» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 71/2009 z dnia 30.09.2009 r. ws. wprowadzenia obowiązku noszenia przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach identyfikatorów osobistychSymbol: EO.Z.0716-3/22/09

ZARZĄDZENIE nr 71/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez pracowników Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach identyfikatorów osobistych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz zgodnie z §10 pkt 1, ppkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,

zarządzam co następuje:

§ 1

1.Wprowadza się obowiązek noszenia przez pracowników Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach identyfikatorów osobistych na terenie Starostwa w godzinach wykonywania przez nich obowiązków służbowych w ramach świadczonego
stosunku pracy.
2.Zobowiązuje się pracowników Starostwa do noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu, tj. na górnej części ubrania z lewej strony.

§ 2

1.Identyfikator zawiera: herb Powiatu Tarnogórskiego oraz imię i nazwisko pracownika.
2.Wykonanie identyfikatorów należy do zadań Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
3.Wykonanie identyfikatorów odbywa się na podstawie przekazanych w formie pisemnej do Wydziału Organizacyjnego przez Biuro Kadr informacji o przyjętych do Starostwa pracownikach lub o zmianie danych zawartych w identyfikatorze pracowników
już zatrudnionych.
4.W przypadku utraty lub zniszczenia identyfikatora pracownik zobowiązany
jest poinformować Naczelnika Wydziału Organizacyjnego o tym fakcie w celu wykonania nowego.
5.W przypadku utraty lub zniszczenia identyfikatora, pracownik może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów wykonania nowego identyfikatora.

§ 3

1.Identyfikator zachowuje swoją ważność do czasu ustania stosunku pracy.
2.Pracownik zobowiązany jest do zwrotu identyfikatora w przypadku ustania stosunku pracy.

§ 4

Przepisy §1 - 3 mają zastosowanie również do osób odbywających w Starostwie Powiatowym
w Tarnowskich Górach staż, przygotowanie zawodowe, praktykę zawodową lub świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-10-01

Data wprowadzenia: 2009-10-01

Wyświetleń: 1247

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-10-01

« POWRÓT

WYDRUK