» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 29/2009 z dnia 27.04.2009 roku w sprawie wprowadzenia Zasad korzystania z Komunikatora Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: EO.Z.0716-3/9/09

ZARZĄDZENIE NR 29/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 27.04.2009 r.

w sprawie wprowadzenia Zasad korzystania z Komunikatora Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach


Działając na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 10 Uchwały
Nr XXVIII/274/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się w Zasady korzystania z Komunikatora Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach w brzmieniu:
1. Do korzystania z Komunikatora są upoważnieni wszyscy pracownicy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w celach związanych
z wykonywaniem obowiązków służbowych wynikających ze stosunku pracy.
2. Każdy pracownik Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach pracujący na stanowisku komputerowym posiada imienne konto zabezpieczone samodzielnie ustawionym hasłem.
3. Zabrania sie udostępniania swojego konta oraz hasła do konta w komunikatorze innym osobom.
4. Przesyłane wiadomości nie mogą zawierać treści sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności nie mogą nosić znamion dyskryminacji lub mobbingu pracowników.
5. Zabrania sie używania komunikatora w celach nie związanych z wykonywaniem obowiązków pracowniczych na zajmowanym stanowisku.
6. Wszelkie zauważone usterki techniczne wynikłe z funkcjonowania systemu należy zgłaszać informatykom starostwa.
7. Wszelkie naruszenia niniejszych zasad należy zgłaszać Sekretarzowi Powiatu lub Staroście Powiatu.
8. Naruszenie zasad korzystania z komunikatora może stanowić postawę do ograniczenia lub pozbawienia możliwości korzystania z tego programu przez winnego tych naruszeń, a także wyciągniecie konsekwencji wynikających z innych przepisów prawa.

§ 2

Korzystanie z Komunikatora Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przez osoby wchodzące w skład podmiotów działających na terenie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach wymaga każdorazowej pisemnej zgody Starosty Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-05-07

Data wprowadzenia: 2009-05-07

Wyświetleń: 1399

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-05-07

« POWRÓT

WYDRUK