Tytuł: Wystąpienie pokontrolne - Biuro ds. Promocji, Kultury i Sportu
Symbol: KNT.1712.2.2019

Tarnowskie Góry, dnia 11.03.2019 roku
 
KNT.1712.2.2019
 
Pan
Michał Kampa
p.o. Kierownik biura
Biuro ds. Promocji,
Kultury i Sportu
 
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
 
       Na podstawie § 26 ust. 1 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych (zarządzenie nr 97/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 2.10.2018 r.), w związku z przeprowadzoną kontrolą w Biurze ds. Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry w temacie „Prawidłowość organizowania konkursów ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu” przesyłam niniejsze wystąpienie pokontrolne.
       W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w okresie od 13.02.2019 roku do 27.02.2019 roku stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
1)przygotowanie projektów uchwał Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2018 roku w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu niezgodnie z zarządzeniem nr 2/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.01.2014 roku w sprawie określenia zasad tworzenia aktów prawnych oraz wprowadzania wzorów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach oraz zarządzeń Starosty Tarnogórskiego z późniejszymi zmianami tj.:
a)dostarczenie w jednym egzemplarzu projektów uchwał do Wydziału Administracji i Zarządzania - Zespołu ds. Obsługi Zarządu, co niezgodne jest z § 6 ust. 9 zarządzenia,
b)brak  uzgodnienia projektów uchwał z Wydziałem Administracji i Zarządzania - Zespołem ds. Obsługi Zarządu, a tym samym nie zachowanie kolejności opiniowania projektów uchwał pod względem formalnym, co niezgodne jest z § 4 ust. 2 pkt 3 i § 4 ust. 3 pkt 1 zarządzenia, 
c)brak podpisu pracownika sporządzającego projekt uchwały z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego lub pieczątki oraz daty przygotowania projektu, w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, co niezgodne jest z § 4 ust. 2 pkt 1 zarządzenia,
2)nierzetelne sporządzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie  powołania komisji konkursowej tj.:
a)przygotowanie treści projektu uchwały Zarządu Powiatu nie adekwatnie do jejtytułu, co niezgodnie jest z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1817 ze zmianami),
b)błędne wskazanie roku 2017 w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej na rok 2018, co nie jest zgodne z przedmiotem konkursu tj. uchwałą nr 274/1199/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 05.02 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2018 roku w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
c)przygotowanie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej z jednym przedstawicielem organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,  co nie jest zgodne z przepisem Rozdziału 10 pkt 4 załącznika do Uchwały Rady Powiatu nr XLIII/353/2017z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok, 
d)przypisanie uprawnień do rozpatrywania złożonych ofert komisji konkursowej, w załączniku do projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2018 roku w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w projekcie uchwały Zarządu Powiatu powołującej członków komisji konkursowej, co niezgodne jest z przepisem art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Rozdziałem 10 pkt 2 załącznika do Uchwały Rady Powiatu nr  XLIII/353/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok, 
3)niezamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu co niezgodne jest z § 2 uchwały nr 279/1215/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
4)złożenie „oświadczeń o bezstronności i poufności” przez członków komisji konkursowej, niezgodnych z treścią załącznika nr 1 do uchwały nr 282/1231/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
5)wskazanie wnioskowanej kwoty dotacji niezgodnie ze złożonymi przez wnioskodawców ofertami w pkt F pozycji nr 28 oraz w pozycji nr 31  w protokole z posiedzenia komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w załączniku do projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2018 roku w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
6)nieprawidłowe pod względem rachunkowym dwukrotne zsumowanie uzyskanych punktów w kwestionariuszu oceny merytorycznej ofert, a tym samym błędne ujęcie ich w pkt F pozycji nr 18 oraz w pozycji nr 21 w protokole z posiedzenia komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w załączniku do projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2018 roku w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a w konsekwencji przyjęcie niewłaściwych wskaźników do obliczenia wysokości kwoty dotacji podmiotu ujętego w pozycji 21 załącznika do uchwały nr 288/1249/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
7)niezamieszczenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, co jest niezgodne z przepisem art. 15 ust. 2 lit. h w związku z art.13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 1817 ze zmianami).
       W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KNT.1712.2.2019, wnoszę o:
1)rzetelne przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.01.2014 roku w sprawie określenia zasad tworzenia aktów prawnych oraz wprowadzania wzorów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach oraz zarządzeń Starosty Tarnogórskiego z późniejszymi zmianami, na podstawie i w granicach przepisów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz rocznym programie współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na dany rok,
2)zamieszczanie ogłoszeń w ramach konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zgodnie z art. 13 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1817 ze zmianami) oraz przepisami uchwał Zarządu Powiatu zawierającymi regulacje w tej sprawie,
3)rzetelne przygotowywanie dokumentacji w ramach konkursów na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na zasadach i w granicach przepisów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1817 ze zmianami) oraz rocznym programie współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na dany rok.
       Na podstawie § 26 ust. 6 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych (zarządzenie nr 97/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 2.10.2018 r.), proszę o udzielenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.
 
Dokument sporządzili:
Główny specjalista w Wydziale Kontroli Bogdan Droś,
Główny specjalista w Wydziale Kontroli Jolanta Sorn-Tomczewska.
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala.

Osoba wprowadzająca dokument: Bogdan Droś
Data dokumentu: 2019-03-11
Data wprowadzenia: 2019-03-13
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2019-03-13
Edycja dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2019-03-13