» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 43/2009 z dnia 23.06.2009 r. ws. wprowadzenia zasad przeciwdziałania dyskryminowaniu, mobbingowi lub naruszaniu dóbr osobistych pracownikówSymbol: EO.Z 0716-3/14/09

ZARZĄDZENIE NR 43/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 23 CZERWCA 2009 R.

Na podstawie § 46 ust.1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XXVIII/274/2008 Rady Powiatu  w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008r.), art. 94 ust.2b oraz art. 943 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje

§ 1

W Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach wprowadza się następujące zasady przeciwdziałania  dyskryminowaniu, mobbingowi lub naruszaniu dóbr osobistych pracowników.
Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o:
1) Komisji - należy przez to rozumieć organ kolegialny powołany przez pracodawcę do rozpatrywania skarg pracowników o dyskryminowanie, mobbing lub naruszenie dóbr osobistych,
2) mobbingu - należy przez to rozumieć działania lub zachowania , o których mowa w art.943 §2 k.p. dyskryminacji - należy przez to rozumieć działania lub zachowania, o których mowa w art.183a §4 - §6 k.p.,
3) dobrach osobistych - należy przez to rozumieć chronione prawem dobra człowieka o charakterze niemajątkowym określone w art.23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r.  Nr 16 poz.93 z późn. zm.),
4) Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Tarnogórskiego,
5) pracodawcy lub Starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach,
6) pracowniku - należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą  w stosunku pracy,
7) kodeksie pracy - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z późn. zm)

§ 2

Jakiekolwiek działania lub zachowania będące dyskryminowaniem, mobbingiem lub naruszające dobra osobiste pracownika nie będą tolerowane przez pracodawcę.

§ 3

1. Każdy pracownik, który uzna, że został poddany dyskryminowaniu, mobbingowi lub naruszono jego dobra osobiste może wystąpić z pisemną skargą do pracodawcy.
2. Skarga powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego (określać jakie działania czy zachowania przełożonego bądź współpracowników stanowią dyskryminowanie, mobbing lub naruszenie dóbr osobistych), dowody na poparcie przytoczonych okoliczności i wskazanie sprawcy bądź sprawców ww. działań lub zachowań.
3. Poszkodowany powinien własnoręcznie podpisać skargę i opatrzyć ją datą dzienną.
4. Nie będą przyjmowane i rozpatrywane skargi anonimowe.

§ 4

1. Pracodawca każdorazowo, w ciągu 14  dni kalendarzowych od dnia złożenia skargi, powołuje Komisję, która ma za zadanie wyjaśnić, czy skarga jest zasadna.
2. Komisja składa się z trzech członków - przewodniczącego Komisji wskazuje Starosta.
3. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele pracodawcy.
4. W skład Komisji może być  powołana osoba  spoza Starostwa posiadająca odpowiednie przygotowanie z zakresu psychologii pracy  i rozwiązywania konfliktów.
5. Komisja prowadząc postępowanie wyjaśniające zobowiązana jest do:
a) dokładnego przeanalizowania zarzutów i dowodów zawartych w złożonej skardze,
b) umożliwienia swobodnego wypowiedzenia się przed Komisją skarżącego pracownika i domniemanego sprawcy lub sprawców dyskryminowania, mobbingu lub naruszenia dóbr osobistych.
6. Po wysłuchaniu wyjaśnień skarżącego się pracownika i domniemanego sprawcy lub sprawców dyskryminowania, mobbingu lub naruszenia dóbr osobistych oraz przeprowadzeniu postępowania dowodowego Komisja podejmuje decyzję co do zasadności rozpatrywanej skargi. Decyzja zapada zwykłą większością głosów.
7. Z przeprowadzonego postępowania  Komisja sporządza  protokół,  który zawiera:
a) decyzję  jaką Komisja podjęła w rozpatrywanej sprawie,
b) stwierdzenie czy zarzuty zawarte w skardze okazały się uzasadnione,
c) propozycje dotyczące sposobu postępowania ze sprawcą lub sprawcami dyskryminowania, mobbingu lub naruszenia dóbr osobistych.
Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji i strony postępowania.
8. Postępowanie przed Komisją ma charakter poufny.

§ 5

1. W przypadku uznania skargi za zasadną, wobec sprawcy lub sprawców dyskryminowania, mobbingu lub naruszenia dóbr osobistych Komisja może zaproponować  pracodawcy  zmianę stosunku pracy w sposób przewidziany w Kodeksie pracy np.:
a) rozwiązanie ze sprawcą lub sprawcami dyskryminowania, mobbingu lub naruszenia dóbr osobistych stosunku pracy za wypowiedzeniem,
b) rozwiązanie stosunku pracy ze sprawcą lub  sprawcami dyskryminowania, mobbingu lub naruszenia dóbr osobistych za porozumieniem stron,
c) przeniesienie sprawcy lub sprawców dyskryminowania, mobbingu lub naruszenia dóbr osobistych na inne stanowiska pracy - poprzez zastosowanie porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego, zmianę stanowiska można połączyć z obniżeniem wynagrodzenia, 
d) obniżenie wynagrodzenia sprawcy lub sprawcom  dyskryminowania, mobbingu lub naruszeniu dóbr osobistych.
2. Komisja może zaproponować również inne formy rozwiązania sytuacji np. przeproszenie  poszkodowanego przez sprawcę lub sprawców dyskryminowania, mobbingu lub naruszenia dóbr osobistych.  
3. W miarę możliwości pracodawca może przenieść pracownika dyskryminowanego, mobbingowanego lub którego dobra osobiste zostały naruszone na jego wniosek lub za jego zgodą, na inne stanowisko pracy.

§ 6

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy.
2. Treść Zarządzenia zostanie przekazana wszystkim pracownikom Starostwa.
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Zarządzenia opatrzone podpisem pracownika i datą jego złożenia zostanie dołączone do jego akt osobowych.

§ 7

Traci moc Zarządzenie nr 95/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 8 września 2006r.

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-06-25

Data wprowadzenia: 2009-07-23

Wyświetleń: 1289

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-06-25
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-07-23
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-07-23
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-07-23
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK