» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie nr 85/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09.11.2009 r. w sprawie zasad i trybu przygotowywania materiałów na posiedzenia Zarządu Powiatu oraz wprowadzenia wzorów uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Tarnowskich GórachSymbol: EO.Z.0716-3/28/09

ZARZĄDZENIE NR 85/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 09.11.2009 r.

w sprawie zasad i trybu przygotowywania materiałów na posiedzenia Zarządu Powiatu oraz wprowadzenia wzorów uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 34, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr  142, poz. 1592 z 2001 roku ) oraz § 55, ust. 1 Statutu Powiatu Tarnogórskiego

zarządzam, co następuje:

I Posiedzenia Zarządu Powiatu

§1

1.Zarząd Powiatu zbiera się na posiedzeniach, zwoływanych w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
2.Posiedzenia Zarządu Powiatu odbywają się w terminie ustalonym przez Starostę, najpóźniej podczas poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu.
3.Prawo do wnoszenia spraw na posiedzenia Zarządu Powiatu mają:
a.Starosta,
b.Wicestarosta, członkowie Zarządu Powiatu,
c.Sekretarz Powiatu,
d.Skarbnik Powiatu.

§2

Materiały oraz projekty uchwał, które mają być przedstawione na posiedzeniu Zarządu Powiatu, należy składać w Wydziale Organizacyjnym - Zespole ds. Obsługi Zarządu Powiatu w terminie dwóch dni roboczych przed planowanych posiedzeniem Zarządu, do godziny 12.00.

§3

1.Materiały mające być przedmiotem obrad Zarządu Powiatu winny zawierać:
a.krótki opis sprawy, umożliwiający uczestnikom posiedzenia szybkie zapoznanie się ze stanem faktycznym,
b.podstawowe materiały źródłowe, umożliwiające szczegółowe zapoznanie się z problemem,
c.wskazanie proponowanych rozwiązań problemu,
d.skutki finansowe wyboru każdej z możliwych opcji.
2.Za przedstawienie materiałów na posiedzeniu Zarządu Powiatu odpowiada komórka organizacyjna kierująca sprawę na posiedzenie Zarządu lub, w kompetencji której znajduje się merytoryczne załatwienie sprawy.
3.Wprowadza się wzór karty informacyjnej, z danymi o których mowa w pkt 1 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Karty informacyjne przechowuje Zespół ds. Obsługi Zarządu Powiatu.

§4

W przypadku przedłożenia materiałów na posiedzenie Zarządu nieodpowiadających wymogom określonym w niniejszym zarządzeniu Sekretarz Powiatu może cofnąć materiały do niezwłocznego uzupełnienia komórce, która je wniosła za pośrednictwem właściwego członka Zarządu Powiatu lub Skarbnik Powiatu.

§5

Członkowie Zarządu Powiatu, Sekretarz i Skarbnik przedkładający materiały na posiedzenie Zarządu winni zapewnić udział osoby referującej dane zagadnienie na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

§6

1.Projekt porządku obrad przygotowuje Zespół ds. Obsługi Zarządu Powiatu i przedstawia do zatwierdzenia Staroście, nie później niż w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym posiedzenie Zarządu Powiatu.
2.Porządek posiedzenia zatwierdza na posiedzeniu Zarząd Powiatu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może uzupełnić porządek obrad na wniosek Starosty i pozostałych członków Zarządu, a także Sekretarza i Skarbnika.

