» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Projekty uchwał » Projekty uchwał z poprzednich sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2016 rok

Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 20 grudnia 2016 roku

Załączniki:
1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026
2) w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok
3) w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2017-2020"
4) w sprawie zmiany uchwały nr XIV/119/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, placówek oświatowych prowadzonych na
5) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026
7) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków
8) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego ograniczonym prawem rzeczowym - hipoteka
9) w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok
10) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok
11) w sprawie oddelegowania radnych Powiatu Tarnogórskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
12) w sprawie zmiany uchwały nr I/18/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych i określenia liczby je

Data wprowadzenia: 2016-12-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 29 listopada 2016 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2025"
2) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o ...
3) w sprawie zmiany uchwały nr XVII/145/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki ...
4) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (sprzętu medycznego) do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach
5) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok
6) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok
7) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego
8) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią D.M. na działania dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
9) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez państwa A. i J. K. na Starostę Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2016-11-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 25 października 2016 roku

Załączniki:
1) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Domu Pomocy Społecznej w Miedarach
2) w sprawie przyjęcia rezygnacji nieetatowego członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
3) w sprawie zmiany uchwały nr I/18/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych i określenia liczby je
4) w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego radnego Kazimierza Gwoździa do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego czynności związany
5) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez państwa A. i J. K. na Starostę Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2016-10-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekt uchwały na sesję w dniu 11 października 2016 roku

Załączniki:
1) w sprawie podjęcia działań w celu wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

Data wprowadzenia: 2016-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 września 2016 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie powiatu tarnogórskiego w 2015 roku
2) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026
4) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń w Tarnowskich Górach
5) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2017 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
6) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego
7) w sprawie zmiany uchwały nr XIII/113/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na
8) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Barbarę Panczocha Przewodniczącą MOZ NSZZ "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej na Starostę Tarnogórskiego
9) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana A.K. na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łubiu
10) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią D.M. na działania dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnow

Data wprowadzenia: 2016-09-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 30 sierpnia 2016 roku

Załączniki:
1) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki ...
2) w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach
3) w sprawie nadania statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach
4) w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Tarnogórskim i Powiatem Stalowowolskim
5) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026
7) w sprawie zmiany uchwały nr XIV/125/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok
8) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Barbarę Panczocha Przewodniczącą MOZ NSZZ "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej

Data wprowadzenia: 2016-08-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 24 maja 2016 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2015
2) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Tarnogórskim na lata 2016-2020
3) w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu tarnogórskiego
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026
6) w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem ChechĹ
7) w sprawie usunięcia przeszkód uniemożliwiających kompleksowe unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych po dawnych Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach
8) w sprawie uczczenia 95. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego
9) w sprawie przyjęcia apelu do wójtów gmin i burmistrzów miast powiatu tarnogórskiego o podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania lokalizacji objazdowych przedstawień oraz obwoźnych w

Data wprowadzenia: 2016-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 14 czerwca 2016 roku

Załączniki:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2015r.-31.12.2015r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2015 rok
2) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2015 rok
3) w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026
6) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2011-2016" za
7) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2016 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego w myśl art. 31 ust. 2 u
8) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2016-06-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekt uchwały na sesję w dniu 11 maja 2016 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmiany uchwały nr I/21/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2016-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 26 kwietnia 2016 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Tarnogórskiego
2) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016
3) w sprawie przyznania Nagrody "Orła i Róży" dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
4) w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego
5) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2016-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 31 marca 2016 roku

Załączniki:
1) w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2015 rok oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie ...
2) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2015-2017" za rok 2015
3) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2015r.
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026
6) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w latach 2016-2017 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne
7) w sprawie stanowiska Rady Powiatu Tarnogórskiego dotyczącego renegocjacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie finansowania powiatowych .
8) w sprawie zmiany uchwały nr XIV/119/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, placówek oświatowych prowadzonych na
9) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data wprowadzenia: 2016-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 1 marca 2016 roku

Załączniki:
1) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej
2) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2015"
3) w sprawie przyjęcia "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2016-2020"
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026
6) w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Data wprowadzenia: 2016-02-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 2 lutego 2016 roku

Załączniki:
1) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok
2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu nr 367/1 położonej w Nakle Śląskim w okolicy ul. Obłoków
3) w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego poparcia dla obywatelskiego projektu zmiany ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych
4) w sprawie przekształcenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach oraz przyjęcia statutu Powiatowego Zespołu Oświaty w

Data wprowadzenia: 2016-01-26

WIĘCEJ »