» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 55/2006 z dnia 5 maja 2006 r. ws. zasad działania Komisji Likwidacyjnej powołanej w Starostwie PowiatowymSymbol: EO.0716-7/33/06

ZARZĄDZENIE NR 55/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 5 maja 2006 r.

w sprawie zasad działania Komisji Likwidacyjnej powołanej w Starostwie Powiatowym .

Na podstawie § 45 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach , oraz Zarządzenia nr 34/2004 § 3 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r.


zarządzam co następuje

§ 1

Zasady ogólne:
1. Komisja likwidacyjna rozpoczyna pracę na wniosek ( wg. załączonego wzoru )Kierownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnego za powierzony składnik majątkowy lub Skarbnika Powiatu w odniesieniu do składników majątkowych wykazanych w protokóle Komisji Inwentaryzacyjnej jako kwalifikujących się do likwidacji .
2. Działania Komisji dotyczą likwidacji środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości 
oraz materiałów i wyposażenia , a także wartości niematerialnych i prawnych ( np. programy komputerowe ) zużytych lub zbędnych .
3. Zakres działalności Komisji Likwidacyjnej nie obejmuje środków trwałych wykazanych w protokóle różnic inwentaryzacyjnych, uznanych za tzw. "niedobory zawinione"
4. Komisja Likwidacyjna planuje środki finansowe do realizacji swoich zadań na następny rok budżetowy i do dnia 30 września przekazuje plan wydatków do Skarbnika Powiatu .

§ 2

Zasady szczegółowe:
1. Przewodniczący Komisji dokonuje rozpoznania wniosku , o którym mowa w § 1 pkt.1, pod kątem spełnienia ustalonych warunków, a w miarę potrzeby uzupełnia wniosek o opinie, ekspertyzy i inne dokumenty specjalistyczne pozwalające na wydanie decyzji o nieprzydatności składnika majątkowego do dalszego użytkowania .
2. Po skompletowaniu dokumentów do wniosku Przewodniczący Komisji zwołuje Komisję Likwidacyjną , która przeprowadza postępowanie likwidacyjne polegające na :
- dokonaniu oględzin likwidowanego składnika majątkowego
- zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją
- opracowaniu opinii n.t. nieprzydatności danego składnika majątkowego
- sporządzeniu protokółu likwidacyjnego .
3. Protokół zawierający informacje określone w § 2 pkt.2 zostaje po podpisaniu przez członków Komisji i Przewodniczącego przedłożony do zatwierdzenia przez Starostę Powiatu .
4. Zatwierdzony przez Starostę protokół stanowi podstawę do fizycznej likwidacji danego składnika majątkowego lub podjęcia innych działań wnioskowanych przez Komisję .
5. Protokół , o którym mowa w § 2 pkt.3 i  pkt.4 sporządza się w 4 egzemplarzach z których 2 egz. otrzymuje Wydział Gospodarki Mieniem, 1 egz. Wydział Organizacyjny celem dokonania fizycznej likwidacji składnika majątkowego, oraz 1 egz. pozostaje w aktach Komisji Likwidacyjnej .

§ 3

Do przestrzegania zasad działania Komisji Likwidacyjnej zobowiązuję wszystkich Kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach .

§ 4

Wniosek o likwidację składnika majątku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Likwidacyjnej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dokument utworzono: Specjalista ds. BHP
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-06-01

Wyświetleń: 1209

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 55/2006 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2006-06-01, Pobrań: 1035, Typ: DOC, Rozmiar: 25 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-06-01

« POWRÓT

WYDRUK