II Wzory uchwał

§7

1.Wprowadza się do stosowania wzory uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Tarnowskich Górach, których przykładową treść stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
2.Projekty uchwał należy sporządzać wyłącznie w formie graficznej przedstawionej we wzorach, wg poniższych objaśnień:
a.numer uchwały, nazwa organu wydającego akt - czcionka: Arial pogrubiony, 10 pkt, tekst pogrubiony, odstępy pojedyncze,
b.data podjęcia uchwały - czcionka j.w., odstęp przed 12 pkt, odstęp po - 12 pkt
c.podstawa prawna - czcionka: Arial 10 pkt, tekst wyjustowany (wyrównany do lewej i prawej), odstępy pojedyncze, wcięcie na początku 0,5 cm,
d.nazwa organu wydającego akt - czcionka: Arial pogrubiony, 10 pkt, tekst wyśrodkowany, odstępy pojedyncze, odstęp przed - 12, odstęp po - 12 pkt,
e.numeracja jednostek redakcyjnych uchwały (§) - czcionka j.w. odstęp przed - 12 pkt, odstęp po - 12 pkt,
f.treść uchwały - czcionka Arial 10 pkt, tekst wyjustowany, odstępy pojedyncze,
g.nagłówek załącznika - czcionka Arial 8 pkt, pogrubiona, odstępy pojedyncze,
h.tytuł załącznika - czcionka Arial 10, wersaliki pogrubione, tekst wyśrodkowany,
i.wyżej wymienione rozmiary czcionek oraz odstępów należy stosować do formatowania tabel.
3.W przygotowaniu projektów uchwał należy stosować następujące zasady dot. wpisywania podstawy prawnej:
a.Obowiązuje następująca kolejność:
ustawa (rozporządzenie……../organ wydający/) z dnia………. (miesiąc: słownie) .….r. (rok) ……….. (nazwa aktu prawnego) oznaczenie opublikowania aktu prawnego (Dz. U. z … roku Nr ..., poz. …),
b.w przypadku ogłoszenia tekstu jednolitego przez skrótem "Dz. U." wpisać t.j.(t.j. Dz. U. z … roku Nr ….., poz. ……. z ……r.),
c.w przypadku wprowadzenia do aktu prawnego zmian, po skrócie "poz." Dodać wyrażenie "z późn. zm.",
np.: ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
np.: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz., U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592  z późn. zm. )
4.Projekty uchwał Zarządu i Rady Powiatu w wersji elektronicznej należy dostarczyć do Wydziału Organizacyjnego - Zespołu ds. Obsługi Zarządu Powiatu w terminie wskazanym w § 2 niniejszego zarządzenia.

§8

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zarządu Powiatu winny zawierać:
a.uzgodnienie z radcą prawnym lub adwokatem - odpowiedzialnym za zgodność pod względem formalno - prawnym projektu uchwały łącznie z załącznikami, o ile treść załącznika będzie wymagała uzgodnienia formalno - prawnego i nie będzie zawierała wyłącznie merytorycznego stanowiska danej komórki organizacyjnej (np. uzasadnienie),
b.parafę pracownika sporządzającego projekt uchwały wraz z uzasadnieniem pod względem merytorycznym,
c.podpis naczelnika/kierownika danej komórki organizacyjnej,
d.podpis szefa pionu,
e.uzasadnienie zawierające dane, o których mowa w § 3, pkt 1 podpisane przez szefa pionu,
f.podpis Skarbnika Powiatu na uzasadnieniach projektów uchwał, nad których legalnością sprawuje nadzór Regionalna Izba Obrachunkowa.

§9

Oryginały uchwał winny zostać opatrzone pieczęcią radcy prawnego lub adwokata za zgodność pod względem formalno - prawnym oraz podpisem naczelnika/kierownika danej komórki organizacyjnej, bądź podpisem pracownika odpowiedzialnego za uchwałę pod względem merytorycznym.

§10

Uchyla się zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 1/2002 z dnia 11 stycznia 2002 roku.

§11

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Tarnogórskiego.


§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Piotr Opara

Data dokumentu: 2009-11-16

Data wprowadzenia: 2009-11-16

Wyświetleń: 2073

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 85/2009 Wprowadził: Piotr Opara, Dnia: 2009-11-16, Pobrań: 1237, Typ: PDF, Rozmiar: 45.61 KB
2) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 85/2009 Wprowadził: Piotr Opara, Dnia: 2009-11-16, Pobrań: 1124, Typ: PDF, Rozmiar: 31.51 KB
3) Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 85/2009 Wprowadził: Piotr Opara, Dnia: 2009-11-16, Pobrań: 1146, Typ: PDF, Rozmiar: 33.18 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Piotr Opara, dnia: 2009-11-16

« POWRÓT

WYDRUK