» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2011 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 22/2011 z dnia 24.02.2011 roku w sprawie przygotowania i udziału w ćwiczeniu z zakresu zarządzania kryzysowego pk. "LOTNISKO 2011"Symbol: EO.Z.0716-1-10/11

Zarządzenie nr 22/ 2011
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 24 lutego 2011 roku

w sprawie:
przygotowania i udziału w ćwiczeniu z zakresu zarządzania kryzysowego pk. "LOTNISKO 2011"

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 45/11 Wojewody Śląskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego pk. "LOTNISKO 2011"

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przygotować Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach do udziału w ćwiczeniu z zakresu zarządzania kryzysowego pk. "LOTNISKO 2011" zwane dalej "ćwiczeniem", w celu sprawdzenia działania oraz współpracy organów administracji publicznej i podmiotów ujętych w siatce bezpieczeństwa Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Tarnogórskiego podczas reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
2. Ćwiczenie przeprowadzone zostanie w drugim kwartale 2011 r. w formie wojewódzkiego wieloszczeblowego ćwiczenia, na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.
3. W ćwiczeniu wezmą udział następujące jednostki organizacyjne:
1) Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach;
2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach;
3) Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach;
4) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
4. Do udziału w ćwiczeniu mogą zostać zaproszone inne jednostki organizacyjne, jeżeli podczas prac związanych z jego organizacją, ich udział okaże się zasadny.

§ 2

Głównym celem ćwiczenia jest praktyczne sprawdzenie:
1) założeń Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Tarnogórskiego w zakresie działania organów i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w przypadku zamachu terrorystycznego;
2) działania jednostek systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu;
3) przekazu informacji w systemie zarządzania kryzysowego.

§ 3

1. Kierownikiem ćwiczenia jest Starosta Tarnogórski - Lucyna Ekkert, a jego zastępcą Wicestarosta Tarnogórski - Andrzej Pilot.
2. Do przygotowania ćwiczenia tworzy się:
1) Zespół Organizacyjny, w skład którego wchodzą:
a) Szef Zespołu Organizacyjnego - Kierownik Biura Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach - Stanisław Rudek,
b) Inspektor w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach - Janusz Bentkowski, który zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1) litera b) Zarządzenia Nr 45/11 Wojewody Śląskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego pk. "LOTNISKO 2011", uczestniczył będzie  w pracach Zespołu Autorskiego utworzonego przez Wojewodę Śląskiego.
2) Grupę Oceniającą, w skład której wchodzą:
a) przedstawiciele z Grupy Oceniającej, wskazani przez Wojewodę Śląskiego w koncepcji ćwiczenia,  
b) Naczelnik Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 4

1. Do zadań Zespołu Organizacyjnego należy:
1) Opracowanie "Harmonogramu Pracy Zespołu Organizacyjnego";
2) Zapoznanie uczestników ćwiczenia z "Koncepcją przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego wieloszczeblowego ćwiczenia pk. "LOTNISKO 2011";
3) Przedstawienie uczestnikom ćwiczenia "Planu przeprowadzenia ćwiczenia" oraz struktury organizacyjnej obowiązującej w czasie ćwiczenia;
4) Przygotowanie i zapoznanie ćwiczących z innymi dokumentami normatywnymi dotyczącymi ćwiczenia;
5) Przygotowanie rozstrzygnięć pozwalających na realizację przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem w trakcie ćwiczenia systemu kierowania i łączności;
6) Określenie wymagań stawianych poszczególnym ćwiczącym;
7) Przygotowanie decyzji Starosty Tarnogórskiego w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia.
2. Do zadań Zespołu Oceniającego należy:
1) Przeprowadzenie oceny stopnia opanowania rozpatrywanych problemów, organizacji pracy ćwiczących, sposobu wypracowania decyzji, sposobu określenia i wyboru wariantów działania, oceny realności przygotowywanych decyzji, umiejętności przewidywania rozwoju sytuacji, synchronizacji działań, konkretności i terminowości przekazywania zadań podwładnym, oceny skutków podjętych decyzji; 
2) Przygotowanie materiałów pozwalających na dokonanie oceny realizacji celów ćwiczenia oraz oceny sprawności działania i współdziałania elementów systemu zarządzania kryzysowego funkcjonującego w powiecie.

§ 5

Szefa Zespołu Organizacyjnego zobowiązuję do zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia przygotowawczego do udziału w ćwiczeniu dla naczelników, kierowników komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1 ust. 3, istotnych dla realizacji zadań określonych w Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu Tarnogórskiego.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Wicestaroście Tarnogórskiemu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2011-02-24

Data wprowadzenia: 2011-02-28

Wyświetleń: 1503

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2011-02-28

« POWRÓT

WYDRUK