» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Komórki organizacyjne Starostwa » Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kompetencje Wydziału Ochrony Środowiska i RolnictwaSymbol: OŚR

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należą zadania z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych, w szczególności:

1)  kompetencje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w tym:

a)   sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,

2)   kompetencje w zakresie gospodarki odpadami w tym:

a)  wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami,

b)  sprawowanie nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów z zakresu gospodarki odpadami,

3)  kompetencje w zakresie geologii i górnictwa, w tym:

a)  wykonywanie zadań  jako organ administracji geologicznej pierwszej instancji, m.in.:

-   zatwierdzanie projektów robót geologicznych,

-   zatwierdzanie dokumentacji geologicznych zawierających wyniki prac geologicznych,

-    ustalanie opłaty dodatkowej za działalność wykonywaną z rażącym naruszeniem warunków określonych w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych,

b)  udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż nieobjętych własnością górniczą,

c)  wykonywanie zadań jako organ koncesyjny, w tym ustalanie opłaty dodatkowej
za działalność wykonywaną z rażącym naruszeniem warunków określonych
w koncesji,

d)  ustalanie opłaty podwyższonej za działalność wykonywaną bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych,

e)  gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji geologicznej

4)  kompetencje w zakresie prawa ochrony środowiska:

a)  ochrona powietrza

b)  ochrona przed polami elektromagnetycznymi,

c)  wydawanie pozwoleń zintegrowanych,

d)   wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska w razie przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu,

e)  prowadzenie elektronicznej bazy danych o wynikach badań jakości gleby i ziemi,

f)   prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów,
na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach.

5)   kompetencje w zakresie ochrony przyrody, w tym:

a)  prowadzenie rejestru przetrzymywanych zwierząt oraz ich hodowli, podlegającym ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, wydawanie zaświadczeń
o wpisie do rejestru,

b)  wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy,

6)   kompetencje w zakresie leśnictwa i łowiectwa, w tym:

a)  sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa,

b)  wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych oraz naliczanie i rozliczanie otrzymanego czynszu dzierżawnego

7)  kompetencje w zakresie rybactwa śródlądowego, w tym:

a)  wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego wraz z prowadzeniem rejestrów przedmiotowych spraw,

b)  rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,

8)   kompetencje w zakresie rolnictwa, w tym:

a)   współdziałanie w prowadzeniu i realizacji programów pomocowych ze środków zewnętrznych, których celem jest wsparcie infrastrukturalne i merytoryczne terenów wiejskich oraz mieszkańców wsi,

b)   współpracowanie z organizacjami rolnymi oraz instytucjami obsług rolnictwa,

9)    kompetencje wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, polegające na uzgadnianiu warunków zabudowy oraz uzgadnianie projektów studium i planów zagospodarowania przestrzennego.

10)  kompetencje wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym:

a)  wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ustalanie
i egzekwowanie opłat z tytułu wyłączenia gruntów, nakładanie dodatkowych opłat
w przypadku samowolnego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,

b)  sprawy dotyczące rekultywacji gruntów rolnych,

11)  realizacja zadania pn.: ,,Ochrona Głównego Zbiornika Wód Poziemnych 330-Gliwice, poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją trenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji”, w zakresie ochrony środowiska,

12)  planowanie i monitorowanie wykorzystania wydatków budżetu Powiatu, przeznaczonych
na zadania w zakresie określonym ustawą Prawo Ochrony Środowiska, pochodzących z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska,

13)  sporządzanie, aktualizacja, przygotowywanie sprawozdań i opiniowanie dokumentów programowych z zakresu ochrony środowiska, w tym: Programów Ochrony Środowiska, Planów Gospodarki Odpadami,

14)   udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
 Dokument utworzono w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.


Osoba wprowadzająca dokument: Arkadiusz Gawenda

Data wprowadzenia: 2018-05-09

Wyświetleń: 1183

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Arkadiusz Gawenda, dnia: 2015-10-19
Edycja dokumentu: Arkadiusz Gawenda, dnia: 2018-05-09
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK