» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Nr 56/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie obowiązku składania pracodawcy oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych.Symbol: EO.Z.0716-3/19/09

Zarządzenie Nr  56/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia  14 sierpnia 2009r.

w sprawie obowiązku składania pracodawcy oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach  zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.30 i 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458  z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1.W celu zapewnienia prawidłowej kontroli nad przestrzeganiem przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, zakazu dotyczącego wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonują w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych, wprowadza się obowiązek składania pracodawcy oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej: osobiście, w ramach innych podmiotów, z udziałem innych podmiotów oraz na podstawie zawartych umów.


2.Ustala się następujące terminy do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust.1:
  1)pracownicy podejmujący pracę - w dniu zatrudnienia,
  2)pozostali pracownicy:
   a)pierwsze oświadczenie - w terminie 30 dni od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia,
   b)kolejne oświadczenia - w terminie 30 dni od daty podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru.


3.W zakresie dotyczącym dodatkowej aktywności zawodowej pracownika na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub działalności społecznej, podmiotem uprawnionym do oceny ich zgodności z przepisem art.30 ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych jest w pierwszej kolejności pracownik, a następnie pracodawca.


4.W celu wyeliminowania sytuacji skutkujących poniesieniem odpowiedzialności wskazanej w §4 niniejszego zarządzenia, pracownik może zwrócić się do pracodawcy o dokonanie tej oceny, udostępniając niezbędne do tego celu informacje.

§ 2

Ustala się wzór oświadczenia, o którym mowa w §1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3

Niezależnie od treści niniejszego zarządzenia w stosunku do osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 Nr 216 poz.1584 z późn.).


§ 4

Zasady odpowiedzialności za naruszenie któregokolwiek z zakazów wymienionych w §1 lub nie złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, bądź za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy określa ustawa o pracownikach samorządowych.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 6

Traci moc Zarządzenie nr 109/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 października 2006r.


§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Piotr Opara

Data dokumentu: 2009-08-19

Data wprowadzenia: 2009-08-19

Wyświetleń: 1425

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia Nr 56/2009 Wprowadził: Piotr Opara, Dnia: 2009-08-19, Pobrań: 1114, Typ: PDF, Rozmiar: 57.74 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Piotr Opara, dnia: 2009-08-19

« POWRÓT

WYDRUK