» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 88/2009 z dnia 16.11.2009 r. ws. ustalenia wysokości stawek czynszu za najem oraz dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa lub ich części, za udostępnienie pomieszczeń w budynkach, a także opłat za czasowe zajęcie tych nieruchomości lub ich części w związku z realizacją inwestycji oraz zasad ustalania odpłatności w przypadku obciążenia nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymiSymbol: EO.Z.0716-3/29/09

ZARZĄDZENIE NR 88/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
z dnia 16 listopada 2009 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem oraz dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa lub ich części, za udostępnianie pomieszczeń w budynkach, a także opłat za czasowe zajęcie tych nieruchomości lub ich części w związku z realizacją inwestycji oraz zasad ustalania odpłatności w przypadku obciążania nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Działając na podstawie art. 11 w związku z art. 23 ust. 1, 13 ust. 1 i 12 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku
Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 46 ust. 1 pkt 2 lit. b Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008 roku nr XXVIII/274/2008 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Ustalam stawki czynszu za najem oraz dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa
lub ich części, a także opłat za czasowe zajęcie tych nieruchomości lub ich części
w związku z zakładaniem i przeprowadzaniem ciągów drenażowych, przewodów
i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz innych podziemnych, naziemnych i napowietrznych urządzeń i przewodów
na nieruchomości oraz udostępnianie pomieszczeń w budynkach Skarbu Państwa.
2.Różnicuję wysokość stawek, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu,
z uwzględnieniem celu udostępnienia oraz lokalizacji i powierzchni przedmiotu udostępnienia.
3.Określam zasady ustalania odpłatności w przypadkach obciążania nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi.

§ 2

W celu realizacji postanowień § 1 wprowadzam na terenie Powiatu Tarnogórskiego dwie strefy do ustalania stawek czynszowych i stawek opłat:

I strefa: lokale użytkowe i grunty ograniczone ulicą Obwodową oraz linią kolejową relacji Tarnowskie Góry - Opole w mieście Tarnowskie Góry,

II strefa: lokale użytkowe i grunty nie objęte strefą I położone na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

§ 3

1.Wysokość stawek czynszu najmu i czynszu dzierżawnego, o których mowa w § 1 pkt 1 niniejszego zarządzenia została określona w załączniku numer 1.
2.Stawki określone w niniejszym zarządzeniu ustalone są w wysokości netto.
3.W przypadkach, gdy w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia nie zostało uwzględnione przeznaczenie dzierżawionego gruntu bądź najmowanej powierzchni użytkowej, stawki czynszu ustalane będą według indywidualnej umowy.
4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczam obniżenie lub zwolnienie
z opłaty za udostępnienie składników majątkowych Skarbu Państwa.

§ 4

1.Ustalenie odpłatności za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego (służebność, użytkowanie) następuje na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego na zlecenie Starosty Tarnogórskiego przez uprawnionego rzeczoznawcę.
2.Ustalam następujące opłaty za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego:
a)opłatę roczną za ustanowienie użytkowania w wysokości 0,3% wartości nieruchomości określonej w operacie szacunkowym,
b)jednorazową opłatę za ustanowienie służebności w wysokości określonej w operacie szacunkowym.
3.Koszty ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego obejmujące: koszty i opłaty notarialne, opłaty sądowe, koszt operatu szacunkowego, koszty dokumentacji geodezyjnej, a w razie konieczności koszty przygotowania nieruchomości do obciążenia prawem rzeczowym (wznowienie punktów granicznych bądź rozgraniczenie) ponosi podmiot zainteresowany ustanowieniem takiego prawa.
4.Odstąpienie od zasady odpłatności wyrażonej w punktach 2 i 3 niniejszego paragrafu dopuszczam jedynie w przypadkach służebności wzajemnych ustanawianych na wniosek
i w interesie Skarbu Państwa.

§ 5

1.W przypadkach określenia czynszu najmu bądź czynszu dzierżawnego w drodze postępowania przetargowego, ustalone w zarządzeniu stawki należy traktować jako stawki minimalne, będące podstawą ustalenia stawki wywoławczej czynszu.
2.Stawki czynszu określone w załączniku numer 1 mają zastosowanie do nowo zawieranych umów, a także mogą być przyczyną wypowiedzenia stawek czynszów w obowiązujących umowach, jeżeli stawki zawarte w umowach w sposób istotny od nich odbiegają.

§ 6

1.Ustalam stawkę opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w wysokości 150% wysokości stawki czynszu określonej
w załączniku numer 1 niniejszego zarządzenia.
2.Opłata z tytułu bezumownego korzystania jest pobierana do czasu wydania nieruchomości, przez co rozumieć należy jej protokolarne przekazanie bądź też do czasu zawarcia umowy najmu lub dzierżawy.
3.W okresie bezumownego korzystania pobiera się opłatę za media obowiązującą
w rozwiązanej umowie najmu, dzierżawy, udostępnienia lub w razie braku, stawkę ryczałtową.
4.W okresie od wygaśnięcia umowy do czasu zawarcia kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą lub najemcą, opłata za bezumowne korzystanie pobierana jest w wysokości określonej w ostatnio obowiązującej umowie.

§ 7

Dla podpisywanych umów najmu, dzierżawy bądź użyczenia składników majątkowych przyjmuje się zasadę składania deklaracji i ponoszenia opłat związanych z podatkiem
od nieruchomości odpowiednio przez najemców, dzierżawców i biorących w użyczenie.

§ 8

Do lokali mieszkalnych stosuje się odpowiednio uchwałę nr 79/377/27 Zarządu Powiatu
w Tarnowskich Górach z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie określania stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości wraz
ze zmianami.

§ 9

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-11-19

Data wprowadzenia: 2009-11-19

Wyświetleń: 2731

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 i uzasadnienie Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2009-11-19, Pobrań: 1866, Typ: PDF, Rozmiar: 80.28 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-11-19

« POWRÓT

WYDRUK