» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 97/2009 z dnia 01.12.2009 r. ws. podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: EO.Z.0716-3/34/09

Zarządzenie nr 97/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 01.12.2009 r.

w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r.) oraz § 55 ust. 1 Statutu Powiatu Tarnogórskiego

zarządzam co następuje:

§ 1

1. W skład zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach wchodzą: Starosta, Wicestarosta, Członkowie Zarządu Powiatu, Skarbnik Powiatu
i Sekretarza Powiatu.

§ 2

1. Członkowie zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach pełnią nadzór nad działaniem następujących komórek organizacyjnych Starostwa
i powiatowych jednostek organizacyjnych:

1)Starosta Powiatu - mgr inż. Józef Korpak:
a)Wydział Transportu i Dróg Publicznych,
b)Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
c)Wydział Kontroli,
d)Biuro ds. Audytu,
e)Biuro Rzecznika Prasowego,
f)Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
g)Geodeta Powiatowy,
h)Sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad Zarządem Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach,
i)Sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których Powiat jest organem tworzącym,
j)Sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.

2)Wicestarosta Powiatu - mgr Artur Maligłówka:
a)Wydział Kultury,
b)Wydział Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej,
c)Wydział Budownictwa i Architektury,
d)Powiatowy Konserwator Zabytków,
e)Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych,
f)Sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowskich Górach,

3)Członek Zarządu Powiatu - inż. Krystyna Kosmala:
a)Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
b)Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
c)Wydział Gospodarki Mieniem,
d)Wydział Inwestycji
e)Sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad Powiatowym Zakładem Budżetowym w Tarnowskich Górach.

4)Członek Zarządu - mgr Sławomir Wilk:
a)Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej,
b)Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
c)Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych,
d)Sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad działaniem szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których Powiat jest organem prowadzącym,
e)Sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad działaniem Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty.

5)Skarbnik - mgr Ewa Wachowiak:
a)Wydział Budżetu i Finansów.

6)Sekretarz - mgr Beata Dymarczyk-Grochowina
a)Wydział Organizacyjny,
b)Biuro Rady Powiatu,
c)Wydział Komunikacji.
d)Biuro Kadr,
e)Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
2. Członkowie zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach mogą jednocześnie kierować pracą wydziału lub równorzędnej komórki organizacyjnej, zgodnie z podziałem kompetencji określonym w ust. 1.

§ 3

Traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 121/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie podziału kompetencji  pomiędzy członków kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-12-03

Data wprowadzenia: 2009-12-03

Wyświetleń: 1642

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-12-03

« POWRÓT

WYDRUK