» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Komórki organizacyjne Starostwa » Wydział Edukacji

Kompetencje Wydziału EdukacjiFragment Uchwały nr 321/1406/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 września 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 233/991/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.:

§ 54


Wydział Edukacji


1. Wydział Edukacji realizuje zadania wynikające z ustaw: o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, o systemie informacji oświatowej oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych,
w szczególności:


1) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie zadań wynikających z prowadzenia, zakładania i likwidacji publicznych szkół i placówek, udzielania dotacji i przeprowadzania czynności sprawdzających w ramach bieżącego nadzoru,
2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością szkół i placówek oświatowych,
3) przygotowywanie propozycji zmian w istniejącej sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy,
osobowych,
4) planowanie propozycji zadań naborowych do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu oraz nadzorowanie przebiegu procesu elektronicznej rekrutacji,
5) bieżące weryfikowanie danych, w tym do bazy Systemu Informacji Oświatowej,
6) prowadzenie rejestru niepublicznych szkół i placówek oraz nadawanie i cofanie uprawnień szkołom publicznym,
7) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, wynikających z Ustawy Karta Nauczyciela),
8) prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem i odznaczaniem kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych,
9) współpracowanie z Wydziałem Inwestycji i Drogownictwa w zakresie spraw inwestycyjno- remontowych, z Biurem Kadr w zakresie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz z Wydziałem Gospodarczym w zakresie spraw majątkowych prowadzonych w szkołach i placówkach oświatowych oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
10) pośredniczenie w zakresie obsługi prawnej nadzorowanych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu oświaty i wychowania,
11) analizowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych w zakresie zgodności
z obowiązującym prawem oświatowym,
12) prowadzenie spraw dotyczących szkolnictwa specjalnego oraz kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
13) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów dla uzdolnionych uczniów i studentów,
14) prowadzenie zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym przeprowadzanie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu
w tym zakresie,
15) promowanie oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych, w tym współorganizowanie Targów Edukacyjnych, Forum Oświatowego i innych imprez o tematyce edukacyjnej,
16) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań z zakresu kształcenia, opieki i wychowania,
2. Do zadań realizowanych przez Wydział w zakresie gospodarki finansowej szkół i placówek oświatowych należy:
1) analizowanie planów finansowych oświatowych jednostek organizacyjnych oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowością i efektywnością wykonania planu finansowego jednostki, w tym pod względem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
2) weryfikowanie projektów planów finansowych szkół i placówek oświatowych na dany rok budżetowy,
3) nadzorowanie realizacji wniosków dyrektorów szkół i placówek oświatowych o dokonanie zmian w budżecie jednostki,
4) współpracowanie z Powiatowym Zespołem Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach oraz Wydziałem Budżetu i Wydziałem Finansowo – Księgowym w zakresie gospodarki finansowej szkół i placówek oświatowych oraz dokonywanie analizy proponowanych zmian do budżetu tych jednostek.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Alicja Jaworska

Data wprowadzenia: 2018-10-24

Wyświetleń: 857

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Alicja Jaworska, dnia: 2018-10-24

« POWRÓT

WYDRUK