» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Wydział Budownictwa i Architektury - Powiatowy Konserwator Zabytków » Powiatowy Konserwator Zabytków

Informacje o dotacjach celowych na prace przy obiektach zabytkowych
Informacje dotyczące udzielania dotacji celowych na prace przy obiektach zabytkowych

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 roku,  Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) 

2) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. z 2005 roku, Nr 112, poz. 940 z późniejszymi zmianami)

3) Uchwała Nr III/30/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie: przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez:

a) ministra właściwego do spraw  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
b) wojewódzkiego konserwatora zabytków

z budżetu państwa - na zasadach uregulowanych przepisami Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. z 2005 roku, Nr 112, poz. 940 z późniejszymi zmianami),

c) organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa

z budżetu gminy, powiatu, województwa - na zasadach określonych w podjętej przez w/w organ uchwale.                


Dotacje z budżetu państwa:

Wnioski, których obowiązujące wzory określone są na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl (dot. dotacji ministra) oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia MK z dnia 6 czerwca 2005 roku (dot. dotacji wojewódzkiego konserwatora zabytków) należy kierować odpowiednio na adres:

a) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Ochrony Zabytków
ul. Ksawerów 13
02-656 Warszawa

Dodatkowe informacje:  www.mkidn.gov.pl, w zakładce:
→ Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2012
    → Dziedzictwo kulturowe
        → Ochrona zabytków

Informacje telefoniczne udzielaną są pod numerami:
(22) 848 10 48
(22) 848 13 19
(22) 646 05 27
(22) 646 05 13

b) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Francuska 12
40-015 Katowice

Dodatkowe informacje: www.wkz.katowice.pl, w zakładce:
→ dotacje

Informacje telefoniczne udzielaną są pod numerami:
(32)  256 48 58
(32)  253 77 88
(32)  253 77 98

Rodzaje kwalifikujących się zadań:
Dotacją mogą być objęte prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków, jako:
- planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;
- przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (tzw. refundacja).

Koszty kwalifikujące się do dofinansowania:
Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych może obejmować nakłady konieczne na prace lub roboty wymienione w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym:
opracowanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; badań konserwatorskich, architektonicznych, archeologicznych; dokumentacji konserwatorskiej oraz programów prac konserwatorskich i restauratorskich; projektów budowlanych; projektów odtworzenia kompozycji wnętrz. Zabezpieczenie obiektu; odnowienie, uzupełnienie, odtworzenie tynków, okładzin architektonicznych; odnowienie lub odtworzenie okien, drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachu, rynien i rur spustowych; modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej odgromowej; zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych; wyeksponowanie oryginalnych elementów parku;  uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej i obiektów archeologicznych.

Uprawnieni wnioskodawcy:
- Prawo do otrzymania dotacji z budżetu państwa przysługuje osobie fizycznej, jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce organizacyjnej, będącej właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadającej taki zabytek w trwałym zarządzie.
- Z wnioskiem o refundację może wystąpić wyłącznie wnioskodawca, którego działalność nie jest finansowana ze środków publicznych, po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Wysokość dotacji:
Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac j.w., w wyjątkowych okolicznościach do 100% (w przypadkach, gdy: zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym, prac lub gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac).
 
Terminy składania wniosków:

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Ochrony Zabytków w Warszawie:

    - do dnia 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona  (prace planowane i refundacja)
    - do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację prac   (prace planowane)

- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach:

    - do dnia 28 lutego roku, w którym dotacja ma być udzielona      (prace planowane)
    - do dnia 30 czerwca roku, w którym dotacja ma być udzielona   (refundacja)


Przedsięwzięcie objęte wnioskiem do MKiDN musi być realizowane w ramach ogłaszanych przez ministra na dany rok programach lub priorytetach tych programów (np. w roku 2012 obowiązują: Program: "Dziedzictwo kulturowe", priorytet 1: "Ochrona zabytków").

Informacje o aktualnych na dany rok programach i priorytetach tych programów są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:  www.mkidn.gov.pl 

Prace, na które udzielono dotacji, mogą być ponownie dofinansowane, jeżeli zaistnieje ich potrzeba, po upływnie 10 lat od roku udzielenia dotacji.

Dotacje na zadania planowane udzielane są w cyklach rocznych, w ramach możliwości finansowych instytucji w danym roku budżetowym.


Dotacja z budżetu Województwa Śląskiego:

Zasady udzielania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego reguluje uchwała nr III/30/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 listopada 2008 roku. 

Wniosek, którego obowiązujący wzór określa załącznik Nr 3 do uchwały Nr 4/224/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 stycznia 2009 roku, należy kierować na adres:

Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego
40-036 Katowice, ul. Ligonia 7

Dodatkowe informacje:   www.silesia-region.pl w zakładce:
→  konkursy 
      → konkursy trwające

Informacje telefoniczne udzielaną są pod numerem:
(32)  251 71 04

Rodzaje kwalifikujących się zadań:
Dotacją mogą być objęte prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków, jako planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dotacji.

Koszty kwalifikujące się do dofinansowania:
Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych może obejmować nakłady konieczne na prace lub roboty wymienione w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym:
opracowanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; badań konserwatorskich, architektonicznych, archeologicznych; dokumentacji konserwatorskiej oraz programów prac konserwatorskich i restauratorskich; projektów budowlanych; projektów odtworzenia kompozycji wnętrz. Zabezpieczenie obiektu; odnowienie, uzupełnienie, odtworzenie tynków, okładzin architektonicznych; odnowienie lub odtworzenie okien, drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachu, rynien i rur spustowych; modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej odgromowej; zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych; wyeksponowanie oryginalnych elementów parku;  uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej i obiektów archeologicznych.

Uprawnieni wnioskodawcy:
Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego przysługuje każdemu, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku znajdującego się w województwie śląskim i wpisanego do rejestru zabytków, z wyłączeniem zabytków będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, które są finansowane ze środków finansowych przyznanych odpowiednio przez dysponentów części budżetowych bądź jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają te jednostki.

Wysokość dotacji:
Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac j.w., w wyjątkowych okolicznościach do 100% (w przypadkach, gdy: zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym, prac lub  gdy  stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac).

Terminy składania wniosków wyznaczane są w ramach ogłaszanego corocznie konkursu wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 
Ogłoszenie o konkursie zamieszczane jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego:
www.silesia-region.pl w zakładce:
→  konkursy 
     → konkursy trwające

Decyzję o udzieleniu dotacji lub o odmowie jej udzielenia podejmuje Sejmik Województwa Śląskiego na wniosek Zarządu, w drodze uchwały.

Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a wnioskodawcą.

 

 

 


 


Osoba wprowadzająca dokument: Celina Maryńczuk

Data wprowadzenia: 2012-01-16

Wyświetleń: 2293

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Celina Maryńczuk, dnia: 2008-01-30
Edycja dokumentu: Celina Maryńczuk, dnia: 2012-01-16
Edycja dokumentu: Celina Maryńczuk, dnia: 2012-01-16
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK