» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2011 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 44/2011 z dnia 13.05.2011 w sprawie zasobów informatycznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: EO.Z.0716-1-21/11

Zarządzenie nr 44/2011
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 13.05.2011 r.

w sprawie zasobów informatycznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142. poz1592 z 2001 r. ze zm.),

zarządzam, co następuje:

§1.

Informacje ogólne

1. Zarządzenie określa:
1) zakres odpowiedzialności, obowiązki oraz prawa pracowników wynikające z korzystania z zasobów informatycznych Starostwa,
2) zakres odpowiedzialności, obowiązki oraz prawa informatyków Starostwa,
3) zasady korzystania  z zasobów informatycznych Starostwa.
2. Przestrzeganie zasad określonych niniejszym zarządzeniem należy do obowiązków pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
3. Postanowienia niniejszego zarządzenia określające obowiązki pracowników odnoszą się w tym zakresie także do osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę,
4. Postanowienia zawarte w niniejszym zarządzeniu są jednolite dla każdej lokalizacji/budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
5. Informacji oraz wyjaśnień w zakresie realizacji postanowień zawartych w niniejszym zarządzeniu, udzielają informatycy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
6. Każde stanowisko komputerowe posiada przypisany na stałe unikatowy adres sieciowy IP, identyfikujący w jednoznaczny sposób komputer w sieci lokalnej oraz użytkownika komputera.
7. Informatycy Starostwa w przeciągu 60 dni od wejścia w życie niniejszego zarządzenia, dokonają przypisania wszystkich stanowisk komputerowych w danym wydziale pracownikom, w uzgodnieniu z naczelnikiem wydziału. Przypisanie zostanie potwierdzone w oświadczeniu zgodnym z załącznikiem nr.4.
8. Każde stanowisko komputerowe posiada skonfigurowane i zabezpieczone hasłem konto administratora, na wypadek konieczności zalogowania się informatyka w celu wykonania prac konserwacyjnych lub naprawy zestawu komputerowego.
9. Informatycy w przeciągu 60 dni od wejścia niniejszego zarządzenia udostępnią każdemu pracownikowi Starostwa miejsce na serwerze kopii zapasowych o wielkości 5GB (gigabajtów) w celu wykonywania kopii zapasowych ważnych dokumentów, na pisemny wniosek pracownika wielkość  może zostać rozszerzona.

§2.

Użyte w zarządzeniu określenia i terminy

Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o:
1. Stanowisku komputerowym (zestawie komputerowym), należy przez to rozumieć skonfigurowany do pracy w sieci z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz niezbędnym oprogramowaniem zestaw komputerowy składający się z jednostki centralnej (komputer), monitora, klawiatury, myszy komputerowej, opcjonalnie zasilacza awaryjnego (UPS) lub laptopa wyposażonego w mysz komputerową i opcjonalnie drukarkę,
2. Sieci lokalnej, należy przez to rozumieć sieć wewnętrzną, umożliwiającą komunikację pomiędzy stanowiskami komputerowymi, serwerami świadczącymi usługi w sieci lokalnej oraz siecią publiczną Internet,
3. "Host" stanowiska komputerowego, należy przez to rozumieć unikalną nazwę danego stanowiska komputerowego,
4. BIOS, należy przez to rozumieć program startowy komputera,
5. Użytkowniku, należy przez to rozumieć pracownika Starostwa Powiatowego, pracującego na danym stanowisku komputerowym,  oraz osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę, korzystające z zasobów informatycznych Starostwa,
6. Zasobach informatycznych, należy przez to rozumieć wszystkie usługi dostępne w lokalnej sieci komputerowej w tym samą sieć,
7. Nazwie i haśle użytkownika, należy przez to rozumieć unikalną nazwę nadaną wraz z hasłem (składającym się z ciągu znaków i cyfr) użytkownika, umożliwiającą dostęp do stanowiska komputerowego i/lub aplikacji oraz zasobów informatycznych Starostwa wymagających autoryzacji,
8. UPS, należy przez to rozumieć zasilacz awaryjny stanowiska komputerowego, pozwalający bezpiecznie zakończyć pracę i wyłączyć komputer w przypadku zaniku napięcia zasilającego,
9. ESOSiD, należy przez to rozumieć Elektroniczny System Obiegu Spraw i Dokumentów,
10. Zdalnym dostępie, należy przez to rozumieć oprogramowanie, umożliwiające administrację, zarządzenie lub pomoc użytkownikowi ze strony informatyka poprzez zdalny dostęp do jego stanowiska komputerowego.
11. Adresie sieciowym IP, należy przez to rozumieć "numer rejestracyjny" komputera identyfikujący jednoznacznie w sieci lokalnej komputer przypisany użytkownikowi.
12. Zasobach informatycznych należy rozumieć:
12.1. Wszystkie usługi świadczone przez serwery Starostwa
12.2. Sieć lokalną,
12.3. Łącza dostępowe do sieci Internet,
12.4. Stanowiska komputerowe,
12.5. Oprogramowanie licencjonowane, użytkowe Starostwa
12.6. Sprzęt peryferyjny np.: drukarki
12.7. Pozostałe urządzenia, usługi oraz oprogramowanie wchodzące w skład infrastruktury teleinformatycznej Starostwa.

