Tytuł: Zarządzenie nr 86/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10.11.2009 R. w sprawie: postępowania w sytuacjach kryzysowych.
Symbol: EO.Z.0716-3/28/09

ZARZĄDZENIE NR  86/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 10.11.2009 R.

w sprawie: postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Na podstawie art. 4 ust.4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 178, poz. 1380 z 2009 roku),  § 11 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z 2006 roku), § 236, ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 roku z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

zarządzam, co następuje:

§ 1


Wprowadzam i zobowiązuję do przestrzegania w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach "Planu ewakuacji pracowników i interesantów z obiektów Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach" stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zobowiązuję Naczelników, Kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych mających siedzibę w budynku przy ul. Sienkiewicza 16  do zapoznania podległych pracowników z powyższym zarządzeniem.


§ 3


Zobowiązuję Kierownika Biura Bezpieczeństwa Publicznego do systematycznego szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz zainteresowanych jednostek organizacyjnych, w powyższym zakresie.


§ 4


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Piotr Opara
Data dokumentu: 2009-11-16
Data wprowadzenia: 2009-11-16
Załączniki:
1) Plan ewakuacjiWprowadził: Piotr Opara, Dnia: 2009-11-16
2) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 86/2009Wprowadził: Piotr Opara, Dnia: 2009-11-16
3) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 86/2009Wprowadził: Piotr Opara, Dnia: 2009-11-16
4) Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 86/2009Wprowadził: Piotr Opara, Dnia: 2009-11-16
5) Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 86/2009Wprowadził: Piotr Opara, Dnia: 2009-11-16
6) Załącznik nr 5.1 do zarządzenia nr 86/2009Wprowadził: Piotr Opara, Dnia: 2009-11-16
7) Załącznik nr 5.2 do zarządzenia nr 86/2009Wprowadził: Piotr Opara, Dnia: 2009-11-16
8) Załącznik nr 5.3 do zarządzenia nr 86/2009Wprowadził: Piotr Opara, Dnia: 2009-11-16
9) Załącznik nr 5.4 do zarządzenia nr 86/2009Wprowadził: Piotr Opara, Dnia: 2009-11-16
10) Załącznik nr 5.5 do zarządzenia nr 86/2009Wprowadził: Piotr Opara, Dnia: 2009-11-16
11) Załącznik nr 6.1 do zarządzenia nr 86/2009Wprowadził: Piotr Opara, Dnia: 2009-11-16
12) Załącznik nr 6.2 do zarządzenia nr 86/2009Wprowadził: Piotr Opara, Dnia: 2009-11-16
13) Załącznik nr 6.3 do zarządzenia nr 86/2009Wprowadził: Piotr Opara, Dnia: 2009-11-16
14) Załącznik nr 7.1 do zarządzenia nr 86/2009Wprowadził: Piotr Opara, Dnia: 2009-11-16
15) Załącznik nr 7.2 do zarządzenia nr 86/2009Wprowadził: Piotr Opara, Dnia: 2009-11-16
16) Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 86/2009Wprowadził: Piotr Opara, Dnia: 2009-11-16
17) Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 86/2009Wprowadził: Piotr Opara, Dnia: 2009-11-16
18) Załącznik nr 7.3 do zarządzenia nr 86/2009Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2009-11-17
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Piotr Opara, dnia: 2009-11-16