» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2020 rok

Sesja w dniu 8 lipca 2020 rokuData: 8 lipca 2020 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce : budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 26 maja 2020 roku.
4. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok.
5. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok (druk nr 43/2020).
7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok, Informacji o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Śląskiej za rok 2019.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok.
9. Zapoznanie radnych z uchwałą nr 4200/IV/71/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
10. Zapoznanie radnych z opiniami komisji stałych Rady Powiatu dotyczącymi sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok.
11. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uchwały nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok.
12. Zapoznanie radnych z uchwałą nr 4200/IV/110/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2019r.-31.12.2019r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok (druk nr 39/2020).
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok (druk nr 44/2020).
15. Podjęcie uchwały w sprawie nieprzyznania nagrody „Orła i Róży” dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego w 2020 roku (druk nr 45/2020).
16. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
17. Zakończenie sesji.


Komentarz:

Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz nagrania archiwalne dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: https://sesja.tarnogorski.pl/.


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2021-04-14

Wyświetleń: 303

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2020-06-30
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2021-04-14
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK