» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2007 r.

Uchwała nr 62/322/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 września 2007 roku w sprawie: autopoprawek do projektu uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawaniaSymbol: 62/322/2007

Uchwała nr 62/322/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 18 września 2007 roku

 

 

w sprawie: autopoprawek do projektu uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami) art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 854 z późn. zm.).

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

W związku z opinią przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, wprowadzić do projektu uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania następujące autopoprawki:

1.       w § 2 ust. 2 pkt. 1 wykreślić słowa; "wynoszącym ponad 30 dni"

2.       § 3 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: "Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela."

3.       § 4 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: "Dyrektor powołuje komisję opiniującą wnioski. Związki zawodowe działające w szkole lub placówce oświatowej mają prawo delegować do składu tej komisji po jednym przedstawicielu."

4.       w § 4 ust. 4 wykreśla się słowa: "sytuacji materialnej nauczyciela"

5.       w § 4 wykreśla się ust. 5.

6.       § 4 ust. 6 otrzymuje kolejną numerację - 5

7.       w § 4 ust. 1 zapis "ust. 2 - 6" zastępuje się zapisem "ust. 2 - 5".

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-10-12

Wyświetleń: 834

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-10-12

« POWRÓT

WYDRUK