» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2011 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 79/011 z dnia 14.09.2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi lub naruszaniu dóbr osobistych pracowników w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich GórachSymbol: EO.Z.0716-1-38/11

Zarządzenie nr 79/2011
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 14 września 2011r.

w sprawie:
wprowadzenia zasad przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi lub naruszaniu dóbr osobistych pracowników w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art.7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)  w związku z art. 94 pkt. 2b oraz art. 943 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz  § 43 pkt 2 lit. a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach 
(Uchwała Nr XLV/425/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009r. ze zmianami)

Zarządzam,
co następuje:

§ 1

1. W Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach wprowadza się następujące zasady przeciwdziałania  dyskryminowaniu, mobbingowi lub naruszaniu dóbr osobistych pracowników.
2. Przez użyte w zarządzeniu określenia rozumie się:
1) Komisja - organ kolegialny powołany przez Starostę do rozpatrywania skarg pracowników o dyskryminowanie, mobbing lub naruszenie dóbr osobistych,
2) mobbing - działania lub zachowania , o których mowa w art.943 § 2 Kodeksu pracy,
3) dyskryminacja - działania lub zachowania, o których mowa w art. 183a od § 3 do  § 6 Kodeksu pracy,
4) dobra osobiste - chronione prawem dobra człowieka o charakterze niemajątkowym określone w art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 1964r.  Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),
5) Starosta - Starosta Tarnogórski,
6) Wicestarosta - Wicestarosta Tarnogórski,
7) pracownik - osoba pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy,
8) kodeks pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.).

§ 2

Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji oraz naruszaniu dóbr osobistych pracowników
1. Każdy pracownik, który uzna, że został poddany dyskryminowaniu, mobbingowi lub naruszono jego dobra osobiste może wystąpić z pisemną skargą do Starosty.
2. Skarga powinna zawierać co najmniej:
1) przedstawienie stanu faktycznego poprzez określenie jakie działania czy zachowania przełożonego bądź współpracowników stanowią dyskryminowanie, mobbing lub naruszenie dóbr osobistych,
2) dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
3) wskazanie domniemanego sprawcy bądź sprawców ww. działań lub zachowań.
3. Skarżący powinien własnoręcznie podpisać skargę i opatrzyć ją datą dzienną.
4. Nie będą rozpatrywane skargi anonimowe oraz skargi nie zawierające wszystkich elementów, o których mowa w ust. 2 i 3.

§ 3

Procedura rozpatrywania skargi dotyczącej przeciwdziałaniu mobbingowi, dyskryminacji oraz naruszaniu dóbr osobistych pracownika
1. Starosta każdorazowo, w ciągu 14  dni kalendarzowych od dnia złożenia skargi, powołuje Komisję, która ma za zadanie wyjaśnić, czy skarga jest zasadna.
2. Komisja składa się z trzech osób - przewodniczącego Komisji wskazanego przez Starostę oraz dwóch członków.
3. W skład Komisji wchodzą pracownicy Starostwa.
4. Starosta może powołać w skład Komisji niezależnego eksperta nie będącego pracownikiem Starostwa.
5. Komisja prowadząc postępowanie wyjaśniające zobowiązana jest do:
1) dokładnego przeanalizowania zarzutów i dowodów zawartych w złożonej skardze,
2) umożliwienia swobodnego wypowiedzenia się przed Komisją skarżącego pracownika i domniemanego sprawcy lub sprawców dyskryminowania, mobbingu lub naruszenia dóbr osobistych.
6. Komisja prowadzi postępowanie określone w ust. 5 w pełnym  składzie osobowym.
7. Po wysłuchaniu wyjaśnień skarżącego pracownika i domniemanego sprawcy lub sprawców dyskryminowania, mobbingu lub naruszenia dóbr osobistych oraz przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja stwierdza zasadność rozpatrywanej skargi zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.
8. Z przeprowadzonego postępowania Komisja sporządza  protokół zawierający uzasadnienie podjętego rozstrzygnięcia. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.
9. Komisja przekazuje protokół powołującemu Komisję celem podjęcia stosownych działań.
10. Postępowanie przed Komisją ma charakter poufny.
11. W przypadku złożenia skargi na Starostę, czynności określone w niniejszym paragrafie wykonuje Wicestarosta.

§ 4

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią zarządzenia opatrzone podpisem pracownika i datą jego złożenia zostanie dołączone do jego akt osobowych.

§ 5

Traci moc Zarządzenie nr 43/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad przeciwdziałania dyskryminowaniu, mobbingowi lub naruszaniu dóbr osobistych pracowników w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Autoryzacja: Starosta Tarnogórski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2011-09-15

Data wprowadzenia: 2011-09-19

Wyświetleń: 1340

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2011-09-19

« POWRÓT

WYDRUK