» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 77/2009 z dnia 21.10.2009 r. ws. opracowania gminnych planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia)Symbol: EO.Z.0716-3/2509

ZARZĄDZNIE Nr 77/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO -
- SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU
z dnia 21.10.2009 r.

w sprawie opracowania gminnych planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia)


Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późniejszymi zmianami), § 3 pkt 2, 8-11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia oraz zarządzenia Nr 345/09 Wojewody Śląskiego z dnia 1 października 2009 r. w sprawie opracowania powiatowych planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia),

zarządzam co następuje:

§ 1.

Zobowiązuje się burmistrzów oraz wójtów - szefów obrony cywilnej jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego z terenu Powiatu Tarnogórskiego do opracowania gminnych planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia), zwanych dalej Planami.

§ 2.

Opracowane Plany, o których mowa w § 1 podlegają uzgodnieniu ze Starostą Tarnogórskim - szefem obrony cywilnej Powiatu Tarnogórskiego.

§ 3.

Szefowie obrony cywilnej gmin ustalą, w zakresie swej właściwości, z kierownikami jednostek organizacyjnych, w których znajduje się unikalna aparatura i dokumentacja naukowa oraz ważna dokumentacja techniczna i technologiczna zasady i sposób ewakuacji tego mienia.

§ 4.

1.Analizę oraz praktyczne sprawdzenie skuteczności zapisów Planów należy przeprowadzić nie rzadziej niż raz na trzy lata.
2.Plany powinny być aktualizowane w każdym uzasadnionym przypadku. Aktualizacji należy dokonywać zwłaszcza w sytuacji zmiany charakterystyki zagrożeń, zmian w zakresie funkcjonowania podmiotów realizujących zadania w przedmiotowym zakresie oraz zmian teleadresowych.

§ 5.

Szczegółowe zasady dotyczące sposobu opracowania Planów zostały określone w :
1.Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia - Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.Wydanej przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju "Instrukcji w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia" - Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.Załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 345/09 Wojewody Śląskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 1.10.2009 r. określającym układ i treść planu ewakuacji III stopnia - Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Termin opracowania Planów w jednostkach samorządu terytorialnego szczebla gminnego i przesłania celem uzgodnienia w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach ustala się na dzień 15 grudnia 2009 r.

§ 7.

Koordynację i nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-10-29

Data wprowadzenia: 2009-10-29

Wyświetleń: 1405

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-10-29

« POWRÓT

WYDRUK