» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego » Rok 2007

Wystąpienie pokontrolne - Wydział Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: SKO.0912-3/07

Tarnowskie Góry, dnia 08.02.2008 roku

 Starostwo Powiatowe
w Tarnowskich Górach
     Wydział Kontroli

     SKO.0912-3/07

SZANOWNA PANI
mgr Kornelia Cieśla
Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów
- w miejscu
-


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

     Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Wydziale Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej" stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

1) wprowadzeniu do zarządzenia nr 67/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26.08.2005 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, uregulowań sprzecznych z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142 poz. 1020 z 2006 r.), ustalających zasady dokonywania technicznych zapisów ujemnych po tej samej stronie konta (w tym min. 400, 133, 223, 902),
2) ewidencjonowaniu w 2006 roku zwrotów nadpłat zapisem ujemnym po stronie Ma konta 130 "Rachunek bieżący jednostek budżetowych" i stronie Wn konta 400 "Koszty według rodzajów", zaś w 2007 roku ww. operacje były ewidencjonowane prawidłowo, nie mniej jednak stosowano dodatkowo zapisy ujemne po obydwu stronach konta 400 "Koszty według rodzajów",
3) ewidencjonowaniu w 2006 roku wpłat z kasy do banku środków pochodzących ze zwrotu niewykorzystanych zaliczek, zapisem ujemnym na stronie Wn konta 101 "Kasa" i stronie Ma konta 130 "Rachunek bieżący jednostek budżetowych", zaś w 2007 roku ww. operacje były ewidencjonowane prawidłowo, nie mniej jednak stosowano dodatkowo zapisy ujemne po obydwu stronach konta 101 "Kasa",
4) ewidencjonowaniu w 2006 roku zwrotów nadpłat za rejestrację pojazdu zapisem ujemnym na stronie Wn konta 130 "Rachunek bieżący jednostek budżetowych"
z jednoczesnym zapisem ujemnym po stronie Ma konta 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych" i konta 240 "Pozostałe rozrachunki", zaś w 2007 roku ww. operacje były ewidencjonowane prawidłowo, nie mniej jednak stosowano dodatkowo zapisy ujemne po obydwu stronach konta 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych" i konta 240 "Pozostałe rozrachunki",
5) ewidencjonowaniu należności od pracowników i radnych z tyt. obciążenia za korzystanie z telefonów komórkowych zapisem "czerwono-czarnym", tj. ewidencji dokonywano zapisem dodatnim po stronie Wn konta 234 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" z jednoczesnym zapisem ujemnym po stronie Wn konta 400 "Koszty według rodzajów",
6) wykazywaniu kwot zrealizowanych wydatków w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.11.2006 oraz za okres od początku roku do dnia 31.08.2007 roku, na podstawie danych z ewidencji analitycznej prowadzonej do konta 101 - "Kasa",
7) nie ewidencjonowaniu środków pobieranych z rachunku bankowego do kasy w ewidencji analitycznej prowadzonej według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych do konta 130 - "Rachunki bieżące jednostek budżetowych",
8) dokonaniu w miesiącu listopadzie 2006 roku w rozdziale: 92195 § 4300, 75020 § 4300, 75045 § 4210 oraz w miesiącu sierpniu roku 2007 w rozdziale 80195 § 4170, 85321 § 4110, 92195 § 4430, 85419 § 2590, wydatków powyżej kwot ustalonych w rocznym planie finansowym, w wyniku czego na koniec tych miesięcy dokonano niewłaściwych przeksięgowań pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wcześniej prawidłowo zaewidencjonowanych wydatków,
9) klasyfikowaniu wydatków niezgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 107 poz. 726 z 2006r. ze zm.) tj.:
- wymiany zbiorniczka płynu chłodzącego w samochodzie służbowym w paragrafie 4300 "Zakup usług pozostałych", zamiast w paragrafie 4270 "Zakup usług remontowych",
- odprowadzania ścieków w 2006 roku w paragrafie 4260 "Zakup energii", zamiast w paragrafie 4300 "Zakup usług pozostałych",
- nagród pieniężnych dla finalistów V Okręgowego Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w paragrafie 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" zamiast w paragrafie 3040 "Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń",
- zakupu znaków sądowych z tytułu opłat dotyczących spraw z zakresu prawa o księgach wieczystych oraz opłat kancelaryjnych w paragrafie 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zamiast w paragrafie 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego",
- rozbiórki budynków w paragrafie 4270 "Zakup usług remontowych" zamiast w paragrafie 4300 "Zakup usług pozostałych",
- dzierżawy kserokopiarki w paragrafie 4270 "Zakup usług remontowych" zamiast w paragrafie 4300 "Zakup usług pozostałych",
10) nieterminowym regulowaniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, co narusza art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104, z późn. zm.),
11) ujmowaniu w księgach rachunkowych dowodów księgowych po upływie okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiły dane zdarzenia gospodarcze, naruszając postanowienia art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
12) nie stwierdzeniu w trakcie przeprowadzanej kontroli formalno - rachunkowej dokumentu, braku w niektórych poleceniach wyjazdu służbowego oraz rachunkach kosztów podróży służbowej: kontroli merytorycznej dokumentu, potwierdzenia pobytu służbowego, wskazania środka lokomocji właściwego do odbycia podróży służbowej, daty przedłożenia przez delegowanego pracownika rachunku do rozliczenia,
13) nie zachowaniu w niektórych raportach kasowych z 2006 roku zgodności zapisów w raporcie kasowym z załączonymi dowodami źródłowymi, w 2007 roku zapisy w raportach kasowych były zgodne z załączonymi dowodami źródłowymi.

     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0912-3/07, zobowiązuję do:

1) usunięcia z zarządzenia nr 104/2007 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31.12.2007 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, uregulowań sprzecznych z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142 poz. 1020 z 2006 r.),
2) prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, a zwłaszcza do stosowania technicznego zapisu ujemnego wyłącznie w celu zachowania czystości obrotów na koncie 130 "Rachunek bieżący jednostek budżetowych" ,
3) dokonywania zapisów w księgach rachunkowych, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, tylko zapisami dodatnimi lub tylko zapisami ujemnymi, stosownie do przepisów art. 15 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, nr 76, poz.694 ze zm.),
4) wykazywaniu kwot zrealizowanych wydatków w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego wyłącznie na podstawie danych księgowości analitycznej prowadzonej do konta 130 - "Rachunki bieżące jednostek budżetowych".
5) ewidencjonowania środków pobieranych z rachunku bankowego do kasy w ewidencji analitycznej prowadzonej według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych do konta 130 - "Rachunki bieżące jednostek budżetowych",
6) przestrzegania zasady dokonywania wydatków publicznych na cele i w wysokościach określonych w planie finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, stosownie do przepisów art. 35 ust. 1 i art. 138 pkt 3 w związku z art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.),
7) prawidłowego klasyfikowaniu wydatków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 107 poz. 726 z 2006r. ze zm.),
8) terminowego regulowaniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług,
9) wprowadzania do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego każdego zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie, stosownie do przepisów art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
10) rzetelnej kontroli formalno - rachunkowej rachunków kosztów podróży służbowych.

     Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2008-02-08)
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Łukasz Mazik

Data wprowadzenia: 2008-02-11

Wyświetleń: 1323

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Łukasz Mazik, dnia: 2008-02-11

« POWRÓT

WYDRUK