» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Projekty uchwał » Projekty uchwał z poprzednich sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2015 rok

Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 22 grudnia 2015 roku

Załączniki:
1) w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016
2) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026
3) w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok
4) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok
5) w sprawie zmiany uchwały nr V/64/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON
6) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok
7) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków
8) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Tarnogórskiego przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu ...
9) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026
10) w sprawie zmiany uchwały nr II/27/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Data wprowadzenia: 2015-12-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 24 listopada 2015 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok
2) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego
3) w sprawie zmiany uchwały nr II/27/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok
4) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok
5) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią M.K. na działalność Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2015-11-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 października 2015 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o ...
2) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026
4) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2016 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

Data wprowadzenia: 2015-10-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 29 września 2015 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2014 roku
2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu nr 428/96 i 429/96 położonych w Łubiu przy ul. Długiej
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026
5) w sprawie kompleksowego unieszkodliwienia wszystkich odpadów niebezpiecznych pozostałych po przedsiębiorstwie państwowym "Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwid
6) w sprawie wniosku o ujęcie projektu pn.: "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie" w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku

Data wprowadzenia: 2015-09-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 25 sierpnia 2015 roku

Załączniki:
1) w sprawie apelu do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o wprowadzenie 460 jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
2) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach (I)" współfinansowanego ze śr
3) w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2015 - 2017"
4) w sprawie realizacji przez Powiat Tarnogórski projektu "Wszyscy razem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej IX ...
5) w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Świerklańcu, ul. Tarnogórska 80, 42-622 Świerklaniec
6) w sprawie uczczenia 95 rocznicy II Powstania Śląskiego
7) w sprawie zmiany uchwały nr V/64/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób ..
8) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok
9) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026
10) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana Albina Szrama na działalność Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
11) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana Zbigniewa Łączkowskiego Prezesa Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Usługowego "GEOSPEC" na ..

Data wprowadzenia: 2015-08-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 16 czerwca 2015 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2011-2016" za
2) w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 z Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6
3) w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6
4) w sprawie zmiany uchwały nr XXI/223/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych ...
5) w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem ChechĹ
6) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości budżetu oraz rodzaju i zakresu materiałów informacyjnych dotyczących projektu budżetu jak również dotyczących ...
7) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok
8) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2014r.-31.12.2014r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2014 rok
9) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2014 rok
10) w sprawie rozpatrzenia skargi pana T.K. na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach
11) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Barbarę Panczocha Przewodniczącą MOZ NSZZ "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej
12) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Barbarę Panczocha Przewodniczącą MOZ NSZZ "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej

Data wprowadzenia: 2015-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 19 maja 2015 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2014
2) w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2018
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026
5) w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 z Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6
6) w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6

Data wprowadzenia: 2015-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 28 kwietnia 2015 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2018"
2) w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Powiatu Tarnogórskiego
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026
5) w sprawie przyznania nagrody "Orła i Róży" dla Stowarzyszenia "Hospicjum Królowej Pokoju" w Tarnowskich Górach
6) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2015-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 24 marca 2015 roku

Załączniki:
1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026
2) w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok
3) w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2014 rok oraz Informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Ta
4) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnogórskim (I)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
5) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2014"
6) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2014
7) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012-2014" za rok 2014
8) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
9) 14. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Tarnogórskiego dotyczącego braku alokacji środków na finansowanie powiatowych inwestycji drogowych w ramach RPO Województwa Śląskiego na
10) w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Tarnogórskiego oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Data wprowadzenia: 2015-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 16 marca 2015 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/259/2008 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych miesięcznych diet radnych Rady Powiatu w Tarnowskic
2) w sprawie zmiany Uchwały nr II/32/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tarnogórskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu Tarno

Data wprowadzenia: 2015-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 17 lutego 2015 roku

Załączniki:
1) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej
2) w sprawie uchwalenia Programu postępowania naprawczego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2017
3) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok
4) w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/462/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu
5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7b/1, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego
6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego
7) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6
8) w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 uwzględniającego budowę obwodnicy Tarnowskich Gór
9) w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ...
10) w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagrody "Orla i Róży" dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego przyjętego uchwałą nr III/41/2003 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach ...
11) w sprawie zmiany uchwały nr I/21/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego
12) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Data wprowadzenia: 2015-02-10

WIĘCEJ »