Tytuł: wała Nr XLVIII/453/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43.
Symbol: EB0716-16/06

Uchwała Nr XLVIII/453/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia  25 lutego 2010 roku  w sprawie zamiaru likwidacji  II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43.

Na podstawie art.12 pkt 8 lit.i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity  Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)


Rada Powiatu
uchwala:


§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2010 roku zamierza się zlikwidować II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43.

§ 2

Wystąpić z wnioskiem do Śląskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie likwidacji  II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kaletach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Osoba wprowadzająca dokument: Sonia Zmieskol-Kudelska
Data wprowadzenia: 2010-03-05
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2010-03-05