» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 99/2009 z dnia 10.12.2009 r. ws. ustalenia procedury dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu TarnogórskiegoSymbol: EO.Z.0716-3/35/09

ZARZĄDZENIE Nr 99/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 10.12.2009 r.

w sprawie ustalenia procedury dokonywania okresowej oceny  pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach 
oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 94 pkt. 9 kodeksu pracy

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się procedurę dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz kierowników jednostek  organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego.
2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
- Starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach;
- Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Tarnogórskiego;
- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458);
- ocenie - należy przez to rozumieć okresową ocenę pracownika samorządowego;
- oceniającym - należy przez to rozumieć bezpośredniego przełożonego pracownika samorządowego;
- ocenianym - należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego w Starostwie na stanowisku urzędniczym, w tym również na kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego;
- wydziale - należy przez to rozumieć Wydziały i równorzędne im komórki organizacyjne funkcjonujące w Starostwie,
- jednostce - należy przez to rozumieć powiatową jednostkę organizacyjną.

§ 2

Zasady ogólne

Okresowej ocenie podlegają pracownicy Starostwa zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego zatrudnieni na czas nieokreślony lub określony powyżej 6 miesięcy.

§ 3

Cel przeprowadzenia oceny

Ocenę przeprowadza się w celu:
a) podnoszenia jakości i efektywności pracy pracowników;
b) udzielenia ocenianemu informacji zwrotnej dotyczącej oceny jego pracy;
c) zebrania informacji służących doskonaleniu i rozwojowi pracowników;
d) kształtowania właściwych postaw pracowników;
e) zapewnienia efektywnego wykorzystania potencjału kadrowego.

§ 4

Częstotliwość ocen

1. Ocena pracowników samorządowych dokonywana jest systematycznie raz w roku, w miesiącu styczniu za okres od grudnia  do stycznia roku poprzedniego.
2. Ostatecznym terminem sporządzenia oceny na piśmie jest dzień 31 stycznia roku następnego.

§ 5

Zasady przeprowadzania ocen

1. Ocenę przeprowadza się używając arkusza oceny, którego wzór stanowi:
- załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu - arkusz okresowej oceny dla kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Tarnogórskiego,
- załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu - arkusz okresowej oceny dla pracownika zatrudnionego  na stanowisku kierowniczym urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach,
- załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu - arkusz okresowej oceny dla pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.
2. Wszyscy pracownicy są oceniani na podstawie kryteriów obowiązkowych, wspólnych dla wszystkich Ocenianych oraz kryteriów dodatkowych związanych z kategorią stanowiska. Kryteria
dla poszczególnych stanowisk wskazane są w arkuszach okresowej oceny stanowiących załączniki nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Ocena sporządzana jest na piśmie i polega na:
a) określeniu stopnia wykonywania przez Ocenianego jego obowiązków oraz zadanych kryteriów, przy uwzględnieniu następujących stopni:
stopień bardzo dobry - przyznawany, jeżeli Oceniany zawsze spełniał dane kryterium,      niejednokrotnie w sposób przewyższający oczekiwania; za stopień ten Oceniany otrzymuje pięć punktów,
stopień dobry - przyznawany, jeżeli Oceniany prawie zawsze spełniał dane kryterium
w sposób odpowiadający oczekiwaniom; za stopień ten Oceniany otrzymuje cztery punkty,
stopień zadowalający - przyznawany, jeżeli Oceniany, zazwyczaj spełniał dane kryterium
w sposób odpowiadający oczekiwaniom, za stopień ten Oceniany otrzymuje trzy punkty,
stopień mierny - przyznawany, jeżeli Oceniany często nie spełniał danego kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom; za stopień ten Oceniany otrzymuje dwa punkty;
stopień negatywny - przyznawany, jeżeli Oceniany bardzo często nie spełniał danego kryterium  w sposób odpowiadający oczekiwaniom; za stopień ten Oceniany otrzymuje jeden punkt.
b) przyznaniu Ocenianemu oceny, przy uwzględnieniu uzyskanej przez Ocenianego sumy punktów, według  skali ocen umieszczonej w arkuszach oceny,
c) uzasadnieniu oceny, w którym Oceniający opisuje sposób wykonywania przez Ocenianego obowiązków, zwracając szczególną uwagę na spełnianie przez niego kryteriów, z punktu widzenia których jest oceniany.
4. Przed dokonaniem czynności, o których mowa w § 5 ust. 3, Oceniający przeprowadza
z Ocenianym rozmowę, zwaną dalej rozmową oceniającą. Termin rozmowy oceniającej wyznacza Oceniający informując o nim Ocenianego, co najmniej na dwa dni przed terminem rozmowy. Oceniający sporządza ocenę na piśmie w terminie nie dłuższym niż siedem dni od przeprowadzenia rozmowy.
5. Podczas rozmowy Oceniający:
a) omawia z Ocenianym wykonywanie przez niego obowiązków w okresie, w którym podlegał ocenie, trudności napotykane przez niego podczas realizacji zadań oraz spełnianie przez Ocenianego ustalonych kryteriów oceny,
b) określa w porozumieniu z Ocenianym zakres wiedzy i umiejętności wymagających rozwinięcia,
c) omawia z Ocenianym plan działań doskonalący umiejętności Ocenianego celem lepszego wykonywania przez niego obowiązków.
6. Ocenę sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden doręcza się Ocenianemu, a drugi Staroście za pośrednictwem Biura Kadr.
7. Oceniający ma obowiązek pouczyć Ocenianego o przysługującym mu prawie złożenia odwołania od sporządzonej oceny.
8. Oceniany jest zobowiązany do potwierdzenia doręczenia oceny.

