» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 99/2006 z dnia 15 września 2006 r. ws. zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania przez pracowników Starostwa zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami służbowymi ablo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesownośćSymbol: EO.0716-7/50/06

Zarządzenie nr 99/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 15 września 2006r.

w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania przez pracowników Starostwa zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami służbowymi albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 18 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zakazuję pracownikom Starostwa Powiatowego wykonywania zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami służbowymi albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
2. Zakazuję wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego wykonywania prac na terenie Powiatu Tarnogórskiego, które mogą mieć merytoryczny związek z wykonywaną pracą w Starostwie.

§ 2

Zakaz określony w § 1 ust. 2 dotyczy wykonywania prac w ramach prowadzonej osobiście działalności gospodarczej i działalności innych podmiotów oraz na podstawie zawartych umów.

§ 3

Ustalam wzór oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej składanego przez pracowników Starostwa, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Niezależnie od treści niniejszego zarządzenia w stosunku do osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

§ 5

Wobec pracownika naruszającego postanowienia niniejszego zarządzenia zostaną zastosowane sankcje karne przewidziane w ustawie o pracownikach samorządowych oraz w Kodeksie pracy, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-10-09

Wyświetleń: 1525

Załączniki:
1) Załącznik Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2006-10-09, Pobrań: 1351, Typ: DOC, Rozmiar: 29.5 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-10-09
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-10-09
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK