Tytuł: Wystąpienie pokontrolne - Wydział Finansowo - Księgowy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
Symbol: KN.1712.2.2013

Tarnowskie Góry, dnia 21 stycznia 2014 roku

KN.1712.2.2013

Pani
Katarzyna Pilarz
p.o. Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

       Na podstawie § 26 zarządzenia nr 50/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Wydziale Finansowo - Księgowym Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. 
      W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią komórce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) nie umieszczeniu na rachunkach do umów zlecenie i umów o dzieło klauzuli stwierdzającej dokonanie kontroli formalno – rachunkowej, co jest niezgodne z rozdziałem III ust.9 Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach (załącznik do zarządzenia nr 33/2011 Starosty Tarnogórskiego z 12 kwietnia 2011 roku w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach);
2) niezgodną z rozdziałem III ust.8 pkt 3 oraz pkt 9 Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach kontrolę formalno – rachunkową faktury VAT nr 870/13 z dnia 07.08.2013 roku w zakresie wskazanej w niej klasyfikacji wydatku z tytułu zakupu odzieży roboczej dla sprzątaczek, wynikającego z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” niezgodnej z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 38, poz. 207 z późń. zm.);
3) niezgodną z rozdziałem III ust.8 pkt 3 Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach kontrolę formalno – rachunkową rachunku kosztów podróży służbowej wystawionego do polecenia wyjazdu służbowego nr 450/2013 z 29.07.2013 roku w zakresie wskazania dotyczącego klasyfikacji strukturalnej wydatku z tytułu podróży służbowej delegowanego pracownika związanej z jego udziałem w szkoleniu, niezgodnego z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 roku, nr 44, poz. 255).
      W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1712.2.2013, zobowiązuję do
1) umieszczania na rachunkach do umów zlecenie i umów o dzieło klauzuli stwierdzającej dokonanie kontroli formalno – rachunkowej, zgodnie z rozdziałem III ust.9 Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach (załącznik do zarządzenia nr 33/2011 Starosty Tarnogórskiego z 12 kwietnia 2011 roku w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach);
2) prawidłowej kontroli formalno – rachunkowej dowodów księgowych w zakresie wskazywanego w nich paragrafu klasyfikacji wydatku oraz wskazania klasyfikacji wydatku strukturalnego, zgodnie z rozdziałem III ust.8 pkt 3 oraz pkt 9 Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach (załącznik do zarządzenia nr 33/2011 Starosty Tarnogórskiego z 12 kwietnia 2011 roku w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach);
3) klasyfikowania wydatków z tytułu zakupu odzieży roboczej dla sprzątaczek, wynikającego z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w paragrafie §302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” z odpowiednią czwartą cyfrą, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 38, poz. 207 z późń. zm.);
4) klasyfikowania wydatków z tytułu podróży służbowej delegowanego pracownika, związanych z jego udziałem w szkoleniu, w obszarze XV kategoria 81 „wzmacnianie zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym”, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 roku, nr 44, poz. 255);
5) rozważenia, zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm):
- wprowadzenia mechanizmów umożliwiających identyfikację osób dokonujących sprawdzenia i zatwierdzenia dowodów księgowych – polecenie księgowania oraz raportów kasowych,
- wprowadzenia regulacji wskazujących niezbędne elementy „dyspozycji uruchomienia bądź przekazania środków”,
- wprowadzenia regulacji w zakresie zasad udzielania i rozliczania zaliczek stałych, 
- wprowadzenia regulacji określających zasady postępowania z dokumentem, w którym, w wyniku przeprowadzonej kontroli formalno – rachunkowej stwierdzono nieprawidłową klasyfikację wydatku, a zwłaszcza narządzi  umożliwiających ostatecznie na ich prawidłowe klasyfikowanie,
- potrzeby przeszkolenia w zakresie stosowania klasyfikacji wydatków pracowników Starostwa Powiatowego dokonujących określenia klasyfikacji planowanego wydatku we wnioskach o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia lub wniosku o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków finansowych.
      Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Dokument sporządził: Naczelnik Wydziału Kontroli Ewa Lukosz
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert

 


Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Lukosz
Data dokumentu: 2014-01-21
Data wprowadzenia: 2014-01-24
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2014-01-24
Edycja dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2014-01-24