» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie nr 54 / 2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11.08.2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 104/2007 z dnia 31.12.2007 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie wiatowym w Tarnowskich Górach zmienionego Zarządzeniem Nr 60/2008 z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 104/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r.w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich GórachSymbol: EO.Z.0716-3/18/09

Zarządzenie nr 54 / 2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 11.08.2009 r.


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 104/2007 z dnia 31.12.2007 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie wiatowym w Tarnowskich Górach zmienionego Zarządzeniem Nr 60/2008 z dnia 11 lipca 2008 r. r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 104/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r.w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

na podstawie:

art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości ( tekst jednolity Dz..U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. ze zm.) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z 2006 r. wraz ze zm.) oraz art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r wraz ze zm.)

zarządzam co następuje:


§ 1


1. W § 1 dodaje się punkt 12a. w brzmieniu : Ustala się, że zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a dotyczące lat poprzednich stanowią dochody powiatu.


2. W § 1 zmienia się brzmienie punktu 17 na " Ustala się zasady ujmowania w kosztach zdarzeń gospodarczych udokumentowanych fakturami posiadającymi odpowiedni opis merytoryczny oraz stosowny opis pracownika komórki zamówień publicznych stwierdzający legalność poniesionego wydatku, które wpłynęły po kontroli formalno-rachunkowej Wydziału Budżetu i Finansów do 5 dnia miesiąca następnego. Tak opracowany dokument zostaje następnie sprawdzony pod względem formalno-rachunkowym i przekazany do zatwierdzenia do wypłaty.


3. W Załączniku nr 2 Zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w rozdziale II Zakładowy Plan Kont jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego w pkt 2 Opis kont księgowych jednostki budżetowej ppkt. 2.2. Konta pozabilansowe zmienia się brzmienie opisu do konta  992-1 Udzielone poręczenia finansowe na:
Konto 992-1 służy do  ewidencji udzielonych przez Powiat Tarnogórski poręczeń z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek czy innych zobowiązań oraz ich zmian.
Na stronie Ma ujmuje się udzielenie poręczenia, niezwłocznie po podjęciu informacji o jego udzieleniu.
Na stronie WN ujmuje się uwolnienie poręczenia poprzez spłatę zobowiązań , na które udzielono poręczenia, nie rzadziej niż raz na kwartał, zgodnie z uzgodnionym planem, po sprawdzeniu, że podmiot dokonuje jego bieżącej spłaty .
Ewidencja  analityczna do konta winna umożliwić identyfikację podmiotu, któremu udzielono poręczenia.
Konto wykazuje saldo po stronie Ma, które oznacza stan udzielonych poręczeń.

                                                                    
                                                                      § 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu oraz Naczelnikowi Wydziału Budżetu i Finansów.
                                                                       § 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Piotr Opara

Data dokumentu: 2009-08-14

Data wprowadzenia: 2009-08-19

Wyświetleń: 1283

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Piotr Opara, dnia: 2009-08-19

« POWRÓT

WYDRUK