» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2020 rok

Sesja w dniu 27 października 2020 rokuData: 27 października 2020 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok (druk nr 58/2020).
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2021 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (druk nr 59/2020).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok (druk nr 62/2020).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 (druk nr 63/2020).
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego (druk nr 61/2020).
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tarnogórskiego za rok szkolny 2019/2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LIV/427/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie Statutu Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 60/2020).
10. Rozpatrzenie skargi złożonej przez pana T.F. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.
11. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych oraz członków Zarządu Powiatu, Skarbnika, Sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
12. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
14. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
15. Zakończenie sesji.


Komentarz:

Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz nagrania archiwalne dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: https://sesja.tarnogorski.pl/.


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2021-04-14

Wyświetleń: 245

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2020-10-20
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2021-04-14
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK