» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 123/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ws. zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym. powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznychSymbol: EO.0716-7/57/06

Zarządzenie nr 123/06
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli
w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych

Na podstawie art.34 i 35 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz.U. nr 142 z 2001, poz.1592 ze zm.) oraz § 46 ust.1 pkt.2 lit. b) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (wprowadzonego uchwałą nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z 29.12.2005 roku ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Zasady, tryb i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych” w treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zasady przeprowadzania kontroli finansowej wykonywanej przez Skarbnika w ramach nadzoru nad gospodarką finansami publicznymi oraz rachunkowością określają odrębne przepisy wewnętrzne.

§ 3

Zasady kontroli wstępnej i bieżącej powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wydziałów merytorycznych w zakresie sprawowania nadzoru przez odpowiedzialnych członków zarządu regulują odrębne przepisy wewnętrzne.

§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 16/2004 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 lutego 2004 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych.

§ 5

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.W stosunku do postępowań kontrolnych wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego
zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Dokument utworzono: Wydział Kontroli
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-12-21

Wyświetleń: 1600

Załączniki:
1) Zarządzenie 123/2006 wraz z załącznikami Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2006-12-21, Pobrań: 1355, Typ: DOC, Rozmiar: 91 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-12-21

« POWRÓT

WYDRUK