» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego » Rok 2007

Wystąpienie pokontrolne - Wydział Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: SKO.0912-2/07

Tarnowskie Góry, dnia 21 grudnia 2007 roku

SKO.0912-2/07

SZANOWNA PANI
mgr Joanna Niebylska
Zastępca Naczelnika
Wydziału Gospodarki Mieniem
- w miejscu -


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

    Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu
i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą doraźną w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

    W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: "Prawidłowość przygotowania nieruchomości do zbycia oraz regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe w 2007 roku", stwierdzono nieprawidłowości polegające na:
1) nieprawidłowym sporządzeniu treści ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym poprzez:
a. brak w ogłoszeniu o przetargu informacji o przysługującym Zarządowi Powiatu prawie zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
b. brak precyzji w określaniu wszystkich stawianych oferentom wymogów formalnych zarówno wynikających z przepisów ustawy i rozporządzenia oraz dodatkowych określanych przez organizatora przetargu,
c. ograniczenie formy wnoszenia wadium wyłącznie do gotówki,
2) ustalaniu terminów pierwszego posiedzenia komisji przetargowej niezgodnie z § 4 ust. 2  regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, wprowadzonego uchwałą Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach nr 24/127/2007 z dnia 19 marca 2007 roku,
3) braku wskazania w treści protokołów przeprowadzonych przetargów wszystkich informacji wymaganych § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku nr 207 poz.2108),
4) nie podpisaniu protokołu przeprowadzonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Radzionkowie przy ul. Szybowej, obejmującej niezabudowaną działkę gruntu o nr 1715/53 przez osobę wyłonioną w przetargu jako nabywca nieruchomości,
5) wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego informacji o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Włoskiej, obejmującej niezabudowaną działkę gruntu o nr 1637/74 w terminie niezgodnym z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku nr 207 poz.2108),
6) nieprawidłowym określeniu w ogłoszeniu o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Radzionkowie przy ul. Szybowej, obejmującej niezabudowaną działkę gruntu o nr 1715/53 jej nabywcy oraz zaoferowanej ceny,
7) braku w protokole zdawczo - odbiorczym nieruchomości położonej w Radzionkowie przy ul. Szybowej, obejmującej niezabudowaną działkę gruntu o nr 1715/53, daty jego sporządzenia,
8) nienależytym nadzorze nad realizacją postanowień umowy nr TO/RU/15/2007 z dnia 21 grudnia 2006 roku poprzez niewyegzekwowanie od wykonawcy zleceń wskazywania w wystawianych przez niego fakturach terminów zapłaty zgodnych z § 7 ust.2 umowy oraz nie występowanie o obciążenie wykonawcy karami umownymi za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu umowy.

    W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0912-2/07, zobowiązuję do:
1) zawierania w treści ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym wszystkich elementów wymaganych §16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku nr 207 poz.2108) oraz precyzyjnego określania warunków formalnych stawianych oferentom, a także do dopuszczania możliwości wnoszenia przez oferentów wadium w innych formach niż pieniężna, określonych w § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia,
2) przestrzegania przepisów regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, wprowadzonego uchwałą Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach nr 24/127/2007 z dnia 19 marca 2007 roku, a zwłaszcza do zgodnego z § 4 ust. 2  ww. regulaminu, ustalania terminu pierwszego posiedzenia komisji przetargowej,
3) zawierania w sporządzanych protokołach przeprowadzonych przetargów wszystkich informacji wymaganych § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz podpisywania protokołu przez osobę wyłonioną w przetargu jako nabywca nieruchomości, zgodnie z §10 ust.3 ww. rozporządzenia,
4) przestrzegania §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, zwłaszcza w zakresie terminu podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu,
5) rzetelnego sporządzania informacji o wyniku przetargu poprzez zapewnienie jego zgodności ze stanem faktycznym,
6) wskazywania w protokołach zdawczo - odbiorczych dat ich sporządzenia,
7) należytego nadzoru nad prawidłową realizacją wszystkich postanowień umowy nr TO/RU/15/2007 z dnia 21 grudnia 2006 roku a zwłaszcza do skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy wskazywania w wystawianych przez niego fakturach terminów zapłaty zgodnych z § 7 ust. 2 umowy oraz do ustalenia i dochodzenia kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji zleceń.

    Niezależnie od powyższego w zawiązku podjętymi w trakcie kontroli ustaleniami zobowiązuję również do:
1) dokumentowania terminu przekazania protokołów z przeprowadzonych postępowań przetargowych do Zarządu Powiatu,
2) wskazywania w porozumieniach dotyczących wypłat odszkodowań za działki gruntu wydzielane pod drogi powiatowe z nieruchomości będących własnością osób fizycznych terminów wypłat umożliwiających ich prawidłowy nadzór, bez narażania Powiatu na poniesienie dodatkowych kosztów związanych ze zwłoką w zapłacie odszkodowania.

    Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

 

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2007-12-21)
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Lukosz

Data dokumentu: 2007-12-21

Data wprowadzenia: 2008-01-02

Wyświetleń: 1189

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2008-01-02

« POWRÓT

WYDRUK