§3.

Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność pracowników
wynikająca z korzystania z zasobów informatycznych Starostwa.

1. Pracownik Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach odpowiada za:
1) stanowisko komputerowe przypisane pracownikowi na podstawie pisemnego przypisania według załącznika numer 4,
2) zawartość dysku twardego użytkowanego zestawu komputerowego, a w szczególności ponosi odpowiedzialność za obecność nielegalnego oprogramowania oraz innych treści chronionych prawem autorskim, w których posiadanie pracownik wszedł drogą niezgodną z obowiązującym prawem,
3) bezpieczeństwo danych, które znajdują się na dysku jego komputera,
4) szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania zestawu komputerowego i oprogramowania,
5) treść informacji którą wysyła pocztą elektroniczną, komunikatorem Starostwa lub za pośrednictwem stron internetowych,
6) zgodne z prawem wykorzystanie przypisanego stanowiska komputerowego,
7) naklejkę licencyjną znajdującą się na obudowie komputera, poświadczającą legalność zainstalowanego systemu operacyjnego.
2. Pracownik Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ma obowiązek:
1) zachować w tajemnicy hasła dostępu do wszelkich zasobów wymagających autoryzacji,
2) stosować polecenia informatyków Starostwa, dotyczące bezpieczeństwa użytkowania stanowiska komputerowego oraz bezpieczeństwa sieci lokalnej i danych zawartych na dysku użytkownika,
3) zabezpieczyć przed zniszczeniem naklejkę znajdującą się na obudowie komputera, poświadczającą legalność zainstalowanego systemu operacyjnego,
4) wykonywać kopie zapasowe ważnych dokumentów w celu ochrony przed utratą, co najmniej raz w tygodniu, a w przypadku dokumentów lub systemów informatycznych zawierających zbiory danych osobowych, codziennie.
5) w przypadku konieczności dostępu przez innych upoważnionych pracowników do komputera i planowanej nieobecności (urlop), przekazać naczelnikowi wydziału, w zaklejonej kopercie, login oraz hasło dostępowe do stanowiska komputerowego,
6) w przypadku pojawienia się informacji o zagrożeniu (wirus) postępować zgodnie  z zaleceniami systemu antywirusowego, w przypadku problemów powiadomić informatyków,
7) po odebraniu poczty elektronicznej zawierającej załącznik, której nadawca bądź charakter wzbudzają podejrzenia, niezwłocznie usunąć taki list bez otwierania ewentualnego załącznika,
8) na prośbę informatyka udostępnić zestaw komputerowy, fizycznie lub zdalnie, w celu przeprowadzenia stosownych napraw, konserwacji lub aktualizacji oprogramowania,
9) zgłaszać informatykowi każde wątpliwe lub podejrzane działanie zestawu komputerowego,
10) w przypadku zakupienia przez Naczelnika Wydziału, Kierownika Biura oprogramowania które nie zostało zakupione przez informatyków Starostwa Powiatowego należy  w terminie 14 dni od daty nabycia programu, oprogramowania komputerowego, przekazać licencję na w/w program informatykom Starostwa Powiatowego zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
11) przed opuszczeniem stanowiska pracy, po zakończeniu dnia pracy, zabezpieczyć stanowisko komputerowe poprzez poprawne zamknięcie systemu operacyjnego, wyłączenie UPS (jeśli stanowisko komputerowe jest wyposażone w UPS), wyłączenie drukarki (jeśli stanowisko komputerowe jest wyposażone w drukarkę), wyłączenie listwy zasilającej komputer, wyłączenie innego sprzętu komputerowego np.  drukarki sieciowej, znajdującej się w jego miejscu pracy, jeśli jest ostatnim pracownikiem opuszczającym pomieszczenie.
12) przestrzegać zasad właściwego wykorzystywania sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych zgodnie z realizowanym zakresem obowiązków służbowych.
3. Pracownik Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ma prawo:
1) korzystać z oprogramowania zainstalowanego na jego komputerze, w zakresie jego obowiązków służbowych,
2) korzystać z płyt CD/DVD oraz innych nośników pamięci masowej po wcześniejszym sprawdzeniu ich programem antywirusowym,
3) korzystać z sieci Internet,  w ramach wykonywania czynności służbowych,
4) korzystać z poczty elektronicznej Starostwa, jednak wyłącznie do celów wynikających z obowiązków służbowych,
4. Pracownikom korzystającym z zasobów informatycznych Starostwa zabrania się:
1) dokonywania bez zgody informatyków zmian ustawień systemowych komputerów oraz ustawień BIOS, a w szczególności instalowania urządzeń i zmiany ustawień połączenia z siecią komputerową,
2) samodzielnego otwierania obudowy komputera oraz innych części komputerowych (np. monitorów, drukarek, myszy),
3) zmiany lokalizacji któregokolwiek elementu zestawu komputerowego,
4) instalowania oraz użytkowania bez pisemnej zgody Sekretarza Powiatu jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego nieumieszczonego na liście oprogramowania dopuszczonego w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
5) rozpowszechniania i/lub pobierania z sieci Internet nielegalnego oprogramowania oraz innych treści chronionych prawem autorskim, w posiadanie których pracownik wszedł drogą niezgodną  z obowiązującym prawem,
6) wykorzystywania stanowiska komputerowego i dostępu do sieci Internet w celach nie wynikających z obowiązków pracownika a w szczególności w celach niezgodnych z obowiązującym prawem,
7) podłączania do listew zasilających komputery innych urządzeń niż komputery i peryferia komputerowe,
8) działania na szkodę zasobów sieci lokalnej lub innych użytkowników.
5. Osoby odbywające staż zawodowy lub praktyki zawodowe, mają zakaz pracy w ESOSiD,

