» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 42/2009 z dnia 19.06.2009 r. ws. wprowadzania zasad dotyczących przejazdu w ramach podróży służbowej na terenie kraju z wykorzystaniem samochodu prywatnego przez pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich GórachSymbol: EO.Z 0716-3/13/09

Zarządzenie nr 42/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących przejazdu w ramach podróży służbowej na terenie kraju z wykorzystaniem samochodu prywatnego przez pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Działając na podstawie art. 775 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 z póżn zm. ) art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 10 Uchwały
Nr XXVIII/274/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zasady dotyczące przejazdu w ramach podróży służbowej na terenie kraju z wykorzystaniem samochodu prywatnego przez pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach w następującym brzmieniu:
1. Z wnioskiem do Starosty o wyrażenie zgody na odbycie podróży służbowej z wykorzystaniem samochodu prywatnego może wystąpić każdy pracownik Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
2. Pracownikowi wykorzystującemu samochód prywatny do odbycia podróży w celach służbowych przysługuje zwrot kosztów przejazdu oraz innych należności z tytułu odbytej podróży służbowej, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz. 1990 z późn. zm.)
3. Ustala się stawkę za jeden kilometr przebiegu samochodu prywatnego w wysokości 0,40 zł, bez względu na pojemność silnika samochodu prywatnego wykorzystywanego do celów służbowych.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-06-22

Data wprowadzenia: 2009-07-23

Wyświetleń: 1381

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-06-23
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-07-23
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK