» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 103/2009 z dnia 16.12.2009 r. ws. przygotowania i zatwierdzania zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: EO.Z.0716-3/37/09

Zarządzenie nr 103/2009
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 16.12.2009r.

w sprawie przygotowywania i zatwierdzania zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz § 55 ust. 1 Statutu Powiatu Tarnogórskiego

zarządzam co następuje:

§ 1

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
1. Wydziale - należy przez to rozumieć Wydziały i równorzędne im komórki organizacyjne funkcjonujące w Starostwie,
2. Naczelniku Wydziału - należy przez to rozumieć Naczelników Wydziałów i kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych funkcjonujących w Starostwie.

§ 2

1. Obowiązek przygotowania zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika, zwanych dalej "zakresami obowiązków", dla pracowników poszczególnych Wydziałów spoczywa na Naczelniku Wydziału.
2. Obowiązek przygotowania zakresów obowiązków dla Naczelników Wydziałów spoczywa na Staroście, Wicestaroście, Członkach Zarządu, Skarbniku i Sekretarzu w odniesieniu do komórek organizacyjnych, nad którymi pełnią nadzór oraz w odniesieniu do Wydziałów, których pracą kierują osoby wchodzące w skład Zarządu Powiatu, Sekretarz lub Skarbnik - te osoby.
3. Wzór zakresu obowiązków stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Wszystkie zadania określone w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach winny być rozdzielone pomiędzy stanowiska utworzone w danej komórce organizacyjnej i ujęte w opisach stanowisk, a następnie przydzielone do realizacji pracownikom zatrudnionym na danych stanowiskach i wpisane do zakresów obowiązków.
2. W zakresach obowiązków Naczelników Wydziałów, w części III, należy wprowadzić zapis:
"Nadzorowanie części budżetu Powiatu pozostającej w dyspozycji Wydziału zgodnie z otrzymanym planem finansowym oraz wnioskowanie o dokonanie stosownych przesunięć w budżecie w celu prawidłowego dokonywania wydatków budżetowych w ramach realizowanych zadań."
3. W rubryce "wykształcenie", oprócz określenia poziomu wykształcenia, należy wpisać posiadany przez pracownika tytuł oraz kierunek zdobytego wykształcenia.

§ 4

1. Przygotowane zgodnie z niniejszym zarządzeniem zakresy obowiązków,
w jednym egzemplarzu, podpisane przez osobę sporządzającą, należy przedłożyć u Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, który po ustaleniu zgodności zakresów obowiązków z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenia teleinformatycznego i niniejszym Zarządzeniem, przekaże do uzgodnienia
w zakresie prawa pracy do Biura Kadr. Uzgodnione projekty zakresów obowiązków zostaną przedłożone do wstępnej akceptacji Sekretarzowi Powiatu, a następnie Staroście Powiatu do zatwierdzenia.
2. Po zatwierdzeniu przez Starostę Powiatu osoba sporządzająca projekt zakresu obowiązków, przygotuje 3 egzemplarze uzgodnionego zakresu obowiązków i wraz z projektem złoży w Biurze Kadr celem przedłożenia Staroście Powiatu do podpisu.

§ 5

Zobowiązuje się osoby wymienione w § 2 ust. 1 i 2 do przygotowania projektów zmian, wynikających z przepisów prawa, koniecznych do wprowadzenia do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego i, po zatwierdzeniu ich przez nadzorującego Członka Zarządu, przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego celem wszczęcia procedury wprowadzenia zmian w uchwale Rady Powiatu określającej Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zobowiązuje się osoby wymienione w § 2 ust. 1 i 2 do uzupełnienia zakresów obowiązków, zgodnie z niniejszym zarządzeniem, w terminie do dnia 31.01.2010r.

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-12-18

Data wprowadzenia: 2009-12-18

Wyświetleń: 1804

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 103/2009 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2009-12-18, Pobrań: 1369, Typ: DOC, Rozmiar: 48.5 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-12-18

« POWRÓT

WYDRUK