» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2011 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 11/2011 z dnia 08.02.2011 roku w sprawie przygotowywania i zatwierdzania opisów stanowisk pracy oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracowników w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu TarnogórskiegoSymbol: EO.Z.0716-1-7/11

Zarządzenie nr  11/ 2011
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 8 lutego 2011r.

w sprawie:
przygotowywania i zatwierdzania opisów stanowisk pracy oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracowników w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień
i odpowiedzialności dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Na podstawie: art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001  nr 142  poz. 1592  z późn. zm) oraz §19 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XLV/425/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009r. z późn. zm.)

Zarządzam,
co następuje:

§ 1

Przez użyte w zarządzeniu określenia rozumie się:
1) Starostwo - Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach,
2) Wydział - Wydziały i równorzędne im komórki organizacyjne Starostwa,
3) Naczelnik Wydziału - Naczelników Wydziałów i kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych funkcjonujących w Starostwie,
4) Regulamin Organizacyjny - Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 2

1. Dla każdego stanowiska w strukturze organizacyjnej Starostwa sporządza się opis stanowiska pracy. Opis stanowiska pracy jest dokumentem przedstawiającym uzasadnienie utworzenia stanowiska.
2. Opis stanowiska pracy  określa w szczególności:
1) Cel istnienia stanowiska,
2) Wykaz podstawowych zadań realizowanych na stanowisku,
3) Stopień samodzielności i rodzaj odpowiedzialności jaki wiąże się z wykonywanymi
na stanowisku zadaniami,
4) Wymagane na stanowisku kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
3. Opis stanowiska pracy sporządza się według następujących zasad:
1) Opis nowo utworzonego stanowiska pracy sporządza się niezwłocznie po jego utworzeniu,
2) Opis stanowiska pracy jest aktualizowany w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów.
4. Projekt opisu stanowiska pracy lub jego aktualizację sporządza Naczelnik Wydziału, a następnie przedkłada w Biurze Kadr celem jego weryfikacji pod względem zgodności z zakresem zadań Wydziału zapisanym w Regulaminie Organizacyjnym oraz innymi przepisami prawnymi regulującymi zagadnienia zawarte w opisie stanowiska pracy.
5. Zweryfikowany projekt opisu stanowiska pracy zostaje przekazany do zatwierdzenia Staroście.
6. Po zatwierdzeniu projektu opisu stanowiska, Naczelnik Wydziału przygotowuje jeden egzemplarz uzgodnionego opisu stanowiska i wraz z projektem składa w Biurze Kadr celem przedłożenia do zatwierdzenia przez Starostę.
7. Pracownik zostaje zapoznany przez Naczelnika Wydziału z opisem stanowiska pracy,
na którym jest zatrudniony.
8. Wzór opisu stanowiska pracy wraz z objaśnieniami stanowi załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Na podstawie opisu stanowiska pracy, o którym mowa w §2 sporządza się dla każdego pracownika zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika zwany dalej "zakresem obowiązków".
2. Wszystkie zadania ujęte w opisie stanowiska pracy powinny być przydzielone
do realizacji pracownikowi zatrudnionemu na danym stanowisku i wpisane do jego zakresu obowiązków.
3. Zakres obowiązków stanowi doprecyzowanie rodzaju pracy określonego w umowie
o pracę lub akcie powołania.
4. Obowiązek przygotowania oraz aktualizacji zakresów obowiązków dla pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych spoczywa na Naczelniku Wydziału.
5. Obowiązek przygotowania i aktualizacji zakresów obowiązków dla Naczelników nadzorowanych Wydziałów spoczywa na Staroście, Wicestaroście, Członkach Zarządu, Skarbniku i Sekretarzu.
6. Obowiązek przygotowania i aktualizacji zakresów obowiązków dla Członków Zarządu, Skarbnika, Sekretarza spoczywa na Staroście.
7. Przygotowany zgodnie z niniejszym zarządzeniem projekt zakresu obowiązków,
w jednym egzemplarzu, podpisany przez Naczelnika Wydziału podlega przedłożeniu
w Wydziale Organizacyjnym celem jego weryfikacji pod względem zgodności
z Regulaminem Organizacyjnym, opisem stanowiska pracy oraz przepisami prawnymi dotyczącymi zagadnień zawartych w zakresie obowiązków.
8. Naczelnicy Wydziałów oraz służba bhp są zobowiązani do współpracy w zakresie weryfikacji zakresów obowiązków.
9. Zweryfikowany projekt zakresu obowiązków jest przedkładany do wstępnej akceptacji Sekretarzowi Powiatu, a następnie Członkowi Zarządu nadzorującemu dany Wydział do zatwierdzenia.
10. Po zatwierdzeniu projektu zakresu obowiązków, Naczelnik Wydziału przygotowuje
trzy egzemplarze zakresu obowiązków, z których jeden podpisuje i wraz
z zatwierdzonym projektem zakresu obowiązków składa w Wydziale Organizacyjnym celem przedłożenia Członkowi Zarządu nadzorującemu dany Wydział  do podpisu.
11. Pracownik zostaje zapoznany z zakresem obowiązków przez bezpośredniego przełożonego
i podpisuje trzy egzemplarze. Po jednym egzemplarzu zakresu obowiązków otrzymują: pracownik, Biuro Kadr oraz bezpośredni przełożony. Projekt zakresu obowiązków zostaje przekazany do Wydziału Organizacyjnego.                  
12. Wzór zakresu obowiązków wraz z objaśnieniami stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Obowiązek sporządzenia zakresów obowiązków dla dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu tarnogórskiego spoczywa na Naczelniku Wydziału sprawującym nadzór nad daną jednostką.

§ 5

Uchyla się Zarządzenie nr 103/2009 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie przygotowywania i zatwierdzania zakresów obowiązków służbowych, uprawnień
i odpowiedzialności pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2011-02-08

Data wprowadzenia: 2011-02-10

Wyświetleń: 1552

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zarządzenia 11/2011 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2011-02-10, Pobrań: 1017, Typ: DOC, Rozmiar: 117.5 KB
2) Załącznik nr 2 do zarządzenia 11/2011 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2011-02-10, Pobrań: 964, Typ: DOC, Rozmiar: 58.5 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2011-02-10

« POWRÓT

WYDRUK