§ 6

Zmiany dotyczące dokonywania ocen

1. Termin przeprowadzenia oceny może ulec zmianie w przypadku:
a) usprawiedliwionej nieobecności Ocenianego uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny,
b) istotnej zmiany zakresu obowiązków Ocenianego lub zmiany zajmowanego przez niego stanowiska.
2. W przypadkach o których mowa:
a) w ustępie 1 pkt a) - ocena sporządzana jest w terminie jednego miesiąca od dnia powrotu Ocenianego do pracy,
b) w ustępie 1 pkt b) - ocena sporządzana jest przed zmianą zakresu obowiązków lub stanowiska.
3. Przyczynę przesunięcia terminu oceny Oceniający odnotowuje w arkuszu oceny oraz pisemnie powiadamia Ocenianego o nowym terminie oceny. Kopię pisma dołącza się do arkusza oceny.
4. W razie zmiany na stanowisku bezpośredniego przełożonego w trakcie okresu, w którym Oceniany podlega ocenie, ocena sporządzona jest zgodnie z terminem przez nowego przełożonego.
5. W przypadku długiej nieobecności Ocenianego przekraczającej sześć miesięcy w okresie, za który dokonywana jest ocena, Oceniający odnotowuje ten fakt w arkuszu oceny i dokonuje oceny zgodnie z procedurą.
6. W przypadku nieobecności Oceniającego obejmującej w całości okres dokonywania oceny oraz
w przypadku długiej nieobecności Oceniającego przekraczającej sześć miesięcy w okresie, za który dokonywana jest ocena, oceny pracownika dokonuje osoba zastępująca Oceniającego podczas nieobecności lub bezpośredni przełożony Oceniającego. Fakt ten należy odnotować w arkuszu oceny.

§ 7

Ocena negatywna

1. W przypadku uzyskania przez Ocenianego negatywnej okresowej oceny, ponownej jego oceny dokonuje się nie później niż przed upływem sześciu miesięcy, jednak nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny.
2. Termin przeprowadzenia oceny wyznacza Oceniający, niezwłocznie powiadamiając o tym Ocenianego na piśmie. Kopię pisma dołącza się do arkusza oceny.
3. Uzyskanie przez pracownika kolejnej oceny negatywnej, skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę, z zachowaniem okresów wypowiedzenia.

§ 8

Odwołanie od oceny

1. Ocenianemu od przyznanej mu oceny przysługuje odwołanie do Starosty, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania oceny.
2. Odwołanie powinno być sporządzone na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Odwołanie Starosta rozpatruje w terminie czternastu dni od dnia jego wniesienia.
4. W wyniku rozpatrzenia odwołania Starosta utrzymuje ocenę w mocy, zmienia ocenę lub uchyla ocenę i poleca dokonanie ponownej oceny pracownika.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Po dokonaniu oceny, arkusz oceny włącza się do teczki akt osobowych pracownika.
2. Odpowiedzialni za prawidłowa realizację zarządzenia są bezpośredni przełożeni pracowników.
3. Oceniający informuje na piśmie Biuro Kadr o wszelkich zmianach związanych z dokonywaniem oceny.

§ 10

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-12-10

Data wprowadzenia: 2009-12-15

Wyświetleń: 1935

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zarządzenia 99/2009 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2009-12-15, Pobrań: 1547, Typ: DOC, Rozmiar: 57 KB
2) Załącznik nr 2 do zarządzenia 99/2009 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2009-12-15, Pobrań: 1450, Typ: DOC, Rozmiar: 53 KB
3) Załącznik nr 3 do zarządzenia 99/2009 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2009-12-15, Pobrań: 1560, Typ: DOC, Rozmiar: 48.5 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-12-15

« POWRÓT

WYDRUK