Tytuł: Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 115/2011 z dnia 30.12.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Tarnogórskiego nr 43/2011 z dnia 13.05.2011 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.
Symbol: EO.Z.0716-1-56/11

Zarządzenie nr 115/2011
Starosty Tarnogórskiego
z dnia  30.12.2011 roku

w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 43/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.05.2011 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001r. Nr 142. poz 1592 z późn. zm.), w zawiązku z art. 36 i następne ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

Zarządzam, co następuje:


§ 1


W Zarządzeniu nr 43/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.05.2011 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach wprowadza się następujące zmiany:

1.Wykreśla się z §3 ust. 5.
2.Wykreśla się z §9 ust. 7.
3.W §9 dotychczasowym ustępom 8 do 13 nadaje się numery odpowiednio 7 do 12.
4.Traci moc załącznik nr 6 do Zarządzenia stanowiący "Rejestr niszczenia wykazów haseł". 
5.Traci moc załącznik nr 7 do Zarządzenia stanowiący "Wykaz haseł do przetwarzania danych osobowych".
6.Załącznikowi nr 3 do ww. Zarządzenia nadaje się nowe brzmienie zgodne z załącznikiem
nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
7.Załącznikowi nr  5 do ww. Zarządzenia nadaje się nowe brzmienie zgodne z załącznikiem 
nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2


Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 43/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.05.2011 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach nie ulegają zmianie.


§ 3


Dotychczas wydane upoważnienia zgodnie z załącznikiem nr 3 zarządzenia nr 43/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.05.2011 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, nie tracą ważności.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Piotr Opara
Data dokumentu: 2011-12-30
Data wprowadzenia: 2011-12-30
Załączniki:
1) Załącznik nr 1Wprowadził: Piotr Opara, Dnia: 2011-12-30
2) Załącznik nr 2Wprowadził: Piotr Opara, Dnia: 2011-12-30
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Piotr Opara, dnia: 2011-12-30