» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 lipca 2008 roku

Uchwała nr 132/653/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie: całkowitego umorzenia wierzytelności pieniężnych wobec Powiatu Państwa Jerzego i Klementyny Burczyk, zam. Radzionków ul. Artura 14/I/3.Symbol: 132/653/2008

Uchwała nr 132/653/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 28 lipca 2008 roku

 

 

w sprawie: całkowitego umorzenia wierzytelności pieniężnych wobec Powiatu Państwa Jerzego i Klementyny Burczyk, zam. Radzionków ul. Artura 14/I/3.

 

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr.142 poz 1592 z późn. zmianami) oraz  § 1 pkt.1a oraz pkt. 8 Uchwały nr XXXIX/362/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu wierzytelności Powiatu z tytułu należności pieniężnych.

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

§ 1

 

Umorzyć w całości należność pieniężną w wysokości 271,54 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt cztery groszy), obejmującą należność główną w kwocie 245,60 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt groszy) oraz odsetki w kwocie 25,94 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), będącą wierzytelnością stanowiącą dochód własny Powiatu, powstałą w wyniku nie wywiązywania się przez dłużników Państwa Jerzego i Klementyny Burczyk z obowiązku wpłaty należności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-07-31

Wyświetleń: 915

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-07-31

« POWRÓT

WYDRUK