» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Komórki organizacyjne Starostwa » Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kompetencje Wydziału Gospodarki NieruchomościamiSymbol: GN

Fragment tekstu uchwały nr 232/991/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02.08.2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, zmienionej uchwałą nr 292/1271/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23.04.2018 r.

§ 56.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należą w szczególności zadania związane z:

1) gospodarowaniem powiatowym zasobem nieruchomości oraz zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:

a) ewidencjonowanie nieruchomości oraz sporządzanie i aktualizacja planów wykorzystania zasobu nieruchomości,

b) ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste,

c) zapewnianie wyceny nieruchomości, gospodarowanie zasobem nieruchomości, w tym sprzedaż, zamiana, darowizna, zrzeczenie się, oddanie w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenie, oddanie w trwały zarząd, a także obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenie jako wkłady niepieniężne w aporty do spółek,

d) regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,

e) porządkowanie stanu prawnego nieruchomości, w tym udział w czynnościach geodezyjnych wykonywanych na zlecenie innych podmiotów,

f) przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego,

g) prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwolenia na czasowe zajęcie terenu,

h) dokonywanie podziałów nieruchomości na potrzeby ich zbywania i obciążania,

i) naliczanie opłat za udostępnianie nieruchomości oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości,

j) aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz ustalanie bonifikat,

k) zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

l) ustanawianie trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych w drodze decyzji, wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu, wydawanie decyzji o przeniesieniu trwałego zarządu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, ustalanie opłat za oddanie nieruchomości w trwały zarząd,

m) naliczanie zobowiązań oraz składanie deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego,

n) opracowywanie projektów aktów prawnych Starosty, Zarządu i Rady związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu,

o) przygotowywania sprawozdań i dokumentów informacyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami,

p) prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego oraz orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości,

q) opiniowanie wniosków uwłaszczeniowych,

r) ustalanie wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości oraz innych zdarzeń skutkujących odpowiedzialnością odszkodowawczą,

s) ograniczanie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości, zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, zobowiązanie uprawnionego rzeczowo w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości,

t) wydawanie opinii w postępowaniach w przedmiocie komunalizacji mienia Skarbu Państwa prowadzonych przez wojewodę,

u) nabywanie nieruchomości w drodze zasiedzenia oraz spadkobrania,

v) przenoszenie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego,

w) rozwiązywanie umowy użytkowania wieczystego w przypadku korzystania niezgodnego z umową,

x) kontrola wykonania celu darowizny,

2) kompetencje wynikające z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, w tym:

a) wydawanie decyzji w przedmiocie ustalania, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gromadzkie,

b) sporządzanie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie, 

3) wydawaniem decyzji zatwierdzającej projekt scalania lub wymiany gruntów,

4) wydawaniem opinii, wnoszeniem uwag, uzgadnianiem projektów planów miejscowych   uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianiem decyzji
o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

5) wydawaniem decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności odnośnie gruntów Skarbu Państwa, w tym ustalanie opłat za przekształcenie, stwierdzanie istnienia uprawnienia do nieodpłatnego przekształcenia, udzielanie bonifikat od opłaty z tego tytułu,

6) nieodpłatnym przekazaniem gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod rodzinne ogrody działkowe w użytkowanie bądź użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców,

7) kompetencjami wynikającymi z ustawy o lasach, w tym:

a) wydawanie decyzji w sprawie przekazania w zarząd Lasów Państwowych (nadleśnictw) gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

b) wnioskowanie o przekazanie w użytkowanie wieczyste osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej budynków i budowli będących w zarządzie Lasów Państwowych, a nieprzydatnych dla gospodarki leśnej,

c) wydawanie zaświadczeń potwierdzających zarząd Państwowych Gospodarstw Leśnych w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących las w rozumieniu ww. ustawy,

8) przyznawanie własności użytkowanej działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu,

9) kompetencjami wynikającymi z ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie powierzania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej wykonywania prawa własności i innych praw rzeczowych w stosunku do gruntów, budynków i lokali stanowiących własność Skarbu Państwa,

10) kompetencjami wynikającymi z ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, w zakresie powierzania Agencji Mienia Wojskowego wykonywania prawa własności i innych praw rzeczowych Skarbu Państwa,

11) kompetencjami wynikającymi z ustawy Prawo wodne:

a) wydawanie decyzji stwierdzających przejście gruntów pokrytych śródlądowymi wodami powierzchniowymi płynącymi, do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w stosunku do którego prawa właścicielskie wykonuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

b) wydawanie decyzji stwierdzających przejście gruntów pokrytych wodami płynącymi powierzchniowymi do zasobu oraz ich wykreślanie zasobu,

12) kompetencjami wynikającymi z ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

a) sporządzanie wniosków do sądu celem ujawnienia stosownych zmian w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,

b) zawiadamianie sądu o wydanych orzeczeniach dotyczących zmian właściciela nieruchomości,

c) regulowanie stanów prawnych nieruchomości na podstawie różnych tytułów prawnych,

d) wnioskowanie o wpis hipoteki obciążającej nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa w związku z wydanymi orzeczeniami,

e) sporządzanie wykazów nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,

f) składanie wniosków wieczystoksięgowych w ww. zakresie,

g) składanie sprawozdań z wykonania zadań nałożonych przedmiotową ustawą,

h) prowadzenie działalności informacyjnej dla mieszkańców Powiatu, w tym prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego,

13) kompetencjami wynikającymi z ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", w tym:

a) opiniowanie wniosków uwłaszczeniowych na potrzeby postępowań prowadzonych przez wojewodę,

b) ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania za nieruchomości nabyte przez PKP,

14) kompetencjami wynikającymi z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym:

a) ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania,

b) ustanawianie w drodze decyzji trwałego zarządu w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych,

15) przygotowywaniem materiałów merytorycznych dla potrzeb windykacji należności Skarbu Państwa,

16) wystawianiem faktur związanych z realizacją zadań Wydziału oraz innych dokumentów księgowych w tym prowadzenie rejestru tych faktur,

17) przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Finansowo-Księgowego w terminie do 10 lutego każdego roku przypisów opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa na dany rok z określeniem stawki VAT,

18) przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Finansowo-Księgowego w terminie do 2-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, comiesięcznych wykazów czynszu dzierżawnego z określeniem stawki VAT,

19) realizacją zadań w ramach programu „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji, dla zapewnienia ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice,

20) kompetencjami wynikającymi z ustawy o krajowym rejestrze sądowym – nabywanie przez Skarb Państwa nieodpłatnie z mocy prawa mienia pozostałego po wykreślonym z Rejestru podmiocie, bez względu na przyczynę wykreślenia, którym nie rozporządził przed wykreśleniem właściwy organ, zaspakajanie roszczeń wierzycieli wykreślonego podmiotu z nabytego mienia oraz reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach dotyczących gospodarowania tym mieniem. 

21) wydawanie zgód na podziały geodezyjne i wieczystoksięgowe w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste,

22) sporządzanie oraz przekazywanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa, o których mowa w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości,

23) prowadzenie oraz regularne przekazywanie, zgodnie z odrębnymi regulacjami, wykazów nieruchomości Skarbu Państwa.

 
Komentarz:

Kompetencje Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wynikają z uchwały nr 232/991/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02.08.2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, zmienionej uchwałą nr 292/1271/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23.04.2018 r.


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Czyż

Data dokumentu: 2018-06-12

Data wprowadzenia: 2018-06-12

Wyświetleń: 1643

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Bartosz Skawiński, dnia: 2011-01-20
Edycja dokumentu: Joanna Respondek, dnia: 2011-07-25
Edycja dokumentu: Joanna Respondek, dnia: 2012-09-25
Edycja dokumentu: Joanna Respondek, dnia: 2012-09-25
Edycja dokumentu: Joanna Respondek, dnia: 2012-09-25
Edycja dokumentu: Krzysztof Czyż, dnia: 2018-06-12
Edycja dokumentu: Krzysztof Czyż, dnia: 2018-06-12
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK