» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 100/2009 z dnia 11.12.2009 r. ws. wprowadzenia zasad przeprowadzania wartościowania stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich GórachSymbol: EO.Z.0716-3/36/09

Zarządzenie Nr 100/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 11 grudnia 2009r.

Na podstawie art.7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz.1458), art.183c ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz §43 pkt 2 lit. a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XLV/425/2009Rady Powiatu  w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009r.)

zarządzam, co następuje

Wprowadza się zasady przeprowadzania wartościowania stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

§1

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
- Starostwie - oznacza to Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach,
- Staroście - oznacza to Starostę Tarnogórskiego,
- Pracowniku - oznacza to osobę zatrudnioną w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach na stanowisku urzędniczym w tym kierowniczym urzędniczym oraz pomocniczym i obsługi,
- Zespole - oznacza to zespół wartościujący przeprowadzający wartościowanie stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach,
- Przewodniczącym - oznacza to przewodniczącego zespołu wartościującego,
- Wydziale - oznacza to wydziały i równorzędne im komórki organizacyjne funkcjonujące w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach,
- Naczelniku Wydziału - oznacza to naczelników wydziałów i kierowników równorzędnych im komórek organizacyjnych funkcjonujących w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

§2

1. Ustala się zasady przeprowadzania procesu wartościowania stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.
2. Wartościowaniu podlega każde stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze oraz pomocnicze i obsługi.
3. Za sprawne, rzetelne i zgodne z procedurą przeprowadzenie procesu wartościowania stanowisk pracy odpowiada Przewodniczący.

§3

1. Wartościowanie stanowisk pracy w Starostwie przeprowadza Zespół.
2. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Starosta.
3. Do zadań Zespołu należy:
  1) przeprowadzanie wartościowania stanowisk pracy w Starostwie w oparciu o sporządzone opisy stanowisk,
  2) przeprowadzenie wartościowania nowo utworzonych stanowisk pracy w Starostwie,
  3) aktualizacja wyników wartościowania stanowisk prac, w przypadku zmiany jakiegokolwiek elementu opisu stanowiska pracy.
4. Zespół składa się z co najmniej 5 członków.
5. Do ustalenia kworum niezbędnego do ważności posiedzenia Zespołu, niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków wchodzących w skład Zespołu.
6. W skład Zespołu wchodzą pracownicy Starostwa posiadający odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę na temat funkcjonowania Starostwa, a także wiedzę w zakresie stosowanego systemu wartościowania.
7. W skład Zespołu może wchodzić - w charakterze eksperta z głosem doradczym - osoba nie będąca pracownikiem Starostwa, posiadająca wiedzę i doświadczenie w zakresie wartościowania stanowisk pracy.
8. Członkostwo w Zespole ustaje wskutek:
  1) odwołania członka Zespołu,
  2) rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
9. Jeżeli wskutek wygaśnięcia członkostwa liczba członków Zespołu będzie niższa niż kworum, o którym mowa w ust.5 , skład zespołu zostaje niezwłocznie uzupełniony.
10. Starosta wyznacza Przewodniczącego Zespołu spośród jego członków.
11. Przewodniczący  kieruje pracami Zespołu, w szczególności:
  1) zwołuje posiedzenia Zespołu,
  2) prowadzi posiedzenia Zespołu,
  3) może zapraszać na posiedzenia Zespołu:
    a) osoby, których doświadczenie i wiedza na temat danego stanowiska pracy mogą być  przydatne w pracach zespołu,
    b) Naczelników Wydziałów, którym podlegają wartościowane stanowiska  pracy.
12. Członkowie Zespołu są obowiązani do nieujawniania informacji o przebiegu prac Zespołu osobom trzecim.
13. Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Kadr.

§4

1. Wartościowanie stanowisk pracy przeprowadza się metodą analityczno-punktową.
2. Opis metody jest określony w załączniku nr  1 do niniejszego zarządzenia.
3. Wartościowanie stanowisk pracy metodą analityczno-punktową przeprowadza się uwzględniając następujące wytyczne:
  1) wartościowaniu podlega stanowisko pracy, a nie osoba na nim zatrudniona,
  2) w każdym kryterium szczegółowym ustala się jeden poziom, który według oceny zespołu najbardziej odpowiada zakresowi wartościowanego stanowiska,
  3) przyporządkowując dany poziom do wartościowanego stanowiska pracy, Zespół wybiera poziom minimalny, niezbędny do poprawnej realizacji zadań na wartościowanym stanowisku pracy,
  4) jeżeli na stanowisku pracy są wykonywane różnorodne zadania, wartościowanie przeprowadza się w oparciu o zadania dominujące; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się uwzględnienie zadań pobocznych,
  5) każdemu poziomowi kryteriów szczegółowych i punktów dodatkowych, określonych zgodnie z metodą, odpowiada wartość punktowa; wartości punktowe są określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Za zadania dominujące, o których mowa w ust. 3 pkt 4, uznaje się maksymalnie trzy najczęściej wykonywane zadania na stanowisku pracy.
5. Przy wartościowaniu stanowiska pracy metodą analityczno-punktową Zespół korzysta z informacji zawartych w opisach stanowisk pracy oraz może korzystać z:
  1) informacji  i dokumentów uzyskanych od Naczelnika Wydziału, któremu podlega stanowisko,
  2) informacji uzyskanych od osób, których doświadczenie i wiedza na temat zakresu stanowiska mogą być przydatne w pracach zespołu.
6. Wynik wartościowania stanowiska pracy stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów szczegółowych oraz punktów dodatkowych.
7. W przypadku stwierdzenia, że informacje zawarte w opisie stanowiska pracy uniemożliwiają przeprowadzenie wartościowania, Zespół może podjąć decyzję o zwróceniu się do:
  1) osoby bezpośrednio nadzorującej stanowisko pracy o jego niezwłoczne uzupełnienie zgodnie ze wskazówkami zespołu,
  2) Naczelnika Wydziału, któremu podlega stanowisko pracy, w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień,
  3) osoby, której doświadczenie i wiedza na temat zakresu wartościowanego stanowiska mogą być przydatne w pracach Zespołu, w celu udzielenia wyjaśnień lub informacji.
8. Osoby, o których mowa w ust. 7 pkt. 2 i 3 nie uczestniczą w wartościowaniu stanowisk pracy.

§5

1. Rozstrzygnięcia Zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów.
2. Członek Zespołu zajmujący stanowisko pracy, które podlega wartościowaniu oraz osoba bezpośrednio nadzorująca to stanowisko pracy podlegają wyłączeniu z udziału w wartościowaniu tego stanowiska pracy, ale są uwzględniane przy ustalaniu kworum.
3. W przypadku zaistnienia rozbieżności między członkami Zespołu, w szczególności co do poziomów kryteriów szczegółowych, o których mowa w §4 ust. 3 pkt 2, Przewodniczący może wezwać na posiedzenie Zespołu Naczelnika Wydziału, któremu podlega stanowisko pracy, w celu wyjaśnienia wątpliwości.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Zespół może wziąć pod uwagę wyjaśnienia przedstawione przez Naczelnika Wydziału.
5. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw", po wyczerpaniu się okoliczności, o których mowa w ust.3 i 4, o rozstrzygnięciu decyduje głos Przewodniczącego.

§6

1. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół.
2. Protokół zawiera w szczególności informacje o:
  1) podjętych rozstrzygnięciach,
  2) osobach zaproszonych na posiedzenia,
  3) wystąpieniach o udostępnienie informacji i dokumentów,
  4) wyłączeniu członka zespołu, o którym mowa w  §5 ust.2.
3. Protokół jest podpisywany przez wszystkich członków Zespołu, którzy brali udział w posiedzeniu Zespołu.
4. Członek Zespołu, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem Zespołu wartościującego, może złożyć zdanie odrębne wraz z pisemnym uzasadnieniem, które stanowi załącznik do protokołu.
5. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§7

1. Wyniki wartościowania stanowiska pracy zatwierdza Starosta, po zasięgnięciu opinii Naczelnika Wydziału, w której znajduje się dane stanowisko pracy.
2. Starosta uwzględniając opinię Naczelnika Wydziału lub z własnej inicjatywy, przed zatwierdzeniem wyników wartościowania może zdecydować o przeprowadzeniu powtórnego wartościowania stanowiska pracy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Starosta uzasadnia decyzję na piśmie. Pismo podlega załączeniu do protokołu.
4. Po zatwierdzeniu przez Starostę wyników wartościowania stanowiska pracy udostępnia się pracownikowi, który zajmuje  to stanowisko pracy, oraz osobie bezpośrednio nadzorującej to stanowisko pracy.
5. Dokumentacja prac Zespołu po zakończeniu wartościowania jest przechowywana w Biurze Kadr.

§8

1. Liczba punktów uzyskanych w wyniku wartościowania jest podstawą do zakwalifikowania stanowiska pracy do odpowiedniego przedziału punktowego.
2. Starosta, po zatwierdzeniu wyników wartościowania, określa liczbę i zakres przedziałów punktowych w Starostwie, kierując się następującymi wytycznymi:
  1) liczba przedziałów punktowych nie może być mniejsza niż 8 i większa niż 14,
  2) przedziały punktowe muszą być rozłączne,
  3) podział na przedziały punktowe powinien umożliwiać wyraźne ustalenie hierarchii stanowisk pracy w ramach Starostwa.
3. Wyniki przyporządkowania stanowisk pracy w Starostwie do przedziałów punktowych są jawne.

§9

1. Aktualizacja wyników wartościowania stanowisk pracy, o której mowa w §3 ust.3 pkt 3, oraz wartościowanie nowo utworzonych stanowisk pracy, o którym mowa w §3 ust.3 pkt 2, są przeprowadzane niezwłocznie na wniosek:
  1) Naczelnika Wydziału, któremu podlega dane stanowisko pracy, 
  2) Starosty.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 pkt. 1 jest kierowany do przewodniczącego, za pośrednictwem Starosty.

§10

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-12-15

Data wprowadzenia: 2009-12-15

Wyświetleń: 2066

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zarządzenia 100/2009 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2009-12-15, Pobrań: 1346, Typ: DOC, Rozmiar: 135.5 KB
2) Załącznik nr 2 do zarządzenia 100/2009 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2009-12-15, Pobrań: 1282, Typ: DOC, Rozmiar: 70 KB
3) Załącznik nr 3 do zarządzenia 100/2009 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2009-12-15, Pobrań: 1316, Typ: DOC, Rozmiar: 92 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-12-15

« POWRÓT

WYDRUK