Tytuł: Raport o stanie powiatu

Raport o stanie powiatu

Zgodnie z art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Przedmiotowy raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu oraz realizowanego budżetu obywatelskiego.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2020-06-19
Załączniki:
1) Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu tarnogórskiegoWprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2020-06-19
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2019-05-22
Edycja dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2020-06-19