Tytuł: Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 72/2011 z dnia 14.09.2011 roku w sprawie sporządzania planów kontroli oraz sprawozdań z ich wykonania
Symbol: EO.Z.0716-1-38/11

Zarządzenie nr 72/2011
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 14 września 2011 roku

w sprawie: sporządzania planów kontroli oraz sprawozdań z ich wykonania

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 34 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
(tekst jednolity uchwała Nr XLV/425/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009 roku z późn. zm.)

Zarządzam,
co następuje:

§1

1. Zarządzenie określa sposób sporządzania:
1) planu kontroli,
2) sprawozdania z wykonania planu kontroli.
2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
1) Starostwie - rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach,
2) Staroście - rozumie się przez to Starostę Tarnogórskiego,
3) Kierowniku komórki organizacyjnej - rozumie się przez to naczelnika wydziału, kierownika biura lub samodzielne stanowisko, któremu w zakresie kompetencji komórki organizacyjnej, określonych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego, powierzono zadania związane z wykonywaniem czynności kontrolnych,
4) Szefie pionu - rozumie się przez to Członka Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach, Sekretarza i Skarbnika, nadzorującego daną komórki organizacyjną,
5) sprawozdaniu - rozumie się przez to sprawozdanie w wykonania planu kontroli.

§2

1. Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa są zobowiązani do sporządzenia planu kontroli dla własnej komórki organizacyjnej.
2. Plan kontroli winien obejmować kontrole planowane do realizacji w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym jest on sporządzany.
3. Plan kontroli winien zawierać:
1) wskazanie nazwy własnej komórki organizacyjnej,
2) wskazanie nazwy i adresu kontrolowanego podmiotu,
3) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli,
4) przewidywany termin przeprowadzenia kontroli,
5) temat kontroli,
6) szczegółowy zakres tematyczny kontroli,
7) wskazanie okresu objętego kontrolą,
8) ewentualne określenie zakresu materiału poddanego kontroli.
4. Plan kontroli należy sporządzić w jednym egzemplarzu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

1. Za przygotowanie planu kontroli danej komórki organizacyjnej i jego treść merytoryczną odpowiada kierownik tej komórki organizacyjnej.
2. Plan kontroli winien być sporządzony w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku kalendarzowego.
3. Sporządzony zgodnie z § 2 plan kontroli winien zostać przedstawiony do akceptacji Szefowi pionu.
4. Zaakceptowany przez Szefa pionu plan kontroli jest zatwierdzany przez Starostę w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

§4

1. Zatwierdzony zgodnie z § 3 ust. 4 plan kontroli jest przechowywany w komórce organizacyjnej, dla której został on sporządzony.
2. Kontrole ujęte w planie kontroli o których mowa w § 2 ust. 1 są realizowane przez pracowników komórki organizacyjnej sporządzającej plan, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§5

1. Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa są zobowiązani do sporządzenia sprawozdania z wykonania planu kontroli dla własnej komórki organizacyjnej.
2. Sprawozdanie winno obejmować realizację planu kontroli z poprzedniego roku kalendarzowego.
3. Sprawozdanie winno zawierać:
1) wskazanie nazwy własnej komórki organizacyjnej,
2) wskazanie zrealizowanych kontroli z podaniem:
a) nazwy  i adresu kontrolowanego podmiotu,
b) tematu kontroli,
c) terminu przeprowadzenia kontroli,
d) czynności związanych z wykorzystaniem wyników przeprowadzonych kontroli,
e) znaku akt pod którym przechowuje się dokumentację kontrolną,
3) wskazanie niewykonanych kontroli wraz z uzasadnieniem braku ich realizacji oraz z podaniem wynikającej z planu kontroli :
a) nazwy i adresu kontrolowanego podmiotu,
b) przewidywanego terminu przeprowadzenia kontroli,
c) tematu kontroli.
4. Sprawozdanie należy sporządzić w jednym egzemplarzu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§6

1. Za sporządzenie sprawozdania z wykonania planu kontroli danej komórki organizacyjnej i jego treść merytoryczną odpowiada kierownik tej komórki organizacyjnej.
2. Sprawozdanie z wykonania planu kontroli winno być sporządzone w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, za który sprawozdanie to jest sporządzane.
3. Sporządzone sprawozdanie jest zatwierdzane przez kierownika komórki organizacyjnej, której ono dotyczy i przedstawione do wiadomości Szefowi pionu, a następnie Staroście.

§7

1. Sporządzone i przyjęte do wiadomości sprawozdanie z zgodnie z § 6 ust. 3 jest przechowywane w komórce organizacyjnej, dla której zostało ono sporządzone.
2. Kopia sprawozdania z wykonania planu kontroli jest przekazywana do wiadomości Wydziału Kontroli niezwłocznie po jego sporządzeniu i przyjęciu do wiadomości zgodnie z § 6 ust. 3.

§8

Wykonanie uchwały powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że przepisy zarządzenia mają po raz pierwszy zastosowanie do planów kontroli sporządzanych na 2012 rok oraz sprawozdań z wykonania planu kontroli za 2012 rok.

Dokument utworzono: Wydział Kontroli
Autoryzacja: Autoryzacja: Starosta Tarnogórski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2011-09-15
Data wprowadzenia: 2011-09-19
Załączniki:
1) Załączniki do zarządzenia nr 72/2011Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2011-09-19
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2011-09-19