» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie nr 84/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09.11.2009r. w sprawie sposobu udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.Symbol: EO.Z.0716-3/28/09

ZARZĄDZENIE NR 84/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 09.11.2009r.

w sprawie sposobu udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 34, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.)


Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa osoby, sposoby i formy udostępniania informacji publicznej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz obowiązki tych osób związane z udostępnieniem ww. informacji, a także określa wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz rejestru wniosków o udostępnienie ww. informacji.

§ 2

1.Informacji publicznej udziela się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 roku Nr 112,poz.1198 z późn. zm.).
2. Informacje i dokumenty opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej nie podlegają udostępnieniu na wniosek zainteresowanego.
3. Udzielanie informacji publicznej będącej w zasobach Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach koordynuje i nadzoruje Sekretarz Powiatu.

§ 3

1.Naczelnicy i kierownicy komórek organizacyjnych udzielają informacji publicznej w zakresie zadań publicznych realizowanych przez daną komórkę organizacyjną.
2. Sekretarz Powiatu rozpatruje wnioski o udostępnienie informacji publicznej na potrzeby prac i opracowań naukowych, a w szczególności poprzez wskazanie sposobu udostępnienia ww. informacji.

§ 4

1.Naczelnicy i kierownicy komórek organizacyjnych prowadzą rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zadań publicznych realizowanych przez daną komórkę organizacyjną.          2.Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3.Wzór rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 5


Decyzje o odmowie udostępnienia informacji publicznej, a także decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej wydaje Sekretarz Powiatu na mocy odrębnego upoważnienia Starosty.

§ 6

1.W przypadku wystąpienia kosztów związanych z określonym na wniosek strony sposobem    lub ilością udostępnienia informacji albo koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pobiera się następujące opłaty:
    1). za każdą stronę kserokopii - 0,20 zł,
    2). za każdą stronę wydruku komputerowego - 0,20 zł,
    3). za wykonanie scanu strony dokumentu - 0,20 zł,
    4). za przeniesienie danych na nośnik elektroniczny - CD/DVD - 3 zł,
       jednak nie mniej niż 1 zł.
2. O wysokości opłaty, terminie jej uiszczania i sposobie dokonania opłaty informuje się wnioskodawcę w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Informacji publicznej udziela się we wskazany we wniosku przez wnioskodawcę sposób, niezwłocznie po uiszczeniu przez niego opłaty i za okazaniem pokwitowania lub innego dowodu wpłaty,  nie później niż w terminie do 2 tygodni od okazania dowodu wpłaty. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, informacji udziela się w terminie do 2 miesięcy od okazania dowodu wpłaty, uprzednio informując wnioskodawcę o przyczynie zwłoki.
3.Nie uiszczenie opłaty we wskazanym terminie powoduje umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej.
4. Za przesłanie informacji o wysokości opłaty pobieranej za udostępnienie informacji publicznej do wnioskodawcy za pośrednictwem Poczty Polskiej,  pobiera się dodatkowo opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2003r., nr 103, poz. 1188).
5. W razie wystąpienia dodatkowych kosztów nie ujętych w ust.1 i 4 ustalenie opłaty będzie dokonane indywidualnie.
6.Opłatę o której mowa w ust.1, uiszcza się po jej ustaleniu, przez wpłatę na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, bank PKO BP SA 35 1020 2368 0000 2102 0029 2045.
7. Powyższe opłaty nie dotyczą opłat pobieranych przez Geodetę Powiatowego z tytułu wydania materiałów objętych zakresem działania przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z 2000 roku z późn. zm.).
8. Wprowadza się zakaz udostępniania informacji publicznej w drodze przeniesienia danych na przekazany w tym celu przez stronę elektroniczny nośnik pamięci.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu oraz naczelnikom i kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 8

Tracą moc obowiązującą Zarządzenia Starosty Tarnogórskiego:
1.Zarządzenie Nr 40/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 roku,
2.Zarządzenie Nr 52/2005 z dnia 6 lipca 2005 roku.
3.Zarządzenie Nr 48/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 roku

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-11-16

Data wprowadzenia: 2009-11-16

Wyświetleń: 1331

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 84/2009 Wprowadził: Piotr Opara, Dnia: 2009-11-16, Pobrań: 1154, Typ: PDF, Rozmiar: 66.45 KB
2) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 84/2009 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2009-11-16, Pobrań: 1117, Typ: PDF, Rozmiar: 44.2 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Piotr Opara, dnia: 2009-11-16

« POWRÓT

WYDRUK