» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 90/2009 z dnia 25.11.2009 r. ws. przyjmowania korespondencji przez Sekretariaty Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Geodety Powiatowego i Wydziału Gospodarki NieruchomościamiSymbol: EO.Z.0716-3/31/09

ZARZĄDZENIE Nr 90/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA  25.11.2009 r.

w sprawie przyjmowania korespondencji przez Sekretariaty Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Geodety Powiatowego
i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. DZ.U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r . z późn. zm.), § 55 ust. 1 Statutu Powiatu Tarnogórskiego oraz § 54 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz.U. nr 160, poz. 1074 z późn. zm.).

W związku z wprowadzeniem z dniem 12 lutego 2007 r. elektronicznego systemu obiegu spraw i dokumentów

zarządzam co następuje:

§ 1

Wyodrębnia się w następujących komórkach organizacyjnych:
1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
2. Geodeta Powiatowy,
3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
stanowiska pracy pod nazwą
1. "Sekretariat Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności",
2. "Sekretariat Geodety Powiatowego"
3. "Sekretariat Wydziału Gospodarki Nieruchomościami", dalej zwane Sekretariatami VZO, SG i GG,  z lokalizacją w budynkach Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16 dla Sekretariatu VZO i ul. A. Mickiewicza 41dla Sekretariatów SG i GG.

PRZYJMOWANIE KORESPONDENCJI

§ 2

1.Sekretariat VZO może przyjmować korespondencję adresowaną do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, dotyczącą spraw związanych z działaniem tej komórki, bezpośrednio składaną przez interesantów, taką jak:
1.1.wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
1.2.wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności,
1.3.wnioski o wydanie właściwej legitymacji,
1.4.odwołania.
Korespondencja ta jest rejestrowana w Elektronicznym Krajowym Rejestrze Monitorowania Orzekania o Niepełnosprawności.

2.Sekretariat SG może przyjmować korespondencję adresowaną do Geodety Powiatowego dotyczącą spraw związanych z działaniem tej komórki, bezpośrednio składaną przez petentów, donoszoną z organów sądowych, kancelarii notarialnych oraz od komornika, taką jak:
2.1.dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków:
a)prawomocne odpisy z ksiąg wieczystych,
b)akty notarialne,
c)prawomocne postanowienia sądów rejonowych (spadkowe i inne),
d)decyzje dotyczące podziału gruntów, decyzje rozgraniczeniowe,
e)decyzje uwłaszczeniowe Wojewody Śląskiego,
f)   zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego
g)wnioski stron o wprowadzenie zmiany.
Korespondencja ta jest rejestrowana w systemie komputerowym KATASTER WZ w zbiorze "Dokumenty".
2.2.wnioski stanowiące zamówienie wypisu z operatu ewidencji gruntów
 i budynków oraz wnioski o sporządzenie dokumentów dla sądu rejonowego,
Korespondencja ta jest rejestrowana w komputerowym "Rejestrze Zleceń - SGK".
2.3.wnioski stanowiące zamówienie map, zgłoszenia prac geodezyjnych
i dokumentację projektową złożoną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
Korespondencja ta jest rejestrowana w komputerowym "Rejestrze Zleceń - SGZ".
2.4.wydanie decyzji klasyfikacyjnych,
2.5.wnioski o połączenie działek,
2.6.zapytania, wnioski stron o wyjaśnienie spraw, udzielenie informacji.
Korespondencja ta jest przekazywana do Kancelarii Starostwa w celu zarejestrowania jej w systemie elektronicznym, następnie kierowana jest do Geodety Powiatowego.

3.Sekretariat GG może przyjmować korespondencję adresowaną do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczącą spraw związanych z działaniem tej komórki, bezpośrednio składaną przez petentów, taką jak:
3.1.wnioski o zwrot nieruchomości,
3.2.wnioski dotyczące opłat z tytułu użytkowania wieczystego  nieruchomości Skarbu   Państwa,
3.3.wnioski o odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
3.4.wnioski o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości,
3.5.wnioski o sprostowanie aktów własności ziemi,
3.6.wnioski o zgodę na wycięcie drzew na gruntach Skarbu Państwa,
3.7.zawiadomienia o okazaniu granic,
3.8.wnioski o oddanie w trwały zarząd, dzierżawę lub najem nieruchomości Skarbu Państwa,
3.9.wnioski o sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa,
3.10.wnioski o sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa użytkownikowi wieczystemu.
Korespondencja ta jest przekazywana do Kancelarii Starostwa w celu zarejestrowania jej w systemie elektronicznym.
Korespondencja wymieniona w ppkt. 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. kierowana jest do właściwego szefa pionu. Korespondencja wymieniona
w ppkt. 3.1., 3.8., 3.9., 3.10.  kierowana jest do Starosty Powiatu.

