» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 49/2009 z dnia 16.07.2009 r. ws. zakazu prowadzenia handlu obnośnego, zbiórek pieniężnych oraz innej działalności akwizycyjnej na terenie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: EO.Z.0716-3/17/09

ZARZĄDZENIE nr 49/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 16.07.2009 r.

w sprawie zakazu prowadzenia handlu obnośnego, zbiórek pieniężnych oraz innej działalności akwizycyjnej na terenie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz zgodnie z §10 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zakaz prowadzenia handlu obnośnego, zbiórek pieniężnych oraz innej działalności akwizycyjnej na terenie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w budynkach przy ulicy Karłuszowiec 5, Sienkiewicza 16 oraz Mickiewicza 41 a także w ich obejściu.
2. Zakaz wprowadzony niniejszym Zarządzeniem obejmuje również takie czynności jak:
a) zjednywanie i pozyskiwanie klientów na sprzedaż produktów i wykonywanie usług, zarówno wśród pracowników Starostwa Powiatowego jak i interesantów
b) prowadzenie zbiórki publicznej bez zgody Starosty Powiatu wydanej w drodze decyzji administracyjnej,
c) roznoszenie lub pozostawianie ulotek, rozwieszanie plakatów i innych materiałów reklamowych i informacyjnych w miejscu do tego nie przeznaczonym lub bez zgody Starosty Tarnogórskiego.

§ 2

1. Odstępstwo od zakazu, o którym mowa w § 1 dopuszczalne jest jedynie w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Starosty lub Wicestarosty lub Sekretarza Powiatu.
2. Osoba udzielająca zgody, o której mowa w pkt 1., zobowiązana jest określić jej charakter, np.: jednorazowa, stała, na dany okres, itp.
3. Jednorazowa zgoda może zostać udzielona w formie ustnej przez osoby wymienione w pkt 1.

§ 3

W przypadku stwierdzenia prowadzenia na terenie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach działań, o których mowa w § 1, każdy pracownik zobowiązany jest poinformować o obowiązującym zakazie  osobę prowadzącą takie działania, a w razie nie zaprzestania wykonywania tej działalności - przełożonego.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-07-27

Data wprowadzenia: 2009-07-27

Wyświetleń: 1182

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-07-27

« POWRÓT

WYDRUK