego nr 1/POKL/3.5/2012 organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji - Instytucję pośredniczącą II stopnia w rama
16) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego
17) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny dokonanej na rzecz Gminy Zbrosławice
18) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok
19) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu
20) w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012 - 2014"
21) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki "WSP S.A." ...

Data wprowadzenia: 2012-08-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 28 czerwca 2012 roku

Załączniki:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok
2) w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011
3) w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2011 roku
4) w sprawie podjęcia działań w celu zmiany przebiegu połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej
5) w sprawie wystąpienia Powiatu Tarnogórskiego ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
6) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2011-2016"
7) w sprawie przyjęcia "Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012-2016"
8) w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXI/224/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON
9) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/247/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji ...
10) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu
11) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok
12) w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości
13) w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego
14) w sprawie likwidacji Filii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryk Jordana w Tarnowskich Górach z siedzibą w Kaletach przy ul. Rogowskiego 43
15) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Okrzei 3
16) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23
17) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6
18) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17
19) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5
20) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14
21) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 14 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Strzelców Bytomskich 7
22) w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 16 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2
23) w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 z Zespołu Szkół Techniczno-Humanistycznych z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113
24) w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113
25) w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 z Zespołu Szkół Techniczno-Humanistycznych z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113
26) w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113
27) w sprawie wyłączenia VIII Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Techniczno-Humanistycznych z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113
28) w sprawie likwidacji VIII Liceum Profilowanego z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113
29) w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 4 z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2
30) w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 4 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2
31) w sprawie wyłączenia XI Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2
32) w sprawie likwidacji XI Liceum Profilowanego z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2
33) w sprawie wyłączenia V Liceum Profilowanego z Wieloprofilowego Zespołu Szkół z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6
34) w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6
35) w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14
36) w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14
37) w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5
38) w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5
39) w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/175/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów stałych Komisji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Data wprowadzenia: 2012-06-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 29 maja 2012 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2011
2) załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2011
3) w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem ChechĹ
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu
5) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok
6) w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013-2016"
7) w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży Powiatu Tarnogórskiego
8) w sprawie przyjęcia stopnia realizacji "Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022"
9) w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
10) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Data wprowadzenia: 2012-05-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 kwietnia 2012 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2010"
2) w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu tarnogórskiego
3) w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury Śląskiej
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu
5) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok
6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego
7) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/291/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 roku w sprawie przyjęcia i ustanowienia "Zasad udzielania stypendium ..."
8) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania .
9) w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/171/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
10) w sprawie wyrażenia protestu w związku z likwidacją posterunków Policji w Powiecie Tarnogórskim
11) w sprawie funkcjonowania Inspektoratu ZUS w Tarnowskich Górach
12) w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji, Kultury, Sportu oraz Promocji i Rozwoju i określenia liczby jej członków
13) w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury, Sportu oraz Promocji i Rozwoju
14) w sprawie przyznania nagrody "Orła i Róży" dla Pana Marka Breguły
15) w sprawie przyznania nagrody "Orła i Róży" dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

Data wprowadzenia: 2012-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 marca 2012 roku

Załączniki:
1) projekty uchwał

Data wprowadzenia: 2012-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 28 lutego 2012 roku

Załączniki:
1) w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2011 roku
2) w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej realizowanego w powiecie tarnogórskim w latach 2012 - 2014"
3) w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Świerklańcu
4) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu
6) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok
7) w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Okrzei 3
8) w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 23
9) w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6
10) w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. K. Miarki 17
11) w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sobieskiego 5
12) w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Pokoju 14
13) w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 14 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Strzelców Bytomskich 7
14) w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 16 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nałkowskiej 2
15) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 z siedzibą w Radzionkowie ul. Knosały 113
16) w sprawie zamiaru likwidacji VIII Liceum Profilowanego z siedzibą w Radzionkowie ul. Knosały 113
17) w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 z siedzibą w Radzionkowie ul. Knosały 113
18) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5
19) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14
20) w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum Profilowanego z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6
21) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 4 z siedzibą w Radzionkowie ul. Zofii Nałkowskiej 2
22) w sprawie zamiaru likwidacji XI Liceum Profilowanego z siedzibą w Radzionkowie ul. Zofii Nałkowskiej 2
23) w sprawie zamiaru likwidacji Filii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Tarnowskich Górach z siedzibą w Kaletach ul Rogowskiego 43
24) w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/175/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 20
25) w sprawie oddelegowania radnych Rady Powiatu w Tarnowskich Górach do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
26) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Data wprowadzenia: 2012-02-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 26 stycznia 2012 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty - Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z działalności komisji w 2011 roku
2) w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłat
3) w sprawie Planu inwestycji i remontów Powiatu Tarnogórskiego na lata 2012 - 2014
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu
5) autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu
6) w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok
7) autopoprawka do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok
8) II autopoprawka do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok
9) III autopoprawka do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok
10) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Przebudowa drogi i chodnika - ulicy Powstańców Śląskich w Tworogu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionaln
11) w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do projektu "Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Mała Panew w Krupskim Młynie" współfinansowanego ze środków rezerwy subwencji ogólne
12) w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach radnego Joachima Ganszyńca ...
13) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2012-01-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 10 stycznia 2012 roku godz. 14:30

Załączniki:
1) w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu
2) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
3) w sprawie powołania Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska
4) w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska
5) sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
6) w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej
7) w sprawie wytycznych dla Zarządu Powiatu do projektu budżetu na 2012 rok

Data wprowadzenia: 2012-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 10 stycznia 2012 roku godz. 14:00

Załączniki:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu
2) w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok - projekt uchwały
3) w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok - autopoprawka
4) w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok - II autopoprawka

Data wprowadzenia: 2012-01-09

WIĘCEJ »