4.Korespondencję przyjmowaną bezpośrednio przez Sekretariat VZO pracownik Sekretariatu opatruje w lewym górnym rogu pieczątką wpływu
oraz wpisuje w obrębie pieczątki numer nadany danej korespondencji odpowiadający kolejnemu numerowi z Elektronicznego Krajowego Rejestru Monitorowania Orzekania o Niepełnosprawności.
5.Korespondencję przyjmowaną bezpośrednio przez Sekretariat SG, pracownik Sekretariatu opatruje w lewym górnym rogu pieczątką wpływu oraz w obrębie pieczątki składa swój czytelny podpis.
W Korespondencji rejestrowanej w rejestrze KATASTER WZ, Rejestrze Zleceń SGK lub Rejestrze Zleceń SGZ pracownik danego Referatu wpisuje
w obrębie pieczątki numer nadany danej korespondencji odpowiadający kolejnemu numerowi danego rejestru.
W korespondencji przekazywanej do Kancelarii Starostwa w obrębie pieczątki składa swój czytelny podpis.
6.Korespondencję przyjmowaną bezpośrednio przez Sekretariat GG, pracownik Sekretariatu opatruje w lewym górnym rogu pieczątką wpływu oraz w obrębie pieczątki składa swój czytelny podpis.

§ 3

W przypadku, gdy w korespondencji przyjętej przez Sekretariaty VZO, SG i GG znajdzie się dokument adresowany do Starosty, Wicestarosty, Członka Zarządu, Sekretarza, Skarbnika lub innej komórki organizacyjnej lub jest związany
z zakresem działania innej komórki organizacyjnej Starostwa, Sekretariaty VZO, SG i GG zobowiązane są niezwłocznie przekazać go do Kancelarii Starostwa lub w przypadku braku takiej możliwości niezwłocznie poinformować o tym fakcie Kancelarię Starostwa.

§ 4

W przypadku odbioru oryginałów dokumentów komorniczych w stosunku, do których istnieje obowiązek podania do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sekretariaty SG i GG zobowiązane są niezwłocznego przekazania ich do Kancelarii Starostwa.

§ 5

Pozostała korespondencja (oryginały) dotycząca spraw z zakresu działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Geodety Powiatowego i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dostarczana jest
z Kancelarii Starostwa do właściwych wydziałów przez gońca. W razie konieczności, po otrzymaniu stosownej informacji z Kancelarii Starostwa i braku możliwości dostarczenia korespondencji przez gońca, korespondencję z Kancelarii Starostwa odbierają pracownicy Sekretariatów VZO, SG i GG albo jest dostarczana do Sekretariatów VZO, SG i GG przez pracownika Kancelarii Starostwa.

WYSYŁKA KORESPONDENCJI

§ 6

1.Korespondencję do podpisu Starosty składa się w Sekretariacie Starosty, natomiast korespondencję opatrzoną podpisem Członka Zarządu nadzorującego pracę danej komórki organizacyjnej lub pozostałych osób upoważnionych do podpisywania pism, należy składać w Kancelarii Starostwa do godziny 14:00. Korespondencja złożona do wysyłki po tej godzinie będzie wysłana następnego dnia roboczego.
2.Korespondencję przeznaczoną do wysłania drogą elektroniczną, po zaakceptowaniu przez naczelnika/kierownika komórki organizacyjnej, właściwego szefa pionu lub Starosty, komórka organizacyjna, która ją przygotowała wysyła drogą elektroniczną do odbiorcy.

§ 7

Do korespondencji, o której mowa w § 6, przeznaczonej do wysyłki należy dołączyć prawidłowo zaadresowaną kopertę (koperty) w razie konieczności wraz ze zwrotką.

§ 8

W sprawach nie objętych zarządzeniem ma zastosowanie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz.U. nr 160, poz. 1074 z późn. zm.).

§ 9

Uchyla się zarządzenie Starosty Powiatu nr 11/2007 z dnia 6 lutego 2007 r.
w sprawie przyjmowania korespondencji przez Sekretariaty Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Geodety Powiatowego i Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami.

§ 10

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2009 r.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-11-26

Data wprowadzenia: 2009-11-26

Wyświetleń: 1656

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-11-26

« POWRÓT

WYDRUK