Tytuł: Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 122/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 116/2006 Starosty Powiatu Tarnogóskiego z dnia 9 listopada 2006 r. ws. powołania Komisji opiniującej wnioski dotyczące przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru z budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2007
Symbol: EO.0716-7/56/06

ZARZĄDZENIE NR 122/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
z dnia 4 grudnia 2006 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 9 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski dotyczące przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru z budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2007.

Na podstawie § 46 ust.1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005 roku, z późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust.5 Uchwały Nr LIII/527/2006 roku Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 

zarządzam, co następuje:

§ 1

"W skład Komisji wchodzą:

Przewodniczący Komisji
  Artur Maligłówka – Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego
Członkowie Komisji:
  Celina Maryńczuk - Powiatowy Konserwator Zabytków
  Henryk Łatowski - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury
  Iwona Borecka - przedstawiciel Wydziału Budżetu i Finansów
  Jan Ochman - przedstawiciel Biura d.s. Inwestycji."

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Powiatowy Konserwator Zabytków
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data wprowadzenia: 2006-12-07
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-12-07