» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 78/2009 z dnia 26.10.2009 r. ws. wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 44/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. ws. ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumieńSymbol: EO.Z.0716-3/2509

ZARZĄDZENIE NR 78/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 26.10.2009 ROKU


w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 44/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień.


Działając na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 10, ust. 1, § 46 pkt 2), lit. a. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XXVIII/274/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach)

zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 44/2009 z dnia 24 czerwca 2009 roku
w sprawie ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: Po uzyskaniu na egzemplarzu "P" wymaganych opinii i akceptacji, przedstawia się do podpisu przez osoby reprezentujące Powiat,  oryginały umów i porozumień, w treści zgodnej z zaakceptowanym projektem. Oryginały umów i porozumień, dwa lub trzy egzemplarze, muszą zawierać podpisy: Członka Zarządu, upoważnionego Kierownika/Naczelnika Komórki Organizacyjnej, Radcy Prawnego lub Adwokata i, jeśli jest to wymagane, Skarbnika Powiatu oraz osób, z którymi dokonano uzgodnień. W przypadku nieobecności Kierownika Komórki Organizacyjnej umowę lub porozumienie podpisuje drugi Członek Zarządu. 
2.§ 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: W sprawach wymagających uzgodnienia komórka organizacyjna, merytorycznie odpowiedzialna za sporządzenie umowy lub porozumienia, konsultuje treść umowy lub porozumienia z innymi komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego.


3.Zmienia się numeracja punktów § 1 kolejno pkt 8 przyjmuje nr 9, pkt 9 przyjmuje     nr 9, pkt. 10 przyjmuje nr 11, pkt 11 przyjmuje nr 12, pkt 12 przyjmuje nr 13, pkt 13 przyjmuje nr 14.
4.§ 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie: Zapisy pkt 9. 10 i 11 dotyczą także jednostek organizacyjnych i ich kierowników, nadzorujących realizacje umów i porozumień podpisanych przez osoby reprezentujące Powiat.


§ 2

Zmienia się wzór karty obiegowej, który jest załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 44/2009 z dnia
24 czerwca 2009 roku sprawie ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień pozostają bez zmian.


§ 4

Za wykonanie Zarządzenia odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-10-29

Data wprowadzenia: 2009-10-29

Wyświetleń: 1209

Załączniki:
1) Załącznik do Zarządzenia nr 78/2009 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2009-10-29, Pobrań: 1082, Typ: DOC, Rozmiar: 14 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-10-29

« POWRÓT

WYDRUK