Tytuł: Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 94/2009 z dnia 26.11.2009 r. ws. wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 34/2007 Starosty Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2007 r. ws. ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach
Symbol: EO.Z.0716-3/32/09

Zarządzenie Nr 94/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 26 listopada 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 34/2007 Starosty Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

§ 1 ust. 4 Załącznika nr 5 do Zarządzenia nr 34/2007 Starosty Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach otrzymuje brzmienie:

"W 2009 roku plan rzeczowo - finansowy przedstawia się następująco:
a)pomoc rzeczowa przyznawana osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, zapomogi pieniężne bezzwrotne, udzielane w wypadkach losowych, po uprzednim zbadaniu sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i materialnej - 4%
b)dofinansowanie wypoczynku urlopowego i "zielonych szkół" - 34%
c)finansowanie działalności kulturalno - oświatowej, w tym artystycznej, kulturalnej, rozrywkowej, sportowej i turystycznej - 4%
d)pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe - 23%
e)dofinansowanie dla pracowników, emerytów i rencistów z okazji świąt - 35%".

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Socjalnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2009-11-27
Data wprowadzenia: 2009-11-27
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-11-27