§4.

Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność informatyków
wynikająca z administracji zasobami informatycznymi Starostwa.

1. Informatycy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach odpowiadają za:
1) prawidłowe funkcjonowanie lokalnej sieci komputerowej i sprzętu komputerowego Starostwa,
2) prawidłowe funkcjonowanie wszystkich serwerów będących własnością Starostwa.
2. Informatycy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach mają obowiązek:
1) wykonywać kopie zapasowe wszystkich serwerów będących własnością Starostwa,
2) prowadzić nadzór nad eksploatacją sieci lokalnej i urządzeń wchodzących w skład instalacji lokalnej sieci komputerowej,
3) przyłączać nowych użytkowników i konfigurować zestawy komputerowe,
4) zarządzać serwerami będącymi własnością  Starostwa,
5) dbać o bezpieczeństwo lokalnej sieci komputerowej,
6) prowadzić pełną dokumentację z wykonywanych czynności,
7) informować Starostę Powiatu Tarnogórskiego i Sekretarza Powiatu Tarnogórskiego o wszystkich wykrytych próbach nieupoważnionego dostępu do sieci lokalnej i zabezpieczyć dowody,
8) udzielać pomocy pracownikom w zakresie obsługi i korzystania z programów komputerowych wykorzystywanych w celu realizacji obowiązków służbowych pracownika, w tym szkolenie pracowników z obsługi system ESOSiD,
9) konfigurować konto użytkownika w systemie ESOSiD w zakresie dodawania lub usuwania konta użytkownika, nadawania lub odbierania uprawnień, zmiany stanowiska w systemie, nadawania lub odbieranie zastępstw, jednak wyłącznie na pisemne polecenie bezpośredniego przełożonego pracownika.
3. Informatycy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach mają prawo:
1) wglądu do danych znajdujących się na stanowisku komputerowym użytkownika, jednak wyłącznie w celu przeprowadzenia stosownych napraw, aktualizacji lub konserwacji,
2) logowania się w trybie zastępstwa w systemie ESOSiD na konto użytkownika, jednak wyłącznie w celu przeprowadzenia stosownych napraw,
3) dostępu zdalnego do stanowiska komputerowego pracownika, jednak wyłącznie po uprzednim poinformowaniu go o tym zamiarze i po uzyskaniu ustnej zgody,
4) monitorowania ruchu w sieci komputerowej, systemów informatycznych oraz wszystkich urządzeń aktywnych i pasywnych Starostwa, jednak wyłącznie w celu wykrycia potencjalnych zagrożeń,
5) zablokowania dostępu do stron internetowych lub innych zasobów sieci Internet, które stanowią zagrożenie dla lokalnej sieci i/lub lokalnych zasobów informatycznych, są niezgodne z obowiązującym prawem lub dają środki pozwalające łamać obowiązujące prawo,
6) zablokowania użytkownikowi dostęp do globalnej sieci Internet lub do wybranych usług sieci globalnej i/lub lokalnej w przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego zarządzenia,
7) demontowania i/lub zmieniania lokalizacji stanowiska komputerowego.
4. Informatycy mają zakaz ingerowania w treść pism lub tryb i przebieg pisma w ESOSiD pracując w trybie zastępstwa podczas naprawy, konserwacji lub udzielania pomocy pracownikowi, na koncie pracownika,

§5.

Postanowienia końcowe.

1. Każdy pracownik Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, również zatrudniony na innej podstawie niż umowa o pracę, jest zobowiązany podpisać oświadczenie, potwierdzające zapoznanie się z niniejszym zarządzeniem, według wzoru zawartego w załączniku numer 1.
2.Oświadczenie o którym mowa w § 5, punkt 1, zostanie dołączone do akt pracownika.

§6.

Uchyla się zarządzenia Nr 18/2004 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18.02.2004r w sprawie regulaminu sieci komputerowej oraz Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego Nr 18/2000 z dnia 21.06.2000r.

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarz Powiatu.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2011-05-18

Data wprowadzenia: 2011-05-18

Wyświetleń: 2022

Załączniki:
1) Załączniki do zarządzenia nr 44/2011 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2011-05-18, Pobrań: 1317, Typ: PDF, Rozmiar: 75.06 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2011-05-18

« POWRÓT

WYDRUK