Tytuł: Wystąpienie pokontrolne - Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
Symbol: SKO.0912-1/10

Tarnowskie Góry, dnia 12.07.2010 roku

SKO.0912-1/10

SZANOWNA  PANI
Elżbieta Susek
Naczelnik Wydziału Edukacji
i Kultury Fizycznej


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


      Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
      W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie:
1.Prawidłowość realizacji zadań wynikających ze stanowisk Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z 2009 roku.
2.Prawidłowość realizacji zadań w temacie gospodarki finansowej szkółi placówek oświatowych w zakresie przygotowywania materiałów na posiedzenia Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w 2009 roku oraz wynikających ze stanowisk Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z 2009 roku.
3.Prawidłowość realizacji zadań związanych z nadzorem nad szkołami i placówkami oświatowymi Powiatu Tarnogórskiego w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki.
4.Prawidłowość realizacji zadań w temacie gospodarki finansowej szkół i placówek oświatowych w zakresie tworzenia aktów wewnątrzobowiązujących przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych Powiatu Tarnogórskiego powodujących skutki finansowe.
5.Prawidłowość sporządzenia projektu i wykonania uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach nr XXVII/354/2009 z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalania regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski oraz zmiany wynikającej z uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach nr XLVIII/466/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku. Prawidłowość wykonania uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach nr XXXVII/353/2009 z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II 8;
      W okresie objętym kontrolą w kierowanym przez Panią Wydziale stwierdzono:
1. brak udokumentowania w formie pisemnej działań związanych z realizacją stanowisk Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach tj:
 Âˇbrak sporządzenia notatek służbowych z przeprowadzonych rozmów, z których uzyskane wiadomości i informacje miały znaczenie w realizacji  stanowisk Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach, co jest niezgodne z § 24 załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. z 1998 roku nr 160, poz.1074 ze zm.) tj:
  -z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej w sprawie harmonogramu finałów zawodów w ramach "Licealiady Szkół Ponadgimnazjalnych" w związku z realizacją stanowiska 8a z dnia 22 stycznia 2009 roku zobowiązującego do przedstawienia harmonogramu finałów poszczególnych zawodów;
  -z przeprowadzonych w formie ustnej uzgodnień w sprawie możliwości objęcia budynku Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych monitoringiem planowanym do zainstalowania na kompleksie boisk przy ul. Pokoju 14 lub połączenia istniejącego systemu alarmowego z przedmiotowym monitoringiem w związku z realizacją stanowiska 13a z dnia 16 lutego 2010 roku zobowiązującego do przeanalizowania możliwości objęcia budynku Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych monitoringiem planowanym do zainstalowania na kompleksie boisk przy ul. Pokoju 14 lub połączenia istniejącego systemu alarmowego z przedmiotowym monitoringiem;
  -z przeprowadzonej rozmowy w sprawie możliwości wykorzystania kuchni i stołówki  w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie do innych celów zarobkowych w związku z realizacją stanowiska nr 8a z dnia 22 grudnia 2009 roku zobowiązującego do przeanalizowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możliwości wykorzystania kuchni i stołówki w ww. szkole do innych celów zarobkowych, niż tylko prowadzenie stołówki szkolnej;
 Âˇbrak udokumentowania w formie pisemnej działań związanych z realizacją zobowiązań wynikających ze stanowisk Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach, co jest niezgodne z przepisami rozdziału VIII załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. z 1998 roku nr 160, poz.1074 ze zm.) tj:
  -brak udokumentowania przekazania do Wydziału Budżetu i Finansów szczegółowej klasyfikacji wydatków związanych z administrowaniem kompleksem boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w związku z realizacją stanowiska nr 9c z dnia 29 stycznia 2009 roku zobowiązującego do przygotowania do Wydziału Budżetu i Finansów szczegółowej  klasyfikacji wydatków związanych z administrowaniem kompleksem boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012";
  -brak udokumentowania informowania Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach o sposobie realizacji stanowiska 8a z dnia 22 stycznia 2009 roku zobowiązującego do przedstawienia harmonogramu finałów poszczególnych zawodów;
  -brak adnotacji w formie pisemnej o przeprowadzonej analizie otrzymanego dokumentu z Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty  w zakresie jego zgodności z stanowiskiem Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach nr 7g z dnia 21.07.2009 roku zobowiązującym do dokonania analizy planów finansowych szkół i placówek oświatowych i wyliczenia kwot niezbędnych do ich funkcjonowania;
  -brak zdefiniowania w sposób jednoznaczny w przekazanych informacjach dla Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach przyczyn niedoborów budżetowych w związku z realizacją stanowiska10f z dnia 18 sierpnia 2009 roku zobowiązującego do przygotowania informacji dla Zarządu Powiatu w terminie do dnia 10 września 2009 roku dotyczącej budżetów poszczególnych szkół Powiatu Tarnogórskiego, a w szczególności wskazania wysokości deficytów budżetowych w ww. szkołach tj. podanie kwot ile w szkołach zabraknie środków finansowych do końca 2009 roku, wraz z podaniem przyczyn niedoborów budżetowych oraz stanowiska 12e z dnia 12 października 2009 roku zobowiązującego do przedstawienia rzeczowej analizy uzasadniającej zwiększenie budżetów poszczególnych szkół i placówek oświatowych wraz ze wskazaniem przyczyn zaistniałej sytuacji;
  -brak udokumentowania w formie pisemnej przekazania informacji Dyrektorowi Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w sprawie złożonego przez niego wniosku dotyczącego możliwości wykorzystania  pozyskanych środków finansowych przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w związku z realizacją stanowiska 11c z dnia 21 września 2009 roku dotyczącego zdjęcia z porządku posiedzenia Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach  ww. stanowiska celem uzgodnienia go z Wydziałem Budżetu i Finansów;
  -brak pisemnego opracowania dokumentów w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnowskich Górach oraz pisemnego udokumentowania sposobu realizacji stanowiska nr 13e z dnia 16 lutego 2009 roku zobowiązującego do przygotowania projektu uchwały w sprawie powołania nowej oświatowej jednostki organizacyjnej wraz z uzasadnieniem w oparciu o dogłębną analizę potrzeb edukacyjnych i analizę kosztów funkcjonowania jednostki oraz planowanych wpływów z subwencji oświatowej i przeprowadzenia konsultacji z organem nadzoru pedagogicznego, właściwymi dyrektorami szkół i radami pedagogicznymi oraz związkami zawodowymi w temacie procedury przekształcenia istniejących warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Praktycznego;
2. nierzetelne przygotowanie materiałów na posiedzenie Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach tj:
 Âˇnienależyte przygotowanie informacji zawierającej całkowite koszty administracji, monitoringu i mediów w związku z powierzeniem obowiązków administratora kompleksu boisk "Moje Boisko - Orlik 2012" Dyrektorowi Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach poprzez brak skalkulowania kosztów dozorowania i monitorowania;
 Âˇnieprawidłowy nadzór nad realizacją wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach poprzez nie dokonanie rzetelnej oceny wysokości wnioskowanych przez niego środków finansowych na wykonanie remontu witraży w auli szkoły będącej wartością szacunkową nie mającą oparcia w żadnym wiarygodnym dokumencie;
 Âˇnieprawidłowy nadzór nad realizacją wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie remontu dachu, poprzez skierowanie na posiedzenie Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach protokołu stanu sprawności technicznej dachu nie zawierającego wskazania osób przeprowadzających kontrolę  oraz bez opinii Biura ds. Inwestycji;
3. brak pisemnych wniosków z prowadzonej analizy protokołów kontroli BHP szkół i placówek oświatowych oraz brak przeprowadzania czynności sprawdzających w związku z realizacją zadań w ramach bezpośredniego nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki, określonych w § 24 pkt. 2 mając na uwadze § 68 ust. 2 pkt. 27 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XLV/425/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach);
4. nieprawidłowe sporządzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XXVII/354/2009 z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu  określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski, w zakresie braku zachowania ciągłości wyszczególnionych oddziałów w tabeli określającej wysokość dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół, zespołów szkół oraz specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego, co jest związane z realizacją zadania określonego w § 24 pkt. 6 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach;
5. brak pisemnego udokumentowania podejmowanych czynności w ramach nadzoru nad realizacją uchwały nr XXXVII/353/2009 z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II 8 przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych, co niezgodne jest z § 22 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 roku (Dz. U. z 1998 roku Nr   160, poz. 1074) w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu;
6. dokonanie ze znacznym opóźnieniem tj: po ok. 9 miesiącach, zmian adresu Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w wykazie powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji będącym załącznikiem nr 1 do Statutu Powiatu Tarnogórskiego co jest związane z realizacją zadań określonych § 24 pkt. 2 i pkt. 6 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach;
7. brak prowadzenia nadzoru nad tworzeniem przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych regulaminu wynagradzania dla pracowników nie będących nauczycielami w ramach realizacji zadań związanych z standaryzacją wydatków budżetowych oraz wdrożeniem systemu monitorowania gospodarki finansowej szkół i placówek, określonych w § 68 ust 3 pkt. 2 i pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
    W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0912-1/10, zobowiązuję do:
1/dokumentowania w formie pisemnej wszystkich działań podejmowanych  przez pracowników Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej związanych z realizacją stanowisk Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach oraz związanych z realizacją uchwał Rady Powiatu w Tarnowskich Górach zgodnie z rozdziałem VIII załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. z 1998 roku nr 160, poz.1074 ze zm.);
2/kierowania materiałów na posiedzenia Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach po ich wnikliwej i rzetelnej analizie zgodnie z zakresem zadań Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej określonym w § 68 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach;
3/opracowania w formie pisemnej zasad dotyczących przeprowadzania przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej czynności w ramach prowadzonego na podstawie § 68 ust. 2 pkt. 27 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach nadzoru nad szkołami i placówkami w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki ze wskazaniem rodzajów podejmowanych w tym zakresie czynności uwzględniając konieczność ich pisemnego dokumentowania, a także prowadzenia w ww. zakresie czynności sprawdzających;
4/prawidłowego opracowywania aktów prawnych Rady Powiatu w Tarnowskich Górach mając na uwadze właściwą realizację zadania określonego w § 24 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach;                        
5/realizowania wszystkich zadań Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej wynikających z uchwał Rady Powiatu w Tarnowskich Górach bez zbędnej zwłoki mając na uwadze właściwą realizację zadania określonego w § 24 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach;
6/opracowania w formie pisemnej zasad oraz trybu monitorowania przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej tworzonych w szkołach i placówkach oświatowych aktów prawnych, których realizacja związana jest z dokonywaniem wydatków ze środków budżetu Powiatu Tarnogórskiego mając na uwadze właściwą realizację zadań określonych w § 68 ust 3 pkt. 2 i pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach;
     Jednocześnie oczekuję od Pani Naczelnik, w okresie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

Dokument sporządzono w Wydziale Kontroli (2010.07.12)
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Bogdan Droś
Data dokumentu: 2010-07-12
Data wprowadzenia: 2010-08-05
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2010-08-05